Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.13 - PS 34/13 Temaplan pleie og omsorg Verdal kommune 2013-2016

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2013/2965 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.05.13 34/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

Temaplan pleie og omsorg 2013 – 2016 vedtas.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Temaplan pleie og omsorg 2013 – 2016 for Verdal kommune er en del av kommunens plan og styringssystem. Dette er en fagrettet plan som beskriver tiltak innenfor pleie og omsorgsområdet som skal bidra til å oppfylle målene i Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2020.

Nærmere beskrivelser av tiltakene i planen ligger i eget lenkedokument – se side 2 i planen.

De vedtatte politiske styringssignaler gitt gjennom Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2020 er førende for innsatsområder og tiltak i temaplanen. Denne er en operasjonalisering innenfor gjeldende fagområde, av de strategier som er beskrevet politisk. Planen skal være et verktøy for utvikling av kommunens pleie og omsorgstjenester.

Prosessen i arbeidet startet med vedtak av Kommuneplanens samfunnsdel og Planstrategien. Det ble gjennomført temamøte helse med brukerorganisasjoner i 2008. På bakgrunn av dette har det pågått prosesser i virksomhetsområdene hvor ansatte, ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud har deltatt. Resultatet av arbeidet som er gjort er konkretisert og sortert inn mot delmålene.

Utfordringsbildet for fagområdet er beskrevet sammen med et målbilde for pleie og omsorg i 2030, som bygger på målbildet i Planstrategien. Målbildet beskriver koordinerte tjenester med Levanger og bruk av kompetanse på tvers. Videre beskrives at tilgjengelig velferdsteknologi er tatt i bruk, det finnes attraktive boområder og varierte botilbud, kultur og aktiviteter, samt at forventninger til kommunens tjenester er avklart med innbyggerne. For å arbeide i denne retning i et fireårsperspektiv, er det definert tre innsatsområder som det må settes fokus på i første omgang:

  • Forebygging og egenomsorg
  • Velferdsteknologi
  • Bo lengst mulig i egen bolig
     

Dette innebærer blant annet tiltak som understøtter robusthet i tjenesteproduksjonen, økonomisk bærekraft, hvordan en skal møte økte brukerbehov, utøvelse av ledelse og interkommunalt samarbeid. Framtidas kompetansebehov må være en sentral del av diskusjonen når nyrekruttering og kompetanseheving er tema. I tillegg til den nødvendige fagkompetanse er det sentralt at medarbeiderne også besitter annen type kompetanse som understøtter verdibaserte holdninger og praksis (se fig 3 s. 12)

Vurdering:
Temaplan pleie og omsorg 2013 - 2016 skal være en fagrettet konkretisering av de politiske styringssignaler gitt gjennom kommunens politisk vedtatte planverk. Den må betraktes som et verktøy først og fremst for fagutøverne og ledelsen innenfor feltet. Intensjonen er at den skal bidra til at kommuneplanens mål og veivalg blir en rettesnor for den faglige praksis innenfor pleie og omsorgsfeltet.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.05.2013 11:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS