Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.09.14- PS 50/14Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad - endring i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2014/4489 - /F00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 17.09.2014 50/14
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune støtter Arbeids- og sosialdepartementet sitt forslag om aktivitetsplikt ved tildeling av økonomiske ytelser, men ser at den foreslåtte lovteksten vil føre til en betydelig innsnevring av gjeldende rett og praksis. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at den nye lovteksten henviser til §21, tredje ledd og §25 i Lov om sosiale tjenester i NAV. De økonomiske og administrative kostnadene endringen medfører for kommunene, er ikke tilstrekkelig ivaretatt for å kunne lykkes med innføringen av aktivitetsplikt.
 

Vedlegg:

  1. Høringsnotat datert juni 2014 
  2. Administrativt arbeidsgrunnlag for politisk behandling i Verdal kommune
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Saksopplysninger:
4.juni 2014 sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut et forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, se vedlagte høringsnotat.

NAV Verdal har utarbeidet et administrativt arbeidsgrunnlag for politisk behandling i Verdal. Dette er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet som en foreløpig uttalelse fra Verdal kommune innen høringsfristen 04.09.14 med merknad om at endelig høringsuttalelse vil bli sendt etter politisk behandling (18.09.14). Se vedlegg 2.

Gjeldende rett i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §20 lyder:
«Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder mottakeren i stønadsperioden skal uføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også §21 tredje ledd og §25.
Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover.»

Endringsforslaget Arbeids- og sosialdepartementet foreslår lyder (endringsforslag står i kursiv):

§20. Bruk av vilkår om aktivitet.
Det skal settes vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det.
Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket og ha som mål at stønadsmottakeren skal bli helt eller delvis selvhjulpen. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover.
Ved brudd på vilkårene kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad og vilkår er informert om muligheten for slik reduksjon.
Departementet kan gi forskrift gi nærmere retningslinjer for bruk av sanksjoner.

NAV Verdal har siden 2013 satt vilkår om aktivitet gjennom kommunen for å motta økonomisk stønad. Av de som har vært igjennom vårt lokale tiltak «Arbeid for sosial», er det 85% som har gått videre til arbeid eller skole. Deltakelse i arbeid gir en stor merverdi for de som har dette som krav.

Aktivitetsplikten har økonomiske og administrative kostnader som kommunene ikke får kompensert for med statlige overføringer. Den foreslåtte endringen kompenseres ved at kommunene reduserer sine utgifter til stønad og øker sine inntekter ved at flere kommer i arbeid og blir selvforsørget.

Erfaringene NAV Verdal har, er at det tar tid og ressurser å følge opp personer som har vært utenfor arbeidsmarkedet over lengre tid, og aktivitetsplikt vil medføre behov for mer ressurser til oppfølging av den enkelte. 

Vurdering: 
Slik nåværende § 20 i Lov om sosiale tjenester i NAV gir rom for flere muligheter når det gjelder vilkårssetting. Forslaget om ny lovtekst vurderes slik at vilkår som ikke omhandler aktivitet ikke kan settes. Dette er uheldig, og det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor det ikke skal refereres til § 21, tredje ledd og § 25 i det nye lovforslaget. I tillegg vurderes det som viktig at ulike sanksjonsformer som er beskrevet i rundskriv Hovednr.35 – punkt 4.20.2.8. videreføres.

Verdal kommune støtter departementet sin uttalelse om at saker hvor det ikke settes vilkår om aktivitet skal begrunnes. Ved brudd på vilkår vil det ligge et betydelig merarbeid i selve saksbehandlingen. Det er uklart om brudd på vilkår som omhandler ugyldig fravær fra aktivitet skal kunne føre til reduksjon i ytelser på lik linje med dagens praksis knyttet til kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram. Her kan stønad reduseres ved ugyldig fravær uten at det fattes enkeltvedtak. En avklaring av hvordan den enkeltes rettssikkerhet best skal ivaretas er viktig for å få en effektiv forvaltning av loven.

Stønadsmottakere som har forsørgeransvar for barn og som får redusert sine ytelser som følge av vilkårsbrudd, må det utarbeides retningslinjer for slik at ivaretakelse av barna sikres.

Endringsforslaget om arbeidsplikt innebærer at Arbeids- og sosialdepartementet må se på tiltaksbruken i NAV generelt, slik at tiltakskjedene oppleves som nødvendige og hensiktsmessige for stønadsmottakerne.

Forslaget om aktivitetsplikt fordrer at arbeidsgivere stiller opp og tar imot tiltaksbrukere fra NAV. Det må en betydelig innsats til for å kunne realisere dette, noe som forutsetter gode prosesser med arbeidsgivere i kommune og næringsliv i tett samarbeid med fagforeningene, slik at alle ser nytten av å utvide arbeidsmarkedet til også å omfatte tiltaksbrukere fra NAV. Dette vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Verdal kommune, fordi det vil ta tid før vi har tiltaksplasser i et slikt omfang at ytelser til økonomisk sosialhjelp reduseres, og økte skatteinntekter kan kompensere for de merkostnadene dette medfører.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.09.2014 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS