Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.12.15 - PS 65/15 Høringsuttalelse - endring i helse og omsorgstjenesteloven - styrket pårørendestøtte

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2015/6549 - /G00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 16.12.2015 65/15

 

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Høringsfristen er 15. januar 2016.

I forbindelse med forarbeidene med samhandlingsreformen ble det gjort to offentlige utredninger som har hatt fokus på pårørendes støtte og innsats for sine nærmeste når sykdom oppstår. Kaasa-utvalget NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg viste behovet for reform av ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn. Videre satte Hagen-utvalget NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg fokus på pårørendes betydning og rolle for framtidens helse og omsorgsutfordringer. I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil styrke pårørendes situasjon gjennom bedre tilbud om avlastning, veiledning og en gjennomgang av støtteordningene for pårørende. I den forbindelse har arbeids- og sosialdepartementet sendt på høring et forslag til endringer i reglene om pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9. (kompensasjon for bortfall arbeidsinntekt ved midlertidig fravær fra arbeid for å pleie syke barn) Fristene for de to høringene er satt slik at høringsinstansene skal ha mulighet for å vurdere de separate forslagene opp mot hverandre.

I NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg er det anslått at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgsektoren. Det er grunn til å forvente knapphet både på fagutdannet personell og frivillige omsorgsyteren de neste tiårene. Av den grunn er det av stor samfunnsmessig betydning å styrke og bevare pårørendeomsorgen uten at det går på bekostning av pårørendes arbeidsmarkedsdeltakelse.

Dagens bestemmelser vedrørende avlastning og omsorgslønn er hjemlet i to forskjellige bestemmelser i Helse- og omsorgstjenesteloven (avlastning i § 3-2 og omsorgslønn i § 3-6). Det er ingen spesifikk bestemmelse i Helse og omsorgstjenesteloven om informasjon, opplæring og veiledning rettet mot pårørende. Det er heller ingen bestemmelse som direkte speiler § 2-8 i Pasient- og brukerrettighetsloven: «De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal bestå i.»

Privatpersoner er ikke pålagt en juridisk bindende omsorgsplikt overfor andre. Unntaket er for dem som har foreldreansvar for mindreårige barn, jf barneloven §30. Pårørendes omsorgsarbeid overfor voksne familie- eller hustandsmedlemmer er ingen rettslig forpliktet til å påta seg. Det offentlige bærer det fulle ansvaret for å dekke voksne personers behov for pleie, praktisk bistand og omsorg, forutsatt at personen oppfyller lovfastsatte vilkår for å motta slik bistand.

Det foreslås å samle bestemmelser om kommunens plikt til å yte tjenester til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver i en ny § 3-6 i Helse- og omsorgstjenesteloven som etter forslaget skal lyde:

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen kunne tilby nødvendig pårørendestøtte i form av:

  1. Informasjon, opplæring og veiledning
  2. Avlastning
  3. Omsorgsstønad
     

Tiltakene er en videreføring av dagens ordninger. Forslaget gir kommunene tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov, og fatte vedtak om tiltak, jamfør pasientrettighetsloven § 2-7, annet ledd. Informasjon, råd og veiledning foreslås som ny formell plikt og rettighet. Tjenestemottaker sitt ønske om pårørendeomsorg skal ligge til grunn for kommunens plikt.

Departementet viser til at kommunes plikt til å gi tjenestemottaker informasjon, opplæring og veiledning kan tilsi at også pårørende må gis relevant informasjon, opplæring og kunnskap. Det vises til at kommunen bør tilby tiltak for å forebygge helseskader, bidra til trygghet i omsorgssituasjonen og til at de pårørende selv skal mestre sin egen situasjon. Å samarbeide med frivillige og brukerorganisasjoner om utvikling av samtalegrupper, pårørendeskoler og lignede tiltak foreslås i høringsnotatet. Det er et mål å få system for erfaringsutveksling mellom pårørende og de kommunale tjenestene.
Vedrørende avlastning påpekes blant annet at de som har omfattende omsorgsoppgaver bør ha tilgang på bedre og mer fleksible avlastningsordninger for pårørende. Dette for å redusere risikoen for helseskader og sosial tilbaketrekning.

Omsorgslønnsordningen innebærer at kommunen engasjerer pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere som oppdragstakere, ev som arbeidstakere. Hvis ytelsen gis som lønn er den skattepliktig og pensjonsgivende. I høringsnotatet foreslås det å endre omsorgslønn til omsorgsstønad fordi det ikke skal være lønn i tradisjonell forstand. Stønaden skal ses i sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet tjenestemottaker har, og baseres på en individuell vurdering av tjenestemottaker helhetlige helse og omsorgsbehov. Folketrygdloven kapittel 6 administrerer ordningen med hjelpestønad (ytes til personer som på grunn av varig lidelse har behov for særskilt tilsyn og pleie, og hvor det foreligger et privat pleieforhold), og dekker det samme omsorgsarbeid som omsorgslønn. Dette foreslås opprettholdt og skal gå til fradrag i omsorgsstønad. Ordinær hjelpestønad er per 01.01.15 kr1171,- per mnd. Forhøyet hjelpestønad gis opp til 18 år avhengig av hjelpebehovet med 2, 4 eller 6 ganger ordinær sats.

Antall pleiepengemottakere i 2013 var knapt 10.000. Når inngangsvilkåret endres, slik at flere får rett til pleiepenger, vil det øke. Den generelle aldersgrensen økes til 18 år, det vil gjelde mindre alvorlig sykdom, men forutsetter behov for kontinuerlig omsorg og pleie, varig syke barn blir inkludert. Det foreslås at pleiepenger kan ytes ned til 20 % mot i dag 50 %. I dag faller retten til pleiepenger bort hvis kommunalt tilsyn/avlastning er over 50 %.

Departementet mener forslaget ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for kommunene.

Vurdering: 
Verdal kommune stiller seg bak formålet om å styrke pårørendes situasjon, og anser det som et viktig grep for å mestre morgendagens helse og omsorgsutfordringer. Verdal kommune har allikevel en del merknader til høringsforslaget.

Ny § 3-6 i helse og omsorgstjenesteloven pkt 1: Informasjon, opplæring og veiledning mener Verdal kommune at kunnskapsbasert og systematisk satsing på pårørendestøtte, kan utgjøre en viktig forskjell for pårørende og tjenestemottakere. Dette krever ressurser i form av personell og kompetanseheving. Det forutsettes at kommunen vil bli tilført de nødvendige ressurser til dette formålet.

Om endringen i ordningen i pleiepenger vil gi en netto økning eller reduksjon i bruk av kommunale tjenester og omsorgslønn samlet sett, er vanskelig å forutsi. Fra kommunens ståsted er det ikke ønskelig med et større uttak av omsorgsstønad enn av dagens omsorgslønn til de som også er mottakere av pleiepenger. Økt bruk av kommunale tjenester må vurderes ut i fra om det gir bedre løsninger for foreldre og barn. Eventuelle økninger i begge ordningene, må finansieres fullt ut hvis de skal realiseres.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.12.2015 14:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS