Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.2016 - PS 41/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2016/3661 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.05.2016 51/16
Kommunestyret 30.05.2016 41/16

 

Rådmannens innstilling: 
Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune tas til etterretning.

Endringer i investeringsbudsjettet:

 1. Bofellesskap funksjonshemmede styrkes med 1,4 millioner kroner.
 2. Friidrettsanlegg styrkes med 3,5 mill. kroner.
 3. Nord-Trøndelag teater styrkes med 2,3 mill. kroner.
 4. Rådhuskvartalet styrkes med 1,8 mill. kroner.
   

Samlet økes investeringsbudsjettet med kr. 9.000.000,-. Av dette finansieres kr. 840.000,- med økt momskompensasjon og kr. 8.160.000,- gjennom økt låneopptak.
 

Vedlegg: 

 1. Økonomirapport 1. tertial 2016 Verdal kommune
 2. Finansrapport 1. tertial 2016 Verdal kommune
 3. Kostra 2015 Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Skatteinngangen for årets 4 første måneder er for Verdal kommunes del 5,6% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Dette er som forventet, og både lokale og nasjonale prognoser tilsier ingen svikt verken på skatteinngang eller rammetilskudd. Imidlertid er dette forhold som i løpet av året kan endre seg, spesielt fordi høstmånedene påvirkes av likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Det forventes heller ingen vesentlige avvik innen finansområdene (renter/avdrag) eller eiendomsskatt.
De fleste virksomhetsområdene har god kontroll på driften og leverer regnskap i tråd med årsbudsjett.

Imidlertid er det enkelte virksomheter som varsler til dels store avvik.

Ved utgangen av 1. tertial viser prognosene pr 31.12 et merforbruk på i underkant av 13 millioner kroner, og fremkommer slik:

 • Bo- og dagtilbudstjenesten - 5,5 mill. kr.
  Merforbruket skyldes kjøp av tjenester og opprettelse av Reinsholm bofellesskap. For å redusere merforbruket er det søkt om tilskudd knyttet til ekstraordinære tiltak som følge av Opptrappingsplanen på rus og psykiatrifeltet. Effekten av dette er usikker. Øvrige avdelinger i bo- og dagtilbudstjenesten forsøker å redusere aktivitetsnivået for å bidra til å redusere merforbruket.
   
 • Hjemmetjenesten - 1,0 mill. kr.
  Dette skyldes overtallighet som følge av bortfall av tilskudd til ressurskrevende tjenester. Fokus på riktig nivå på tildeling av tjenester fortsetter, og det forventes at effekten av dette kan bidra til å redusere merforbruket.
   
 • NAV - 4,0 mill. kr.
  NAV varsler et merforbruk på 4,0 mill. kroner prognose viser at virksomhetsområdet går i balanse ved årets slutt. Dette med bakgrunn 1 mill. kr. i merforbruk på økonomisk sosialhjelp og 3 mill. kr. i overforbruk om det ikke skjer endringer i bruk av boligmassen tilhørende Verdal boligselskap AS. Det er iverksatt arbeid for å redusere kostnaden med tanke på bosetting av flyktninger.
   
 • Virksomhetsleder skole/SFO - 0,4 mill. kr.
  Utgifter til skoleskyss er forventet noe høyere enn budsjettert. Disse må dekkes av skolebudsjettene og vil medføre en ytterligere reduksjon i kvaliteten på tjenestene.
   
 • Oppvekst felles - 2,5 mill kr.
  Det vært stor usikkerhet knyttet til det økonomiske omfanget av de to nye ordningene som ble innført i 2015 (redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer). I forbindelse med budsjett for 2016 ble det forventet et omfang på ca 1,5 million. Anslag så langt viser at dette beløpet ikke vil holde, og det kan gå mot et overforbruk på inntil 2,5 millioner. Per dato ser det ut til at rammene til barnehagedrift ikke vil være tilstrekkelig, og det er ikke mulighet for å holde igjen midler fra ramme for spesialassistenter og spesialpedagogisk hjelp for å dekke overforbruket.
   
 • Lønnsoppgjør + 0,5 mill. kr.
  Rammene for årets lønnsoppgjør ble noe lavere enn forventet da budsjettet ble utarbeidet. Endelige tall er ikke klare før lokalt oppgjør er avsluttet høsten 2016 og beregninger er foretatt på individnivå. Rådmannen anslår på nåværende tidspunkt at den avsatte potten til lønnsoppgjøret er mer enn tilstrekkelig til å dekke årets kostnader, slik at frigjorte midler vil bidra til å redusere samlet merforbruk. Siden tallene ikke er klare antydes dette i denne omgang kun som en lite plusstall.
   

Det ble kommunisert i forbindelse med budsjettutarbeidelsen at 2016 ville bli et krevende år og prognosene for de ovennevnte virksomhetene viser samlet negativt anslag på kr 13 mill. Målet er balanse i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak, og det er dette det arbeides i retning av. Dette målet er godt forankret blant lederne i kommuneorganisasjonen.

Rådmannen ser behov for mindre justeringer i investeringsbudsjettet. Det henvises til nærmere kommentarer i vedlagte rapport.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.

Tertialrapporten denne gang har et noe større fokus på aktivitet enn tidligere utgaver, men ivaretar likevel de økonomiske perspektivene slik denne har tradisjon for.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.05.2016 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS