Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.12.13 - PS 63/13 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2014

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/5938 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 18.12.13 63/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.

Vedlegg:

 1. Handlingsprogram for utbygging, forslag til rullering 18.12.2013
 2. Handlingsprogram for utbygging, 19.12.2012
 3. Oversikt over spillemiddelsøknader 2013/2014, prioritert rekkefølge
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013, vedtatt 08.12.2009.
 

Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.

Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet.

Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:

 1. Ordinære anlegg
  Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
 2. Nærmiljøanlegg
  Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
   

Endringer i forhold til eksisterende handlingsplan:
Anlegg som er tatt ut:
Ordinære anlegg:

 • Verdal Søndre skytterlag, rehabilitering innendørs riflebane Vinne skole. (Innvilget spillemidler 2013)
 • Verdal sportsskytterlag, rehabilitering innedørs pistolbane Vinne skole. (Innvilget spillemidler 2013)
 • Leksdal idrettslag, Fånetthytta. (Innvilget spillemidler 2013)
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune, Verdalshallen rehabilitering (Gjennomført i 2012 uten spillemidler)
 • Aker bedriftsidrettslag, grusbane Havfrua. (Spillemiddelsøknad ikke aktuell)
   

Nærmiljøanlegg:

 • Verdal kommune, BMX-bane Vinne aktivitetsanlegg (Innvilget spillemidler 2013)
   

Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:

 • Vinne idrettslag, rehabilitering klubbhus.
 • Verdal kommune, Sentralidrettsanlegget på Ørmelen. Kunstgress på hovedbanen (Coop Arena).
   

Nærmiljøanlegg:

 • Forbregd/Lein velforening, ishockeyanlegg på eksisterende ballflate Forbregd.
   

Ved årets rullering er det tatt inn nye prosjekt som det er planlagt fremmet spillemiddelsøknader på i 2014. Det jobbes med planer for flere anlegg som forutsettes bygd med delfinansiering av spillemidler. Disse anleggene er ikke tatt med nå.
"Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet" må revideres i 2014, og det vil være naturlig at disse anleggene tas inn i planen som en del av revideringsprosessen.
I kommunestyresak 58/13 "Justering i Planstrategiens del 3 - planbehov" ble rådmennene bedt om å utrede muligheten for en felles plan for kultur- og idrettsanlegg i Levanger og Verdal. Dette er under vurdering, og vil bli lagt fram sak over nyttår.

Vurdering: 
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.

Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er det gjort vurderinger opp mot delmål i plandokumentet, spredning på anleggstyper, geografisk spredning og anlegg for barne-/ungdomsaktivitet framfor voksenaktivitet.  

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2013 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS