Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.04.13 - PS 25/13 Søknad om tilskudd til bokutgivelse: Verdalsøra barneskole, det er så lett å glemme

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2013/703 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 17.04.13 25/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

Komité Mennesker og Livskvalitet kan ikke imøtekomme Leif Egil Grøtan og Karel Krizaks søknad stor kr. 245.000,- i støtte til bokutgivelsen «Verdalsøra barneskole, det er så lett å glemme».

Vedlegg:
Søknad bolystmidler 2013, fra Leif Egil Grøtan og Karel Krizak.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Om søknaden
Leif Egil Grøtan og Karel Krizak er ikke profesjonelle fotografer, men har løftet hobbyen sin til et mer seriøst nivå de siste årene, blant annet gjennom samarbeid om fotoutstillinger og andre prosjekter. Begge har arbeidet målbevisst med foto over flere år, de har deltatt på en rekke kurs og begge er aktive innen fotomiljøet på Innherred.

I forbindelse med byggingen av den nye Verdalsøra barneskole/Verdalsøra ungdomsskole foreviget fotografene interiør og eksteriør fra gamle Verdalsøra barneskole før skolen ble revet. Skole/kommune dekket de materielle utgiftene til dokumenteringsarbeidet, som endte opp med en fotoutstilling (som fortsatt står) på nyskolen. Alt i alt ble det tatt nærmere 8000 bilder rundt om på gammelskolen i tida før og under rivingen. Dette materialet ønsker nå Grøtan/Krizak å utgi i bokform. Målet er utgivelse til jul 2013.

Det er satt opp slikt budsjett for bokprosjektet:.

Tabell som viser budsjettet for den planlagte bokutgivelsen

Begrunnelse for søknad
Grøtan/Krizak skriver i søknaden at de ønsker å formidle den historiske og kulturelle verdien som Verdalsøra barneskole har hatt i verdalssamfunnet, og at de tror «bokprosjektet vil være med på å knytte verdalingene sammen». Samtidig vil boka kunne bidra til å «skape økt fokus og interesse» for foto i Verdal.

Søknadens omfang
Det søkes om kr. 245.000,- i tilskudd fra kommunens bolystmidler til gjennomføring av prosjektet. Boka er planlagt trykket i et opplag på 500 eksemplarer.

«Støtten vil finansiere produksjon og utgivelse av booken, samt andre kostnader knyttet til dette», heter det i søknaden, der det vises til at boka vil bli distribuert gjennom bokhandel, Coop, via skoleelever, messer, egne hjemmesider og Facebook – for å nevne noen kanaler. Boka vil også få et eget ISBN-nummer og dermed kunne bli tilgjengeliggjort gjennom bibliotek.

Målgruppen for boka vil være alle som har hatt en tilknytning til gammelskolen – enten som elev, forelder, ansatt – eller andre som på en eller annen måte har et forhold til skolen; historielag, skoler osv.

Vurdering:
Det er utvilsomt et verdifullt dokumentasjonsarbeid av gamle Verdalsøra barneskole som er utført av Grøtan/Krizak, et arbeid som kommunen tidligere har bistått økonomisk med å få realisert. Flere av fotografiene fra dokumentasjonsprosjektet henger fortsatt framme til utstilling i nye Verdalsøra barneskole/Verdalsøra ungdomsskole.

Det søkes om et betydelig tilskudd til realisering av bokprosjektet, nærmere bestemt ¼ av den samlede ramme kommunen har øremerket innenfor rammen for bolystmidler. I prosjektet er det budsjettert med trykkekostnader alene på kr. 175.000 (500 eksemplarer). Samtidig er det budsjettert med et salg på 300 bøker og samlet inntekt på 105.000,-. Det betyr at budsjettert salgspris er like stor som budsjettert produksjonspris, dvs. kr. 350 per eksemplar. Det er altså umulig å tjene inn trykkekostnadene med mindre «noen» sponser prosjektet med milde gaver. Slik sett tilfredsstiller søknaden tildelingskriteriet om at støtte fra bolystmidlene «skal være utløsende».

Samtidig heter det også i tildelingskriteriene at «prosjekter prioriteres bare hvis de vurderes til å kunne bidra til måloppnåelse, dvs. økt bolyst». Det er kommunens vurdering at prosjektet ikke gir den ønskede effekt knyttet til begrepet «økt bolyst» sett i forhold til størrelsen på omsøkt beløp. En kan også stille spørsmål ved om ikke prosjektet strider med kriteriet som sier at «kunstnerisk virksomhet som ikke er en del av et større bolystprosjekt» ikke kan støttes.

Selv om kommunen vurderer prosjektet å ha verdi som dokumentarisk arbeid, er det ikke vår oppfatning at fotobokprosjektet faller innenfor den type prosjekter som bolystmidlene er tenkt å skulle finansiere.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.04.2013 10:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS