Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.10.13 - PS 51/13 KoRus Midt-Norge - invitasjon DelTa 2013

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2013/6870 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 16.10.13 51/13

 
Rådmannens innstilling:

Verdal kommune inngår avtale med KoRus Midt-Norge om å være med i tidlig intervensjon- og rusforebyggende program DelTa.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Kompetansesenter Rus-Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) har invitert Verdal kommune til å være med i et rusforebyggende folkehelsearbeid - DelTa. I samarbeid med KoRus Midt-Norge innebærer DelTa at kommunene gjør en ekstra innsats i å videreutvikle det kommunale rusarbeidet. Målet er å forebygge utvikling av rusproblemer og å gripe inn så tidlig som mulig når innbyggere er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til rus.

DelTa innebærer:

 • To-årig forsterket innsats med kompetansestøtte fra KoRus Nord-Trøndelag, spesielt med tanke på prosesser og innhold.
 • Det arbeides prosessuelt med forankring, kartlegging, gjennomføring og evaluering
 • KoRus Midt-Norge støtter arbeidet med kr 80.000,- i to-års perioden det pågår.
   

Deltakelse fordrer at Verdal kommune inngår samarbeidsavtale med KoRus Midt-Norge som vedtas av politisk og administrativ ledelse i kommunen. Kommunens organisering av innsatsen i DelTa, knyttes til den tverretatlige arbeidet i Samordningsmodell for Lokale forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet (SLT). SLT koordinatoren ivaretar koordinatoransvaret for kommunens deltakelse i DelTa. SLT koordinatoren rapporterer til Rådmannsteamet i Verdal, og koordinerer tema som går parallelt med Levanger kommune i Strategisk ledergruppe (SLG). Folkehelsekoordinatoren i Innherred samkommune bistår SLT koordinatoren i arbeidet.

Verdal kommune har utviklet gode tjenester og kompetanse på tidlig innsats og rusforebyggende arbeid. Nytten av å være med i DelTa, skal tilpasses det pågående planarbeidet som skal gjennomføres i 2014:

 • rullering av Ruspolitisk handlingsplan,
 • utvikling av kommunens folkehelsestrategi som en del av kommuneplanens samfunnsdel
 • kommunedelplan Oppvekst
 • kommunedelplan Helse og velferd,
 • kommunedelplan Kultur
 • kommunedelplan Næring (felles Verdal og Levanger)
   

Nettverket Verdal kommune får tilgang på i DelTa, er viktig for kommunens kompetanseutvikling når det gjelder tidlig innsats og rusforebyggende arbeid. Inviterte kommuner er Levanger, Steinkjer, Verran, Snåsa, Fosnes, Høylandet, Lierne, Røyrvik, Namskogan, Inderøy.

Vurdering:
Verdal kommune har nytte av å være med KoRus Midt-Norge sitt tidlig intervensjon og rusforebyggende program DelTa. Arbeidet knyttes til det pågående planarbeidet kommunen er i gang med, og som skal sluttføres i 2014. Koordinering av kommunens deltakelse, legges til SLT-koordinatoren og rapporterer til rådmannsteamet. Saker som det er behov for å koordinere med Levanger kommune, tas opp i SLG.

Verdal kommunes tilføres kr 80.000,- som kan benyttes til vikarer og innleie personell for å få gjennomført arbeidet.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.10.2013 13:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS