Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.10.13 - PS 49/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016

Saksbehandler : Joar Harry Aksnes

Arkivref : 2013/2924 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 16.10.13 49/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Det inngås en 3-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 35 flyktninger i 2014, og inntil 30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016.
   
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
   
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å benytte kommunens forkjøpsrett i boligprosjekt til kjøp av boliger til flyktningeformål.
   
 4. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
   

Vedlegg:
Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommune har fra IMDi fått en anmodning om å bosette 35 flyktninger i 2014 og 30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016. Eventuelle familiegjenforeninger og sekundærbosettinger kommer i tillegg. Det vises til vedlagte anmodning fra IMDi.

Kommunen har de siste årene mottatt 25 flyktninger hvert år. Anmodningen fra IMDi har vært bosetting av 35 flyktninger hvert år. Hovedgrunnen til at kommunen ikke har bosatt i henhold til anmodningen fra IMDi er mangel på egnede boliger. Tjenesteapparatet for øvrig har kapasitet til å ta i mot flere flyktninger enn det som er gjort de siste årene.

Det kommunale tjenestetilbudet.
Verdal kommune har over tid bygd opp ett tjenesteapparat som har kapasitet og kompetanse til å håndtere bosetting av det antallet flyktninger som IMDi ønsker at kommunen skal ta i mot.

En gjennomgang av situasjonen i fht til skoler og barnehager i kommunen viser at det er tilgjengelige barnehageplasser i Vinne og i Sentrum. Vinne skole og Ørmelen skole har også plass til å ta imot flere elever. Dette er også situasjonen for alle andre skoler i kommunen med unntak av Verdalsøra Barneskole.

En økt bosetning vil også kunne medføre et økt press på hjelpetjenestene, men det er på ingen måte sikkert. Dersom vi velger å bosette familier vil det være med på å gjøre det noe lettere for oss. Et fokus på familiebosetning vil kunne være med på å gjøre integreringen i lokalsamfunnet lettere. Barn og unge vil da ha barnehage- og skoletilbud som er med på å gi de voksne kunnskap om samfunnet vårt. Mange vil også delta i fritidsaktiviteter som gir foreldre mulighet til å utvide kjennskapen til lokalmiljø og skaffe seg nettverk.

Møllegt – voksenopplæring står overfor en utfordring i fht undervisningsrom dersom antallet voksne elever vokser mye utover dagens antall. Men med et fokus på å bosette familier vil mange av de som vi bosetter være barn og ungdom, og de vil få sitt undervisningstilbud i ordinære skoler og barnehager. Dersom en økning i bosetning blir enslige voksne vil det føre til kapasitetsproblemer på Møllgt. – voksenopplæring.

Videre vil det være andre helsemessige utfordringer knyttet til bosetting av enslige ettersom mange da vil ha familier og barn i hjemland, naboland eller på flukt. En bosetting av enslige asylsøkere vil også i større grad kunne medføre familiegjenforeninger – noe som er med på å skape nye utfordringer for oss.

Boliger
Ansvaret for å skaffe tilveie boliger ligger til NAV. Pr. i dag disponerer NAV 56 boliger til flyktninger. Disse fordeler seg på 29 hybler, 11 små leiligheter, 16 familieleiligheter. Dette har medført at kommunen de siste årene har bosatt mange enslige i hybler. Mange av disse søker familiegjenforening og det kommer da spørsmål om større bolig. Det gjennomføres en restriktiv holdning til kommunal bistand til skifte av bolig, men i enkelte tilfeller er det forhold som tilsier at det må ytes bistand til skifte av bolig.

Det jobbes nå med å skaffe flere botilbud til flyktninger. Skogveien 30 er under renovering, og der vil det i løpet av sommeren 2014 være klar 4 familieleiligheter. Her vil kommunen kunne bosette 15 – 20 av "kvoten". Videre er det noe fraflytting fra den boligmassen som NAV disponerer. Disse fylles opp med nye bosettinger så raskt som mulig. Det ble også i budsjettet for 2013 satt av 25 mill. til bygging av flyktningeboliger i Nyvegsbakken. Dette har ikke kommet i gang ennå. I forbindelse med godkjenning av nye boligprosjekt har kommunen mulighet til å gå inn og kjøpe 10% av de boligene som bygges. Det bør vurderes å bruke av de avsatte midlene til kommunalt kjøp av boliger i pågående og kommende utbyggingsprosjekt. Dette kan være med på å få i gang boligprosjekter som i dag står på vent. Hvis man gjør dette vil man unngå en ansamling av flyktninger i ett boligprosjekt. Det oppnås i stedet en spredt bosetting, noe som kan virke positivt i forhold til integrering av nye flyktninger i Verdalssamfunnet. Gjennom styrt kjøp/bosetting vil man kunne forbygge press på skoler/barnehager som i dag har kapasitetsproblemer. Det er også mulig å få inntil 40% tilskudd til slike kjøp via Husbankens tilskuddsordninger. Forutsetningen er at boligene som kjøpes "båndlegges" til flyktningeformål i 20 år.

Anskaffelse av større boenheter vil gjøre det lettere å bosette familier i årene fremover.

Selvbosetting
Kommunen har inngått avtale med IMDI om å være med på ett prosjekt om selvbosetting av flyktninger i årene fremover. Dette innebærer at flyktninger i mottak selv ordner seg med bolig i kommunen. Kommunen skal godkjenne leieforholdet mellom flyktningen og boligeier. Utover dette har flyktningen samme rettigheter som andre flyktninger som kommunen mottar på ordinær måte.

Integrering i arbeidslivet
Det har vist seg å være en utfordring å få integrert flyktninger i arbeidslivet umiddelbart etter introduksjonsprogrammet. Men blant flyktninger som har vært her en del år, er deltakelsen i arbeidslivet ganske høy. Det jobbes nå med ett målrettet program for flyktninger i introduksjonsprogram til å komme over i arbeidslivet raskere. Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Møllegata Voksenopplæring og NAV. Dette er noe kommunen har mottatt prosjektmidler fra IMDi for. Det samarbeides også med Levanger kommune om det samme.

Integreringstilskudd
Ved bosetting av flyktninger får kommunen ett integreringstilskudd fra staten. Følgende tilskudd-satser gjelder i 2013:
Tabell som viser satsene for integreringstilskudd i 2013

I tillegg får kommunen ett tilskudd til voksenopplæring. Følgende satser gjelder i 2013:

Ovsersikt over tilskuddssatser for norskopplæring 

I økonomiplanen er det kalkulert med tilskudd tilsvarende bosetting av 25 personer hvert år. En økning til 30 personer hvert år vil medføre økt integreringstilskudd med ca 1 mill pr. år. En økning til 35 flyktninger pr. år vil medføre økt integreringstilskudd med ca. 2 mill. pr. år.

Vurdering:
Ut fra en helhetsvurdering kan kommunen imøtekomme IMDi sin henstilling om å ta i mot 35 flyktninger i 2014 og 30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016.  Forutsetningen for dette er at det jobbes aktivt med å skaffe boliger som er tilpasset familier.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.10.2013 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS