Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.16 - PS 44/16 Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal

Saksbehandler : Heidi Fløtten Olsen

Arkivref : 2014/8279 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.05.2016 36/16
Kommunestyret 30.05.2016 44/16

 

Rådmannens innstilling:
Detaljregulering for Tangentunet boligområde vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 10.05.2016

BEHANDLING:
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Detaljregulering for Tangentunet boligområde vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 14.12.2015
 2. Plankart, datert 20.04.2016
 3. Planbestemmelser, datert 20.04.2016
 4. ROS-sjekkliste
 5. Støyrapport

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Geoteknisk notat
 2. Høringsuttalelser. 

Saksopplysninger:  
Sammendrag
.
Planforslaget tilrettelegger for en utbygging av lavblokker/flermannsboliger med tilhørende parkering, lek og uteoppholdsarealer. Det er planlagt ca. 64 boenheter innenfor planområdet. Det aktuelle området eies av tre grunneiere som har gått sammen om å få det regulert, men eierskapet til de tre eiendommene er intakt.

Planforslaget ble vedtatt sendt på høring av komite Plan og samfunn den 9. februar 2016. I løpet av høringsperioden kom det noen innspill med forslag til endringer.

Høring.
Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med KPS-sak nr. 09/16. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 22.03.2016
   
  Landbruksavdelingen og kommunalavdelingen har ingen merknader til planforslaget. Miljøvernavdelingen viser til forhåndsuttalelse der de minner om at Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal legges til grunn for planleggingen, bl.a. at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Miljøvernavdelingen kan ikke se at det er lagt til rette for sykkelparkering i planforslaget, og ber om at dette tas i plankart og bestemmelser. Statens vegvesen sin norm for minimum antall parkeringsplasser for sykkel er 1-3 pr. bolig.
   
  Kommentar:
  Krav til sykkelparkering legges inn i planbestemmelsene. I plankartet er ikke bebyggelsen fastsatt. Krav til sykkelparkering vil derfor ikke legges inn i plankartet, og kan da planlegges i forbindelse med plassering av bebyggelse.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 18.03.2016
   
  Fylkeskommunen mener planforslaget har kvaliteter ved at det legger til rette for lek og uteopphold på sentrale steder i planområdet. I tillegg legges det til rette for turveg gjennom området fram til eksisterende undergang under E6, som forbindelse ut til sjøen.
  Fylkeskommunen anbefaler at bestemmelsene aktivt stiller krav om parkering i kjeller/under bakken. De anbefaler også at bestemmelsene stiller krav til at minst 50% av boligene skal oppføres som tilgjengelig enhet, slik som intensjonen er.
   
  Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet, kan fylkeskommunen ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. også kml § 8 fjerde ledd. Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. Det minnes derfor om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdages hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet.
  Denne uttalelsen gjelder ikke for samiske kulturminner eller kulturminner under vann.
   
  Kommentar:
  Planområdet er tenkt bygd ut i etapper, og det er derfor ikke fastsatt om det skal bygges parkeringskjeller. Planbestemmelsene tillater utbygging av parkeringskjeller under hver boligblokk. Det er i tillegg muligheter for å oppføre garasje/carport, eller så kan områdene regulert til dette benyttes som parkeringsplasser. Planområdet ligger et stykke fra Verdal sentrum, og kravet til parkeringskjeller gjelder ikke for planområdet.
   
  Vedrørende tilgjengelige boenheter, er dette noe som er regulert i TEK10 §12-2 avsnitt 2-3. Det planlegges med bebyggelse uten heis og horisontaldelte boenheter. Det vil si at alle leiligheter i inngangsplanet vil få alle hovedfunksjoner på ett plan og det ligger ikke an til unntak jmf. TEK10 §8-6. Derav kan man si at det planlegges med 50% tilgjengelige boenheter, uten at dette må stadfestes i reguleringsplanens bestemmelser.
   
  Krav til funn av kulturminner under arbeidet er sikret i planbestemmelsenes § 2.5.
 3. NVE, datert 01.03.2016
   
  NVE minner om at sikkerhetsklasse F2 i TEK10s kapittel 7-2 (sikkerhet mot flom og stormflo) også gjelder for garasjeanlegg. Dette innebærer at gjeldende dimensjonerende hendelse er 200-års flom også hva angår evt. parkeringskjeller. Parkeringsanlegget må derved konstrueres på en slik måte at det ikke kan oppstå større materielle skader som følge av en slik stor flomhendelse. For å kunne hjemle dette juridisk må kravene forankres gjennom reguleringsbestemmelsene.
   
  Kommentar:
  Det legges inn et punkt i planbestemmelsene som sikrer at parkeringsanlegg konstrueres på en måte slik at det ikke oppstår større materielle skader som følge av en flomhendelse.
 4. Statsbygg, datert 30.03.2016 og 25.04.2016
   
  I forbindelse med innspill til detaljregulering for Tangentunet ønsket Statsbygg direkte dialog med tiltakshaver og kommunen. Det ble 19. april 2016 avholdt et møte mellom kommunen, tiltakshaver og representanter fra Statsbygg og Kriminalomsorgen. Der ble det avtalt at Statsbygg skulle oppsummere sine innspill i et nytt brev.
   
  Verdal fengsel er et fengsel med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet var opprinnelig planlagt for innsatte med kortere dommer for mindre forseelser og straffbare forhold. Dette er nå endret slik at det også er innsatte med lengre dommer som soner i fengselet.
  Kriminalitetsbildet har gradvis blitt mer krevende, og inntrengning og trusler utenfra anses som en større risiko enn rømningsfaren. Det skal være sikkerhet for innbyggere rundt fengselet og sikkerhet for innsatte og ansatte. Det skal være ro og orden inne i fengselet samtidig som det skal oppleves trygt å oppholde seg og bo i fengselets nabolag. Sikkerhet for naboene er derfor viktig i denne sammenheng. Beboere i leiligheter med sikt inn i fengselet vil kunne bli utsatt for risiko.
   
  Planforslaget viser en mulig støyvoll/skjerm frem til transformatorkiosk ved enden av kvinnebolig. Et tiltak kan være å forlenge denne med påsatt avvisningsgjerde. Det ble enighet om at løsningen for hvordan skjermingen skal utføres, vurderes i sammenheng med byggesaken og at det i reguleringsplanen medtas en bestemmelse som sikrer oppfølging i byggesaken.
   
  Jo nærmere bebyggelsen etableres til fengselet, desto flere sikkerhetstiltak kan det bli behov for i form av for eksempel belysning og overvåkning. Dette vil kunne gi en negativ effekt på boligene (sterke lyskaster, overvåkningskamera m.m.).
   
  Kommentar:
  Det ble som nevnt avholdt et møte mellom tiltakshaver, kommunen og Statsbygg 19. april 2016, hvor det ble avklart at det i byggesaken skal avklares hvordan og hvilke tiltak som skal utføres i forbindelse med skjerming og innsyn. I bestemmelsene legges det til et punkt om at det tillates oppført skjermende tiltak og avvisningsgjerde innenfor byggegrensen, og at tiltak skal framlegges sammen med byggesøknad og framlegges Statsbygg/Verdal fengsel før godkjenning.
 5. Statens vegvesen, datert 14.04.2016
   
  Det går ikke fram av planforslaget hvilken byggegrense fra E6 det er planlagt etter. Vanligvis er byggegrensen 50 meter fra E6, etter vegloven. For kommunedelplan for Verdal by, som er ute på høring nå, er det noen unntak fra dette, blant annet for Tangenvegen ved E6. Statens vegvesen går ut i fra at planforslaget er planlagt ut i fra byggegrense på 40 meter.
   
  Statens vegvesen jobber med planlegging av framtidig E6-trase på denne strekningen. Hvis E6 skal utvides til fire felt på denne strekningen i framtiden, vil inngrepet komme enda nærmere utbyggingsprosjektet.
   
  Planområdet ligger støyutsatt til. Det er mottatt beregninger av støy i tilsendt planmateriale. Statens vegvesen er fornøyd med at det er satt rekkefølgebestemmelser som skal sikre at nødvendig skjermingstiltak er på plass før bebyggelsen kan tas i bruk. Det stilles imidlertid spørsmål ved trafikkberegningene som ligger til grunn, da det i beregnet situasjon for 2035 er lagt til grunn fartsgrense på 60 km/t på E6. Her må det legges til grunn at framtidig fartsgrense på E6 er 90 km/t. Statens vegvesen ønsker å få tilsendt dette på nytt når dette er endret.
   
  Kommentar:
  Byggegrensen er 40 meter fra E6, og skal legges inn i plankartet. Det ligger ingen planer for utvidelse av E6 ved planområdet. Ved en eventuell utvidelse i framtiden, er det muligheter for å legge traseen mot vest istedenfor mot boligområdene og fengselet i øst.
   
  Det er en skrivefeil i støyrapporten hvor det står oppgitt at fremtidig fartsgrense på E6 er 60 km/t. Beregningen er utført med 80 km/t. 80 km/t er det som står i offisielle databaser hos Statens vegvesen. Dersom hastigheten endres til 90 km/t vil det være minimalt med endring i støynivået (< 3 dB), og vil ikke gi krav eller behov for nye tiltak.

Endringer etter høring.
I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Planbeskrivelse:

Plankart:

 • Byggegrensen mot Verdal fengsel er flyttet fra 4 m til 6 m.
 • Som følge av endring av byggegrensen mot Verdal fengsel, er areal for felles uteareal noe forminsket.
 • Det er lagt inn byggegrense på 40 m fra senterlinje på E6.

Bestemmelser:

 • § 2.2 Parkering tillegges følgende setning:
  «Det skal også legges til rette for oppbevaring/parkering av sykkel i hvert byggeområde med minimum 1 sykkelplass pr. boenhet.»
 • § 3.1.2 endres til:
  «Boligblokkene tillates oppført i 2 etasjer + evt. parkeringskjeller prosjektert etter gjeldende regelverk for sikring mot flomhendelser.»
 • Det tillegges en ny paragraf i bestemmelsene:
  § 7 Byggegrenser
  «Utenfor angitt byggegrense tillates det oppført garasje/carport og støyskjerm. Utenfor angitt byggegrense i nord tillates også oppført tiltak for begrensning av innsyn mot fengselsområdet.»
 • Det tillegges en ny paragraf i bestemmelsene:
  § 8.6
  «Sikthindrende tiltak mot nord, for skjerming av uteområde og innsyn fra/til bebyggelse i nord, skal framlegges sammen med byggesøknad og fremlegges Statsbygg/Verdal fengsel før godkjenning:
  - Beskrivelse av aktuelle tiltak
  - Terrengsnitt med siktlinjer» 

Vurdering: 
Planforslaget, med utbygging av boliger på Tangentunet på Ørmelen, er en positiv utvikling av området. Tursti mot friluftsområdet vest for E6 blir bevart og skaper god tilgang til friluftsliv og rekreasjon både for planområdet og resten av Ørmelen.

Etter høring er det gjort noen endringer både i plankart og bestemmelser. Plankartet har endret byggegrensen mot nord og Verdal fengsel fra 4 meter til 6 meter. Dette er gjort for å skape mer avstand mot grensen til fengselet, både med tanke på skjerming og sikkerhet for innsatte, ansatte og naboer. Det ble avholdt et møte mellom tiltakshaver, kommunen og Statsbygg for å gå over hva det vil si å være nabo til et fengsel. Her ble det avklart av tiltak for skjerming og sikkerhet vil bli avklart på byggesaksnivå, men at det opprettes en bestemmelse til planen som fastsetter at dette blir utført.

Som en konsekvens av at byggegrensen har blitt 6 meter, har dette gått ut over uteoppholdsareal i planområdet. Uteoppholdsarealet er redusert med 0,4 daa. Gjenstående areal er 2,9 daa, og vil fortsatt være tilfredsstillende areal for uteopphold.

Rådmannen foreslår at planforslaget vedtas.

 

 
Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.02.2016 916


Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Tangentunet, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

 

 
Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 09.02.2016

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Per Anders Røstad
redegjorde om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Tangentunet, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

 

 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 14.12.2015
 2. Plankart, datert 14.01.2016
 3. Planbestemmelser, datert 11.12.2015
 4. ROS-sjekkliste
 5. Støyrapport

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Geoteknisk notat
 2. Innspill

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging med høy utnyttelse i et område på Ørmelen i Verdal kommune. Planområdet innbefatter gårdsnummer 17 og bruksnummer 5, 9, 30, 32, 33, 34 og 41, og er tidligere regulert til kombinertformål med plannavn «Tangenvegen Eiendom», mens det i kommunedelplanen for Verdal by har formål som forretning/kontor.

Planområdet
Planområdet ligger på Ørmelen og har som nevnt gårdsnummer 17 og bruksnummer 5, 9, 30, 32, 33, 34 og 41. Området grenser til eksisterende boliger i sør, Verdal Kretsfengsel i nord, E6 i vest og tilkomstvei Tangenvegen og Ørmelen boligområde i øst. Områdets areal er 14,863 daa.

Planområdet er i dag bebygd med en utleiebolig, næringsbygg og parkering. Tilstøtende arealer er hovedsakelig eksisterende boligbebyggelse. Sør i planområder går en gangsti, som er en viktig forbindelse til friluftsområdet vest for planområdet.

Kartutsnitt
Planområdet i rosa skravur (Én plan for hele området).

Planstatus
Gjeldende plan er reguleringsplan «Tangenveien eiendom», planident 2004001, vedtatt 22.03.2004 og kommunedelplan for Verdal by, planident 2005008, vedtatt 26.03.2007. Planforslaget vil ikke utløse krav om konsekvensutredning. Planområdet samsvarer ikke med kommunedelplan for Verdal by, men delvis med detaljregulering med plannavn «Tangenvegen Eiendom».

Planforslaget
Generelt
Planforslaget tilrettelegger for en utbygging av lavblokker/flermannsboliger med tilhørende parkering, lek og uteoppholdsarealer. Det er planlagt ca. 64 boenheter innenfor planområdet. Det aktuelle området eies av tre grunneiere som har gått sammen om å få det regulert, men eierskapet til de tre eiendommene er intakt.

Bebyggelsen
Området er plant og bebyggelsen er planlagt fordelt på 8 lavblokk/flermannsboliger. Bebyggelsen er tillatt oppført i to etasjer i tillegg til evt. parkeringskjeller. Det legges opp til moderne byggestil med flate tak og helhetlig utforming av områdets arkitektoniske fremtoning. Planlagt bebyggelse medfører %BYA på ~40% for området i sin helhet. Tar man utgangspunkt i områdene regulert for bebyggelse, er %BYA for disse totalt 60-80%.

Planområdet er særlig støyutsatt med tanke på E6, som passerer vest for området. Det er derfor planlagt kombinasjon av garasjeanlegg og støyskjerming i vest, samt videreføring av støyskjerm i sør og langsmed deler av grensen til Verdal Kretsfengsel i nord. Dette vil medføre at både uteområder og fasader kommer inn under kravene som stilles til støy, samt at man får gode gate- og uterom for beboernes fornøyelse.

Biladkomst og gang-/sykkelveg
Området planlegges med adkomst via Tangenvegen, slik det også var innregulert i reguleringsplanen fra 2004. Intern kjøreveg er prosjektert som veg med lite trafikk, og skal også brukes av myke trafikanter.

Interessentene i området har kommet frem til en avtale rundt veirett internt i området som tinglyses.

Parkering
Boenhetene har full parkeringsdekning, både garasje og p-plasser på egne arealer. Antall plasser skal følge kommunens parkeringsnorm på 1,2 parkeringsplasser pr. boenhet, hvorav 5% av disse er tilrettelagt bevegelseshemmede.

Lek og uteopphold
Planområdet ligger i et eksisterende boligområde der det eksisterer et ikke-opparbeidet lekeområde ca. 200m mot nord-øst. Områdets størrelse er ca. 6 daa. Det vil bli anlagt to småbarnslekeplasser på eget areal, i tillegg til et lekeområde for litt større barn. Det vil også bli opprettet private uteoppholdsplasser på balkonger og felles uteoppholdsareal ellers i planområdet. Samlet areal for felles uteoppholdsareal er ca. 2,2 daa, og samlet areal for lekeområde er ca. 1,1 daa.

Universell utforming
Den planlagte boligbebyggelsen i to etasjer faller inn under bygninger hvor det kreves universell utforming i teknisk forskrift (iht. §12-2 i TEK10), så fremt alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Det er ikke satt noe krav om at boligene skal utformes som tilgjengelige boenheter i reguleringsbestemmelsene, men det planlegges for >= 50% tilgjengelige boliger. Avklaring og eventuelt krav om tilgjengelighet vil dermed bli avklart på byggesaksnivået.

Støy
Det har blitt utført støyberegninger som er konkludert i en støyrapport. Støyberegningene viser at det må innføres noen skjermingstiltak ved en utbygging av boliger. Det må oppføres støyskjermer for å sikre at støynivå på uteplasser og fasader kan tilfredsstilles. I tillegg må 2. etasje i område BB3 utstyres med tett balkong som støyskjerm for 2. etasje. Når området er ferdig bebygd vil BB3 sammen med områdeskjermer gi tilstrekkelig støyskjerming for de andre byggene.

Det legges opp til at garasjeanlegget, betegnet som GB3 i plankartet, skal skjerme for støy og dermed bygges iht. støybarrieren beskrevet i støyrapporten. Støyrapporten konkluderer med at garasjeområdet (GB3) enten heves slik at området foran selve garasjene, samt garasjene, heves over eksisterende terreng. Boligene blir da liggende på eksisterende terreng som blir lavere enn innkjøringen til garasjene. Det andre alternativet er at garasjene utføres med en støyskjerm montert på toppen av garasjens høyeste punkt. I sør vil eksisterende støyskjerm videreføres vestover og ny gjennomgang til friområdet i vest etableres ved garasjeanlegget (GB3). Disse forhold er sikret gjennom bestemmelsene som medfølger plan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er ikke kvikkleire eller skredhendelser innenfor planområdet eller i områdene rundt. 200-års flomsone ligger omtrent på kote + 3 m i Verdal. Store deler av området ligger over kote +3 m, på kote +4 m. Selv om den vestlige delen av området ligger lavere enn kote +3 m, er området utenfor 200-års flomsonen på grunn av at E6 fungerer som en barriere mot flom på området. Andre skred-mekanismer er ikke relevant for området. Ved utbygging av området med parkeringskjeller, bør det gjøres en vurdering rundt tiltak for å sikre at grunnvann/flom ikke medfører oversvømmelse.

Eventuell radon i grunnen ivaretas ved bygningskonstruksjon.

Planområdet har kun én mulig innkjøring til området.

Det er ikke registrert andre forhold i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen.

Kulturminner
Det er ikke registrerte verneinteresser/kulturminner i området. Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene gjelder varslingsplikten.

Biologisk mangfold
Planområdet ligger inne i et eksisterende boligområde og det er ikke spesielle registreringer av dyreliv i det aktuelle området eller i umiddelbar nærhet. Planområdet vurderes ikke spesielt viktig for dyrelivet.

Vann-, avløp-, energiløsninger
Avfall planlegges deponert i felles nedgravd avfallsløsning og et felles poststativ er tenkt plassert ved avfallsdeponiet. Det er kommunal renovasjon og tilknytting til kommunalt avløpsanlegg for område, som er riktig dimensjonert i forhold til planforslaget. Vanntilførsel blir tilknyttet kommunalt vannverk. El-kraft tilkobles NTE's ledningsnett.

Utbyggingsavtale
Planen vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale.

Andre aktuelle forhold
Tursti mot friområde på vest-siden av E6 blir bevart og videreført i nytt planforslag.

Planprosess
Medvirkning
Oppstartsmøte med Innherred samkommune ble avholdt 19.08.2014. Etter dette møtet tok grunneierne på naboeiendommene kontakt. De ønsket også å få omregulert sine eiendommer til boligformål. Det ble avholdt et nytt oppstartsmøte 04.11.2014.

Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Verdalsavisa den 28.08.2014 og på kommunens hjemmeside. Planen ble varslet på nytt igjen 11.11.2014.

Innspill med bakgrunn i varsel om oppstart blir behandlet i planbeskrivelsen. Det kom til sammen 8 innspill.

Vurdering:
Planforslaget, med utbygging av boliger på Tangentunet på Ørmelen, er en positiv utvikling av området. Planforslaget samsvarer ikke med kommunedelplan for Verdal by, hvor området er regulert til forretning/kontor. Nærområdet består i hovedsak av eksisterende boligbebyggelse, og en utbygging av boliger på Tangentunet vil derfor være en bedre tilpasning til området enn forretning/kontor. Ny bebyggelse vil også være tilpasset eksisterende bebyggelse med tanke på høyde. Den vil bestå av to etasjer og maks gesimshøyde for pulttak 10m og flatt tak 8m. Det planlegges bebyggelse med flatt tak eller pulttak, noe som vil være en variasjon fra saltak, som er den dominerende takformen i nærområdet.

Det er utført en støyrapport som viser at det må utføres støyskjermende tiltak for at hele planområdet skal få et støynivå under 55 Lden. Konklusjonen i støyrapporten er at støyskjermen sør for området må videreføres mot nord, samt at det må oppføres støyskjerm lang plangrensen i nord, mot Verdal Kretsfengsel. Støyskjermene må være på kote +8 m i sør og vest, og kote +7 m i nord. Planområdet ligger på kote +3 m og +4 m.

Planforslaget legger opp til at det blir gode uteområder for både småbarnslekeplass og felles uteoppholdsareal. Den viktige turstien mot friluftsområdet vest for E6 blir bevart og skaper god tilgang til friluftsliv- og rekreasjon både for planområdet og resten av Ørmelen.

Planområdet ligger i kjellerfri sone på NVEs flomsonekart. Planen åpner for mulighet til å etablere parkeringskjeller. Eventuell utbygging av parkeringskjeller vil bli behandlet i byggesak med hensyn til flomsikring m.m.

Konklusjon.
Etter samlet vurdering tilrår Rådmannen at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS