Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 05.06.2019

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        05.06.2019
Tid:          09:00 - 12:00
Til stede:  9 representanter. Repr. Siri-Gunn Vinne og Einar Olav Larsen ble innvilget permisjon etter at sak 29/19 var behandlet.


Orienteringer:

 • Idrettsrådets arbeid v/Paul Elvebø.
 • Nedbemanning/reduksjon i årsverk i oppvekstsektoren v/personalsjef Torgeir Skevik.
   


Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 26/19 Godkjenning av møteprotokoll 15.05.2019  Protokoll
PS 27/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 28/19 Innflytterpakke og småbarnspakke Saksframlegg Protokoll
PS 29/19 Framtidig struktur for kommunale barnehager Saksframlegg Protokoll
PS 30/19 Forslag til høringssvar fra Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 31/19 Helseplattformen, oppdatering og veien videre  Saksframlegg Protokoll
PS 32/19 Plan for legetjenester i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 33/19 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 05.06.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Vara: Geir Singstad
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Nei Vara: Tor Ove Nesset 
Trude Holm SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 026/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. mai 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. mai 2019 godkjennes.
                            
    
 

PS 027/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
     
       
  

PS 028/19 Innflytterpakke og småbarnspakke  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
                    
INNSTILLING:  
Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken og ber om at tiltakene som skisseres realiseres snarest mulig.
    

  

PS 029/19 Framtidig struktur for kommunale barnehager  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING: 
SP v/Siri-Gunn Vinne fremmet følgende alternative forslag til pkt. 1:
"Vinne og Kanutten barnehage slås sammen (scenario 6) og prosess for å bygge ny barnehage i Vinne igangsettes. Kanuttens avd. Skogbrynet utredes for mulig videreføring i prosessen med sammenslåing."

H v/Tor Ove Nesset fremmet følgende alternative forslag til pkt. 4:
"Forbregd-Lein barnehage bygges ut for inntil 80 barnehageplasser, alternativt vurdere bygging av ny barnehage ved ny skole på Stiklestad."

Votering:

 • Pkt. 1: Alternativ votering mellom rådmannens innstilling og SP v/Siri-Gunn Vinne sitt forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 2: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4: Alternativ votering mellom rådmannens innstilling og H v/Tor Ove Nesset sitt forslag. H v/Tor Ove Nesset sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 5: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 6: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.
                           
INNSTILLING: 

 1. Vinne og Kanutten barnehage slås sammen (scenario 6) og prosess for å bygge ny barnehage i Vinne igangsettes.
 2. Barnehagene i sentrum beholdes og oppgraderes.
 3. Leksdal barnehage flyttes til lokalene etter Leksdal skole. Dette gjøres etter en prosess med noe justering av bygningsmassen etter avsluttet skoledrift.
 4. Forbregd-Lein barnehage bygges ut for inntil 80 barnehageplasser, alternativt vurdere bygging av ny barnehage ved ny skole på Stiklestad.
 5. Videre drift av Garnes barnehage må vurderes ytterligere i forbindelse med barnehageopptak 2020.
 6. Alle endringer må bygges inn i kommende økonomiplaner
   


 
        

PS 030/19 Forslag til høringssvar fra Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Repr. Siri-Gunn Vinne og Einar Olav Larsen ble innvilget permisjon. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                           
INNSTILLING: 
Verdal kommune støtter KS sine vurderinger og betraktninger på de tematiserte områdene, og overleverer en høringsuttalelse som er i tråd med anbefalingene fra KS, med spesiell påpekning av følgende moment:

 • Verdal kommune er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet foreslår at beregningen av tilskudd fortsatt skal baseres på kommunens kostnader
 • Verdal kommune er kritisk til endringer i kommunens finansieringsplikt for nye private barnehager, og ønsker som minimum å opprettholde dagens handlingsrom til å avgjøre søknader om finansiering av nye barnehageplasser. Dette av hensyn til dagens allerede overkapasitet i sektoren.
 • Verdal kommune støtter muligheten for kommunene til skille på eierform
 • Verdal kommune mener kommunene bør beholde tilsynsmyndigheten
 • Verdal kommune ser det som positivt at departementet forslår endringer i pensjonspåslaget slik at færre private barnehager får dekket kostnader de ikke har
 • Verdal kommune mener at kommunene må kunne stille krav til tilsvarende bemanning i de private barnehagene som de finansier for at barnehagene skal ha rett til 100 prosent tilskudd 
   


   
     

PS 031/19 Helseplattformen, oppdatering og veien videre   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                           
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre opprettholder sin interesse for å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det må hensyntas om lag kr 4.500.000.- i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.
 3. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.
   


 
        

PS 032/19 Plan for legetjenester i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                           
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal tar temaplan for legetjenesten i Verdal til orientering.
  
   
     

PS 033/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet  05.06.2019

BEHANDLING: 
Ingen saker.
 
      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 06.06.2019 08:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS