Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.16 - PS 43/16 Utbygging Lysthaugen Syd

Saksbehandler: Oddvar Govasmark

Arkivref : 2013/6755 - /M00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 10.05.2016 33/16
Formannskapet 26.05.2016 53/16
Kommunestyret 30.05.2016 43/16

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 10.05.2016

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim
, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på kr 9.400.000,- inkl mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av lån.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og inngå kontrakt med entreprenør.
 4. Tomtepris fastsettes med en anleggsdel til kr 561.904,- samt en arealdel med kr 150,- pr m2 tomt 
   

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på kr 9.400.000,- inkl mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av lån.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og inngå kontrakt med entreprenør.
 4. Tomtepris fastsettes med en anleggsdel til kr 561.904,- samt en arealdel med kr 150,- pr m2 tomt 
   

Vedlegg: 
Utbygging Lysthaugen sør - etappe 1.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Diverse dokumenter vedrørende prosjektering, geoteknisk undersøkelser, kulturminneundersøkelser og anbudsdokumenter.

Saksopplysninger:
Reguleringsplanen «Lysthaugen Syd» ble vedtatt av kommunestyret den 31.03.2014 og gjelder en utvidelse av eksisterende boligfelt Lysthaugen. Rådmannen foreslår å dele utbyggingen av området i to etapper der første etappe inkluderer områdene B1, B2, B3, B4 og B5, jfr reguleringsplankartet. Det vil i så fall være en god forberedelse for videre utbygging for områdene B6 og B7 med til sammen 9 tomter. En full utbygging kan gi en lang periode, avhengig av markedet, med en situasjon der for eksempel det kun blir bygd boliger i starten og i enden av feltet. I tillegg til økte kapitalkostnader kan ubebygde tomter midt i feltet vil en risikere gjengroing i deler av feltet samt drift av et lengre strekke med infrastruktur enn nødvendig.

Reguleringsplanen gir mulighet for utbygging av inntil 15 boligtomter i etappe 1. Imidlertid viser detaljprosjekteringen at adkomst til regulert område B 2 blir bratt og med så store skjæringer at vi foreslår at B2 utgår. Antall tomter i etappe 1 blir dermed 12.

Utbygging av etappe 1 er ferdig prosjektert og utlyst på åpen anbudskonkurranse. Kommunen har mottatt 5 anbud der priser inkludert mva varierer fra ca 7.3 millioner til ca 8,3 millioner.

Kommunalteknisk utbygging til byggeklare tomter omfatter utbygging av offentlig asfaltert veg, vann- og avløpsanlegg, gatelys samt stikkledninger inn til tomtene. Kabeletatene sørger for legging av strømforsyning og tilgang til internett. Etappe 1 omfatter blant annet ca 900 meter grøft for vann- og avløp pluss stikk inn til tomtene. Gjenlegging av to bekker i øvre del av reguleringsområdet. Bygging av ca 270 meter ny veg. Grøfting, rørlegging og strekking av kabler for kabeletatene.

Vurdering:
Kostnadsrammen for etappe 1 er beregnet til 9.400.000,- inkludert mva. Det skal da, i tillegg til entreprisekostnaden, dekke prosjektering/byggeledelse, geotekniske undersøkelser, offentlige avgifter og gebyrer, uforutsette utgifter/reserve samt anleggstilskudd til NTE (804.000,-)

Penger fra tomtesalg går tilbake til ubundet finansieringsfond. Noen felles utgifter for samlet byggefelt blir i sin helhet tatt i etappe 1, det gjelder demontering av eksisterende lysløype, flytting av «spikertelt/trelavvo», avskjærende rørsystem for å ivareta to bekker og deler av anleggstilskuddet til NTE.

I 2006 ble det nedsatt et tomteprisutvalg. Utvalgets forslag i sluttrapport for framtidig prising ved salg av tomter, i blant annet store boligområder, ble vedtatt av kommunestyret i møte den 13.03.20016. Hovedprinsippene for prissetting ble slik:
Hvor arealprisen ikke er fastsatt, beregnes denne med basis i en veiledende prissetting, kalkulert ut fra mulige kjente areal og anleggskostnader, formål, lokalisering og andre markedsmessige forhold.

Tomtene i etappe 1 varierer i størrelse fra 913 m2 til 1342 m2. Gjennomsnittsstørrelsen er 1102 m2. Det foreslås en tomtepris som skal medføre en samlet salgsinntekt på kr 15.300.000,-.
Samlet salgsinntekt er beregnet ut fra slike kostnader inkl mva:

Entreprise kostnader etappe 1:           7,3 millioner
Entreprisekostnader etappe 2:            3,7 millioner
Sum entreprisekostnad:                    11,0 millioner

Framføring av strøm:                          0,8 millioner
Arealkostnad kr 150,-/m2 boligtomt: 3,5 millioner
Samlet sum:                                      15,3 millioner

I arealkostnadene ligger tomtekjøp, renteomkostninger samt prosjektering og byggeledelse.
Rådmannen foreslår at tomteprisen fastsettes i form av en fastdel (anleggskostnad) basert på en entreprise kostnad på kr 11.800.000,- inkludert framføring av strøm fordelt på 21 tomter. Det vil si kr. 561.904,- . I tillegg foreslås det en arealkostnad basert på kr. 150,- pr m2. Salgsomkostninger med fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysing mm kommer i tillegg for tomtekjøper. Pris på «gjennomsnittstomta» skal dermed bli ca 727.000,-. Med slik pris og et rimelig godt salg av tomter forventes det at feltet kan bygges ut til selvkost.

Rådmannen tilrår igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider slik at etappe 1 i reguleringsområde Lysthaugen Syd kan gjennomføres. Kostnadsrammen for utbyggingen, etappe 1, settes til 9,4 millioner inkludert mva.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.05.2016 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS