Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.03.14- PS 17/14 Karolinernes hærtog i Trøndelag - markering i 2018

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/1497 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.03.14 17/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet slutter seg til initiativet rundt «Karolinerne 2018», og ber om at det jobbes videre med konkretisering av konseptet. Dette legges fram som sak til politisk behandling innen utgangen av oktober 2014..

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:

I august 2018 er det 300 år siden Karolinernes felttog i Trøndelag. Dette 300 årsminnet vil naturlig nok bli grundig markert flere steder i Trøndelag. Men det var gjennom Verdal general Armfeldt kom med sin hær i 2018. Som kjent mellom annet ned Tromsdalen med kampene på Stene skanse, okkupasjonen av Verdal og Innherred. Siden forsøket på å ta Trondheim og til slutt; dødsmarsjen fra Tydal tilbake til Handøl i Sverige.

InnSpæll har tatt initiativ overfor Verdal kommune om å samarbeide om en storstilt musikkteaterproduksjon «Karolinerne 2018» med framføring i august 2018.

Som spillested tenkes kalkbruddet i Tromsdalen som ligger i leia der deler av karolinerhæren kom. VerdalsKalk stiller seg positive til et samarbeid rundt dette.

Oppsetningen er tenkt som en massemønstring som involverer profesjonelle skuespillere i tillegg til et stort antall frivillige amatører (teater, kor, orkester).

I møtet vil det bli gitt en utdypende orientering om tenkingen rundt prosjektet.

Vurdering:
Rådmannen mener at initiativet fra InnSpæll er svært interessant å jobbe videre med. Det er interessant fordi det kan ha mange effekter:

Det setter søkelys på en av de historiske hendelsene med største konsekvenser for verdalssamfunnet og hele Innherred. Tragedien kan settes i samtidspersepktiv og relateres til hendelser i verden i dag.Satsingen kan ha positive effekter for næringsliv.Satsingen vil kunne bidra til utvikling av kulturlivet, både det frivillige og for kulturbasert næringsutvikling.Kultur vil i denne sammenhengen være et redskap for styrking av bolyst.Det kan bidra til positiv omdømmebygging for kommunen.Markeringen vil kunne være et verktøy for å utvikle kommuniksjonen med Jämtland og Sverige.

Det er snakk om en omfattende produksjon som vil kreve profesjonell planlegging, og det er nødvendig å komme i gang med planleggingen så snart som mulig for å få til en forsvarlig planlegging. Det gjelder det produksjonsmessige som bearbeiding av manus, komponering av musikk, mulighet til å knytte til seg de aktørene en ønsker både kunstnerisk, historisk og blant frivillige. Videre er det nødvendig for å sikre økonomien i prosjektet, etablere samarbeid med de andre karolinerspelene og andre aktuelle instanser både nasjonalt og med aktuelle aktører over svenskegrensa, teknisk tilrettelegging av arenaen, samt muligheten til en god markedsføring av prosjektet.

Dersom produksjonen skal realiseres vil det være nødvendig at kommunen tar initiativ til å etablere en organisasjonsstruktur for prosjektet. I dette arbeidet må blant annet intensjonsavtaler med kunstneriske krefter må på plass, det må opparbeides et kostnadsbilde og finansieringsmuligheter må kartlegges. Det er også viktig med tidlig involvering av frivillighetsapparatet.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.03.2014 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS