Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

20/12-Tilstandsrapport PPT

Tilstandsrapport fra PPT for 2011

Saksbehandler : Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2012/2592 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.04.12 20/12
Formannskapet
 
 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten fra PPT for 2011 tas til orientering.

  
Vedlegg:
Tilstandsrapport fra PPT for 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT ) i Verdal er en lovpålagt kommunal tjeneste,  som har tre hovedoppgaver, den skal utrede barns lærevansker etter henvisning fra foresatte og/eller barnehager og skoler, tjenesten skal gi sakkyndige vurderinger om behov for spesialpedagogisk hjelp/undervisning og tjenesten skal hjelpe skolene og barnehagene med kompetanseheving og utviklingen av den ordinære opplæringen.  Tilstandsrapporten er enhetens egenvurdering og utarbeides som en del av tjenestens evalueringsarbeid og gir viktig informasjon om status på dette fagfeltet.

 
Vurdering:
Tilstandsrapporten beskriver hvilke hovedgrupper med utfordringer som PPT samarbeider med foresatte, barnehager og skoler om. Tilstandsrapporten for PPT beskriver også flere av de samme utfordringene som ble beskrevet til tilstandsrapporten for grunnskolen. PPT i Verdal ønsker å jobber mer systemrettet i fht barnehager og skoler og har klart å få til dette på noen områder,  noe som det redegjøres for i tilstandsrapporten. Men fremdeles preges mye av samarbeidet av arbeid i fht enkeltsaker, i følge PPT sin vurdering skulle ikke dette være nødvendig. PPT i Verdal ønsker et større fokus på det systemrettede arbeidet i årene som kommer.

I tilstandsrapporten beskriver en tjeneste som er i god dialog med barnehager og skoler, der barnehager og skoler skriver gode pedagogiske rapporter – noe som legger grunnlag for gode sakkyndige vurderinger.  Gode sakkyndige vurderinger er nødvendig for at man i skolene skal kunne drive god spesialpedagogikk.  PPT sin oppgave er å tilrå opplæring som gir barnet/eleven utbytte. Ingen skal i følge loven ha fult utbytte av undervisningen, men det er noen som har for lite utbytte av undervisningen og det er disse som skal ha god spesialundervisning.
En stor del av diskusjonen om spesialpedagogikken har vært om mengden av den, om det blir mer eller mindre av den. Diskusjonen bør i større grad dreies over mot hva som er god spesialpedagogikk og hvordan man ivaretar barnets og elevens behov på en best mulig måte.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.04.2012 08:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS