Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.10.2013

Veiledninger for bruk av nettbrettMøtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.10.2013
Tid            : 11:30 - 14:50
Til stede   : 9 representanter

 


 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 47/13 Godkjenning av møteprotokoll 20.09.13 Protokoll
PS 48/13 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 49/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2016 Saksframlegg
Protokoll
PS 50/13 Evaluering av årsrapporter Saksframlegg
Protokoll
PS 51/13 KoRus Midt-Norge - invitasjon DelTa 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 52/13 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 16.10.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Vara Ja Møtte for Anita Karslen
Terje Rennmo DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Mltte for Tore Landstad

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og omsorg  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 
 

PS 047/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.10.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. september 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. september 2013 godkjennes.
   
 

 
PS 048/13 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.10.2013

BEHANDLING: 
NAV v/Joar Aksnes orienterte om:

 • Gjeldsordningstjenesten i kommunen.
 • NAV-tiltak.
   

Karriereveileder Brit Flatås orienterte om Karrieresenteret i Nord-Trøndelag og tjenestetilbudet som gis.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

  

  
PS 049/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 - 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.10.2013

BEHANDLING:
NAV v/Joar Aksnes
redegjorde for saken.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 - Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 - Vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot.
 • Pkt. 4 - Enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Det inngås en 3-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 35 flyktninger i 2014, og inntil 30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å benytte kommunens forkjøpsrett i boligprosjekt til kjøp av boliger til flyktningeformål.
   
 4. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
   

    
  
PS 050/13 Evaluering av årsrapporter  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.10.2013

BEHANDLING: 
Rådgiver i utviklingsstaben ISK, Berit Hakkebo, redegjorde for saken.

Komité mennesker og livskvalitet fremmet følgende forslag til innstilling:

Saken tas til orientering.Årsrapporten for 2013 bør være et verktøy for mer politisk diskusjon i komitéer og kommunestyret.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 • Saken tas til orientering.
 • Årsrapporten for 2013 bør være et verktøy for mer politisk diskusjon i komitéer og kommunestyret. 
   

 

PS 051/13 KoRus Midt-Norge - invitasjon DelTa 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.10.2013

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

 • Invitasjon fra Rusbehandling Midt-Norge datert 10.12.12.
   

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.

VEDTAK:
Verdal kommune inngår avtale med KoRus Midt-Norge om å være med i tidlig intervensjon- og rusforebyggende program DelTa.

 

 

PS 052/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.10.2013

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Ungdommens hus og skatepark.
  Ungdommens hus: Nabohuset til Melvoldgården er solgt og det skal bygges leiligheter.  Ungdommens hus er pr. dato derfor uavklart og det foregår en del forhandlinger om andre alternativ.
  Skateparken: Tiltenkt området rundt Tindved – området tilhører Jernbaneverket. Har vært i møte med Jernbaneverket som er i gang med å utarbeide nye planer for Verdal stasjon. I den sammenheng er det skissert en del muligheter for å få til skatepark der, men det avhenger av en del andre parter også.
 • Hallplaner.
  Verdal videregående skole er ikke interessert i friidrettsbane der, men vil ha hall. Landbrukskontoret er kontaktet i forhold til området bak skolen. Kommer politisk sak i november.
 • Status for småhusene og Skogvegen.
  I gang med klargjøring av 4 boliger for flyktninger i Skogvegen. Skal være ferdig i forhold til 2014. Det samme gjelder for småhusene.
 • Kontorsituasjonen i Gjensidige-bygget. Hjemmetjenesten flytter inn i 1. etasje. Det øvrige er ennå ikke avklart.
 • Tomtearealet på Reinsholm. Har fått godkjenning til å skille ut 5 mål til offentlig formål. Forhandler med eierne om pris. Når det er avklart legges det fram sak til politisk behandling. Håper på avklaring før jul.
   

Tinden. Ennå ikke avklart med utbygger. Må ses i sammenheng med det øvrige som foregår. Vanskelig å finne egnede tomter. Skal avklares med Verdal boligselskap.

 

Repr. Pål Sverre Fikse:
Ønsker saker/informasjon om:

 • Kommuneundersøkelsen til Forbrukerombudet. Verdal gjorde det forholdsvis dårlig. Ønsker en sak med gjennomgang av denne for Verdal sin del.
   
 • Mobbesaken på ungdomsskolen som har vært omtalt i media.
  Sosiale medier – konkret sak om hvordan sosiale medier håndteres i skolen.
   
 • Omtale av helse- og omsorgstjenestetilbudet i media i oktober 2013. 
  Systemsvikt. Hvordan forbedre kvaliteten slik at man unngår systemsvikt?
   

Til slutt ble den nye regjeringa ønsket lykke til – og med ny minister fra Verdal.

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 16.10.2013 19:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS