Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 01.09.2015 - PS 58/15 Detaljregulering FV 757 - Hamnekrysset øst – Holbergkrysset

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2014/5004 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 01.09.2015 58/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset, datert 18.05.2015 sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.  

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse
  2. Plankart og bestemmelser
  3. Teknisk plan
  4. Oversikt innspill oppstart
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen etter bestilling fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. I Hamnekrysset/Holbergkrysset er det til tider avviklingsproblemer for trafikk som skal til/fra Ørin industripark. Formålet med vegprosjektet er å sikre god framkommelighet for trafikk til/fra industriparken og Verdal sentrum / E6. I tillegg skal ferdig vegprosjekt ivareta trafikksikkerheten langs strekningen, samt sikre et tilfredsstillende bomiljø for de nærliggende boligene. Prosjektet er omtalt i Fylkesvegplanen 2014-17, med oppstart etter 2017. Kommunen ønsker å forskuttere utbyggingen, slik at krysset kan utbygges tidligere enn signalisert i Fylkesvegplanen. Forutsatt kommunal forskuttering er anleggsstart tenkt sommer 2016.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 18,1 mill. kr. ± 10 % (prisnivå 2015).

Planområdet
Planområdet ligger rett ved E6, og er en del av fv. 757 mellom Hamnekrysset og Holbergkrysset i Verdal kommune. Planområdet omfatter fv. 757 (Hamnevegen) fra bru over E6 i vest, via kryss med arm fra E6 (Hamnekrysset øst) til kryss med fv. 72 og fv. 173 (Holbergkrysset - Magnus den godes veg) og videre ca. 200 m østover langs Stiklestad allé. Holbergkrysset er utformet som rundkjøring. Vegstrekningen er hovedadkomst til Verdal by og grenser til boligområde i nord og areal for forretning/kontor og idrettsanlegg i sør.

Det er relativt stor trafikk i området, med kødannelser i morgen- og ettermiddagsrushet.
De siste 10 årene har det skjedd 8 trafikkulykker med personskader i området.

Planstatus
Overordna planer som nevnes i planbeskrivelsen er:

  • «Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag» (25.4.2013).
  • Kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 26.3.2007 (gjeldende kommunedelplan).
     

Planforslaget berører flere reguleringsplaner, nevnt i planbeskrivelsen.
Arbeid med ny kommunedelplan, inkludert oppheving av eldre reguleringsplaner pågår.
Statens vegvesen er i oppstartsfasen med en kommunedelplan på E6 fra Mule i Levanger kommune til Mære i Steinkjer kommune. Kommunedelplanen skal gi føringer for framtidig veglinje for E6 på strekningen. Statens vegvesen er også i gang med detaljregulering av midtdeler på E6 på strekningen Kjæran - Fleskhus, som går forbi Hamnekrysset.

Forhold til KU-forskriften m.m.
Tiltaket vurderes å ikke ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. Planarbeidet ansees derfor ikke å utløse krav om planprogram eller konsekvensutredning. Planarbeidet utløser heller ikke krav om konsekvensanalyse etter trafikksikkerhetsforskriften § 3.

Planforslaget
Generelt
Ved varsel om planoppstart var utgangspunktet å regulere ny rundkjøring i Hamnekrysset. På bakgrunn av kapasitetsberegninger av trafikk i Hamnekrysset og Holbergkrysset, er planområdet i løpet av planprosessen endret og det foreslås i stedet endringer for å øke kapasiteten i eksisterende rundkjøring i Holbergkrysset.

Kjøreveg
Det foreslås eget venstresvingefelt i Hamnekrysset øst. I Holbergkrysset foreslås ekstra kjørefelt i tilfart fra hamna til fv. 72 og i utfart fra fv. 72 og Kjæran mot sentrum. Feltbredden i tilfarten fra Kjæran er økt noe for å bedre trafikkavviklingen i krysset. Det foreslås midlertidig anleggs- og riggområde langs vegstrekningen, med tanke på å få gjennomført tiltaket på en hensiktsmessig og trafikksikker måte.

Gang-/sykkelveg m.m.
Fortau og gang- og sykkelveger opprettholdes i hovedtrekk som i dagens situasjon (med litt justering), men omlegges noe i kryssingspunktene med veg. Det blir ett kjørefelt mer å krysse.
Krav til universell utforming skal innfris.

Byggegrenser
Planforslaget overlapper delvis detaljreguleringer for Halsanvegen 7 og Holbergs plass.
På spørsmål fra kommunen om hvordan planforslaget påvirker byggegrensene har Statens vegvesen konkludert med at byggegrensene i vedtatte reguleringsplaner for Halsanvegen 7 og Holbergs plass fortsatt skal gjelde. Dette begrunnes ut fra at det tidligere er gitt dispensasjon i forbindelse med behandling av disse planene (20 m fra senterlinje fv. 757 Hamnevegen).
Foreslått utbedring av Hamnekrysset gir ikke grunnlag for å endre på byggegrensen.
Statens vegvesen vil justere planen og legge inn byggegrense når høringsrunden er gjennomført.

Nærmiljø/friluftsliv
Planforslaget legger beslag på en stripe av grøntområdet på Verdal stadion på ca. 3 m bredde i om lag 180 m. Gjerde og fangnett mot Stiklestad allé skal reetableres tidlig i anleggsperioden, slik at bruken av friområdet berøres minst mulig i anleggsfasen. Selv om grøntområdet reduseres noe, ansees det ikke å ha vesentlig betydning for bruken av idrettsanlegget og friområdet i Folkeparken.

Landskapsbilde/bybilde m.m.
Materialbruk, fjerning, bevaring og reetablering av vegetasjon/trerekker er omtalt i detalj og vist på vedlagte teknisk plan.

Støy
Vegtrafikkstøy er vurdert ut fra Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442 (2012). Det er ikke behov for støyavbøtende tiltak.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en ROS-analyse der relevante forhold er vurdert nærmere. Det er ikke registrert behov for avbøtende tiltak som må synliggjøres i planbestemmelsene, men forhold som bør hensyntas i byggeplanlegging og anleggsperiode nevnes.

Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i planområdet.

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Det er vurdert at planforslaget ikke vil ha konsekvenser for naturmangfoldet jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12. Krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling om at planområdet skal registreres for eventuelle rød- og svartelistede arter før oppstart av anlegget er sikret i reguleringsbestemmelsene (at rødlistearter skal bevares og sortelistede ikke spres).

Kommunen har også sjekket eksisterende kunnskapsgrunnlag og vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Det er ikke registrert rødlista arter i området.

Utbyggingsavtale
Det er trolig ikke behov for utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven med hensyn til forskuttering av midler til gjennomføring av planen.

Annet
Andre konsekvenser av planforslaget, som trafikkforhold, teknisk infrastruktur samt trafikkavvikling i anleggsperioden er vurdert i planbeskrivelsen.

Planprosess
Medvirkning
Oppstart av planarbeidet ble varslet 3.6.2013 med brev til berørte parter og med annonse i Innherreds Folkeblad og Verdalingen. Frist for merknader var satt til 3.7.2013.

I kunngjøringen var det forutsatt rundkjøring i krysset mellom fv. 757 og arm fra E6 (Hamnekrysset). Det kom inn flere merknader til oppstartsvarselet. Oppstartsmøte ble avholdt med Verdal kommune 28.5.2014 hvor grunnlaget for planprosessen ble klarlagt.

Underveis i planprosessen ble planområdet endret og utvidet sør for Hamnevegen og sør for Stiklestad allé. Det er ikke varslet endring av planområdet, men løsningen er avklart med Verdal kommune og med berørte grunneierne gjennom det pågående reguleringsplanarbeid for Halsanvegen 7 og Holbergs plass.

Innspill til varsel om planoppstart er oppsummert og vurdert i planbeskrivelse og vedlegg.

Internt i kommuneadministrasjonen er Teknisk drift og barnerepresentanten gitt anledning til uttalelse.

Vurdering:
Planforslaget er i samsvar med overordna plan. Det er svært ønskelig med en utbedring av vegnettet, og Rådmannen håper planforslaget kan løse trafikkavviklingsproblemene i området og samtidig gi bedre trafikksikkerhet. Planforslaget anses ikke å være i strid med miljø- og samfunnsforhold, men det er altså tatt høyde for at eventuelle rød- og svartelista arter skal registreres før anleggsstart og håndteres på hensiktsmessig måte.
Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 19.02.2020 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS