Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.11.13 - PS 57/13 Garpa og Prærien velforening - søknad om støtte til oppgradering av området Mekken

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2013/703 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.11.13 57/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Garpa og Prærien velforenings søknad om bolystmidler for utbedring av friområdet Mekken med et tilskudd stort kr. 124.000,-.

Vedlegg:

  1. Kopi av søknad m/skisser, budsjett og produktoversikt fra Friluftsprodukter AS
  2. Brev fra Reinsholm barnehage
  3. Brev fra Maritvold barnehage
  4. Brev fra Lekekroken barnehage
  5. Brev fra Verdalsøra barneskole og ungdomsskole.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Garpa og Prærien velforening har ansvaret for vedlikehold av det mye brukte kommunale friområdet «Mekken». Området består av en fotballbane, rester av en basketballbane, gapahuk med bålplass og sitteplasser/benker. Området er mye brukt til sykkelaktiviteter for barn og ungdom, aking og skileik om vinteren og ikke minst som utfartssted for barnehager og skoleunger på turdager. Området har de siste årene blitt preget av bruken og nedslitt.

Velforeningen drives på frivillig basis og medlemskontingenten er også frivillig. Den økonomiske situasjonen er stram, og det finnes ingen oppsparte midler for å gjøre innkjøp og oppgradere nærmiljøet slik mange ønsker. Velforeningen søker derfor om støtte gjennom bolystmidlene til å oppgradere området. Søknaden ledsages av skriftlige uttalelser fra tre barnehager og en skole, som alle fremholder at velforeningen legger ned et betydelig arbeid og engasjement for fellesskapet.

En befaring på området bekrefter at anlegget er sterkt nedslitt. Bålplassen har rast sammen, de to benkene som er igjen er i dårlig forfatning og gapahuken bør oppgraderes.

I søknaden (vedlagt) skisseres en rekke tiltak som ønskes gjennomført for å løfte hele området, deriblant ny beplantning, lyssettingstiltak, nye lekeapparat og steinsetting – totalt kostnadsberegnet til 171.000,- kroner. Samtidig anføres det at dersom det ikke er mulig å få støttet en oppgradering av hele området, bør gapahuk, benker og bålplass prioriteres, noe som vil redusere støttebehovet.

Selv om det er svak økonomi i vellaget, er det en betydelig dugnadsånd blant beboerne i området. I kostnadsoverslaget er det lagt inn en egeninnsats (timer) som matcher innkjøpskostnadene på utstyr.

Det er satt opp slik kostnadsoversikt:.

Tabell som viser tiltak og kostnad ved oppgradering Mekken

Det vises ellers til vedlagte søknad for skisse for utforming av «nye Mekken» samt produktblad for gapahuk og lekestativ.

Vurdering:
Garpa og Prærien velforening har over år gjort en betydelig innsats for å holde ved like et kommunalt eid friområde som er i flittig bruk, ikke bare av vellagets medlemmer, men også barnehager, skoler og idrettslag – for å nevne noen. De foreslåtte oppgraderingstiltakene faller innenfor kriteriene for tildeling av bolystmidler på flere områder, eksempelvis stedsutvikling, tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge, forskjønnings- og trivselstiltak.

Det foreslås i søknaden at grasplena som i dag er underlag for benkene, oppgraderes med et belegg av stein. Dette vil redusere fukt- og råteskader på utemøblementet, noe som vil bety lengre levetid og mindre vedlikehold og plenklipping. Samtidig er det ønskelig at dagens gapahuk, som størrelsesmessig er litt liten når det kommer hele klasser på tur, byttes ut med en ny, større og mer åpen gapahuk som kan romme en hel klasse. Den gamle foreslås flyttet til lekeplassen Fridheimsparken og oppgraderes der (beising, løfting av torvtak, golv).

Når en ser i hvor stor grad området benyttes av kommunens innbyggere, er dette fornuftige vurderinger. Om ikke kommunen kan gå inn og fullfinansiere alle foreslåtte innkjøp, vil likevel en oppgradering av gapahuk, benker og bålplass innebære et betydelig løft for området.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2013 08:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS