Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.02.15 - PS 11/15 Detaljregulering Massetak Bollgarden vest - forslag til vedtak

Saksbehandler: Thomas Møller

Arkivref : 2012/1375 - /1721/256/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.02.2015 11/15
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:
Detaljregulering Massetak Bollgarden vest vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Innspill innkommet i forbindelse med høring og offentlig ettersyn.

Saksopplysninger:
Komité Plan og samfunn i Verdal kommune vedtok i møte den 18.11.2014 (sak 76/14) å legge forslag til detaljregulering for massetal Bollgarden vest ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfristen ble satt til 3. januar 2015. Direktoratet for Mineralforvaltning fikk etter forespørsel innvilget utsatt høringsfrist til 16. januar 2015.

Det har i løpet av høringsperioden kommet inn seks høringsuttalelser. Disse gjengis her med kommunens evt. vurdering av uttalelsen under.

 1. Statens vegvesen:
  Har ingen merknader til planforslaget.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune:
  Har ingen planfaglige merknader til planforslaget. Minner om aktsomhetsplikten iht. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
   
  Kommunens vurdering:
  Aktsomhetsplikten er ivaretatt gjennom planbestemmelsenes pkt. 3.1.4.
 3. Sametinget:
  Minner om at Sametinget er kulturminnevernmyndighet på lik linje med fylkeskommunen og at dette bør komme frem i reguleringsbestemmelsen.
   
  Kommunens vurdering:
  Innspillet tas til etterretning og Sametinget som rette kontaktinstans ved evt. funn av samiske kulturminner tas inn i planbestemmelsene.
 4. NVE:
  Har ingen merknader til planen.
 5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
  Landbruksavdelingen:
  Slutter seg under forutsetning av at adkomstvegen og masseuttaksområdet skal tilbakeføres (nydyrkes) til landbruksformål etter endt uttak seg til kommunens vurderinger med tanke bruk av dyrka jord i denne saken.
   
  Miljøvernavdelingen:
  Råder kommunen til å foreta en helhetlig analyse av behovet for nye grus- og massetak i kommunen, for slik sett kunne foreta en samlet vurdering av konsekvensene. Dette i lys av de mange uttakene i dette området i kommunen.
   
  Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap og Reindriftsavdelingen:
  har ingen merknader til planen.
   
  Kommunens vurdering:
  Kommunen har en tematisk kommunedelplan for massetak vedtatt 2001. Utgangspunktet for dette planarbeidet var at kommunen ikke ønsket flere uttak i drift, enn det som var nødvendig for å dekke behovet for ulike typer masser innenfor rimelige transportavstander. Kommunen ønsket gjennom denne planen å få en bedre styring med drift og avslutning av eksisterende masseuttak, samt å legge opp til en langsiktig forvaltningsstrategi for bedre utnyttelse av grus- og pukkressursene. Kommunen har således det verktøyet som miljøvernavdelingen etterspør på plass allerede. Reguleringsspørsmålet ble videre behandlet av Komité Plan og samfunn den 16.4.2013, sak nr. 26/13 der det ble fattet vedtak om å tilrå igangsetting av detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgarden vest.
 6. Direktoratet for mineralforvaltning:
  Peker på viktigheten av å sikre optimal ressursutnyttelse når det først åpnes for masseuttak, bl.a. i lys av at mineralressurser er ikke-fornybare ressurser som må utnyttes der de fra naturens side er lokalisert. Peker på at arealet i planen bare utgjør en liten del av arealet hvor NGU har registrert mineralforekomster innenfor eiendommen. Arbeidet med reguleringsplan og søknad om driftskonsesjon er tidkrevende prosesser og de anbefaler at reguleringsplanen legger til rette for at ressursen kan utnyttes så optimalt som mulig når det først åpnes for uttak.
   
  Anbefaler at innsyn fra boliger og ferdselsårer unngår der dette er mulig. Peker på at Direktoratet for mineralforvaltning ved en glipp i bestemmelsene har blitt hetende Direktoratet for miljøforvaltning samt at bestemmelsenes pkt. 3.1.5 om støy viser til T-1442. Det anbefales at bestemmelsen heller viser til Forurensningsforskriften kapittel 30.
   
  Gjør oppmerksom på at planlagt uttak er konsesjonspliktig i henhold til Mineralloven. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å søke om driftskonsesjon og drift kan ikke settes i gang før driftskonsesjon, godkjent driftsplan og en eventuell økonomisk sikkerhet er på plass, jf. Mineralloven § 51.
   
  Kommunens vurdering:
  Kommunen er enig i at mineralressurser bør utnyttes optimalt. Når tiltakshaver likevel ikke ønsker å ta med en større del av ressursen i foreliggende planforslag, så anser kommunen det som akseptabelt, og det blir da evt. opp til tiltakshaver å gjennomføre ny plan- og konsesjonsprosess senere om det viser seg å bli aktuelt. Problematikk knyttet til innsyn er vurdert i planbeskrivelsen til ikke å bli dominerende i landskapsbildet sammenholdt med eksisterende uttak like ved. Forslag til endringer i planbestemmelsene tas til etterretning.

Vurdering:
Ut over endringene i bestemmelsene på bakgrunn av innspillene fra Sametinget og DIRMIN finner kommunen ikke grunnlag for å endre planforslaget ut i fra de høringsinnspillene som er kommet. Planforslagets innhold er tidligere gjort rede for i forbindelse med førstegangsbehandling slik det fremgår av saksprotokoll nedenfor:

«Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 18.11.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til vedtak: Detaljregulering massetak Bollgarden vest legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne uttalelser til varsel om oppstart

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Norconsult har på vegne av Risan Grus og Transport AS utarbeidet forslag til detaljregulering Massetak Bollgarden vest. Formålet med planen er å legge til rette for uttak av grus og sandmasser som skal brukes som tilsats i betong- og mørtelproduksjon. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Planområdet
Planområdet er en del av eiendommen gnr. 256, bnr. 1 i Verdal. Eiendommen ligger i Vuku. Planområdet består i dag av skogsmark som grenser opp mot dyrkamark i nord, mens Ballgårdsberget ligger i sør. Det innregulerte massetaket er ca. 3,5 daa., og i tillegg er det regulert inn adkomstveg som utgjør ca. 0,7 daa. Forlenget adkomstveg på 130 meter er i dag landbruksformål.

Planstatus
Arealstatus i dag styres av kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.4.2011 der området har status som LNFR-område. Planarbeidet er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredninger. En finner der at arbeidet faller inn under § 3 d, men ikke under § 4 a-k. Planarbeidet utløser således ikke krav om konsekvensutredning.

Planforslaget
Planforslaget legger til rette for uttak av løsmasser. Forekomsten består av finkornete masser som skal benyttes som tilslagsmateriale for produksjon av betong og mørtel. Foreslåtte regulerte massetak dekker ca. 3,5 daa, og vil legge til rette for uttak av i størrelsesorden 10-20 000 m³ masse. Etter at masseuttaket er gjennomført planlegges området planert og oppdyrket. Det vil trolig kunne legges til rette for ca. 2 daa. nydyrking. Eksisterende adkomstveg planlegges forlenget med ca. 130 m for å betjene massetaket. Denne vegforlengelsen forutsettes fjernet og tilbakeført til landbruksformål etter endt driftsperiode.

Landbruk
Tiltaket vil ikke medføre store endringer i forhold til dagens situasjon. Det må imidlertid etableres adkomst over dyrkamark, i størrelsesorden 130 meter eller 0,7 daa. Dette arealet skal tilbakeføres til dyrkamark etter endt uttak. Etter at uttaket er avsluttet kan massetaket planeres ut og dyrkes opp. Dette blir i størrelsesorden 2 daa.

Landskapsbilde
Planområdet vil være synlig fra Fv. 757, men ikke mer enn tilsvarende tiltak i nærheten. Det er ikke vurdert å være behov for skjermingstiltak.

Støy/støv

Aktiviteten vil medføre noe støy for nærmeste bebyggelse, men ulempene dette medfører vurderes som små. Det samme gjelder støy fra trafikken tiltaket medfører. Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging er gjort juridisk bindende gjennom planbestemmelsene § 3.1.5

Eventuell støvflukt fra atkomstveg og grustaket skal forhindres med nødvendig vanning og / eller tilførsel av støvbindende middel. Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.

For øvrig vil tiltaket være underlagt bestemmelsene i Forurensningsforskriftens kap. 30.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i form av sjekkliste som ikke finner grunnlag for ytterligere undersøkelser eller beredskapstiltak. Det er likevel gjennomført en geoteknisk vurdering som konkluderer med at området ikke står i fare for å rase ut eller bli truffet av rasmasser, evt. flom/flodbølge på grunn av ras i nærheten. Eventuell problematikk knyttet til nedfall av stein blir ivaretatt gjennom driftsplan. Når det gjelder trafikksikkerhet vil den genererte trafikken fra tiltaket være såpass begrenset at trafikkøkningen ikke vil medføre vesentlig endring fra dagens situasjon.

Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området.

Biologisk mangfold/friluftsliv
Det er ikke registrert verdier av naturmangfold innenfor planområdet som krever spesiell. Ivaretagelse. Planområdet benyttes ikke til friluftsliv.

Vann-, avløp-, energiløsninger
Grusuttaket planlegges slik at det ikke vil være behov for vann- og avløpsløsninger eller annen infrastruktur inn i planområdet.

Utbyggingsavtale
Det skal ikke utarbeides utbyggingsavtale for dette tiltaket.

Planprosess
Reguleringsspørsmålet ble vurdert i Komité for plan og samfunn i Verdal kommune den 16.4.2013, sak 26/13, der det ble fattet vedtak som tilrådde oppstart reguleringsprosess for etablering av nytt grusuttak på Bollgarden vest. Det ble avholdt forhåndskonferanse mellom tiltakshaver/forslagsstiller og kommunen den 15.5.2013. Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid ble sendt ut 24.10.2013, og kunngjort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside den 29.10.2013. Planområdet som nå blir gjenstand for høring og off. ettersyn avviker noe fra det som ble vist ved varsel om oppstart. Dette gjelder adkomstvegen som går over dyrkamarka. Formelt er dette feil, og adkomst burde vært tegnet inn allerede ved varsel om oppstart. Feilen gjør likevel ikke at varselet var utilfredsstillende adressert da det ikke er andre berørte parter/naboer nå enn ved det som lå til grunn ved utsendt varsel. Problemstillingen ligger i grunnlaget adressatene har for stillingtagen til planarbeidet og mulighet for fullstendig tilbakemelding tidlig i prosessen. Sektormyndigheter og andre får nå ny mulighet til å uttale seg til planforslaget med adkomstvegen inntegnet.

Til varsel om oppstart kom det høringssvar fra hhv. NVE, Reindriftsforvaltningen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Uttalelsene gjengis her med kommunens evt. vurdering i kursiv.

 1. NVE:
  Anbefaler at det i forbindelse med ROS-analysen gjennomføres en geoteknisk vurdering av fagkyndig personell for å avklare om det innenfor- eller nært oppstrøms planområdet kan finnes kvikkleireforekomster eller områder med dårlig byggegrunn.
   
  Kommunens vurdering:
  Anbefalingen er fulgt opp og Multiconsult har vært hyret inn til å gjennomføre en geoteknisk vurdering som konkluderer med at området ikke står i fare for å rase ut eller bli truffet av rasmasser, evt. flom/flodbølge på grunn av ras i nærheten.
 2. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag:
  Har ingen merknader til reguleringsplanen.
 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune:
  Har ingen merknad knyttet til oppstart av reguleringsarbeidet. Vurderer vedrørende kulturminner at det verken er kjente kulturminner i området eller stort potensial for slike. Har ikke behov for ytterligere befaringer/registreringer jf. KML § 9.
 4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har også avgitt høringsuttalelse til varsel om oppstart uten at dette er kommentert i planbeskrivelsen sammen med de andre uttalelsene. Formodentlig skyldes dette at uttalelsen er avgitt etter at høringsfristen var utgått. Vi vurderer likevel at det vil være nyttig å ta fylkesmannens merknader med i betraktningene rundt planforslaget.
   
  Landbruksavdelingen legger til grunn at det er skogsmark, ikke dyrkbar som berøres av det aktuelle planområdet. Adkomst fremgår ikke av oversendt kartmateriale, emn de ber om at denne planlegges slik at dyrkamark ikke bebygges. Ber også om at tiltaket planlegges og gjennomføres på en slik måte at konsekvensene blir minst mulig, herunder at reguleringsbestemmelsene sikrer tilbakeføring til landbruksformål etter endt uttak.
   
  Miljøvernavdelingen peker på at ved planlegging i strid med overordna plan bør virkning av tiltaket utredes nærmere. Hvis tiltaket medfører økt trafikk på langs skolevei eller på annen måte berører barn bør medvirkning legges opp slik at synspunkt fra barn og unge som part kommer frem.
   
  Minner om at planen må vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 og holdes opp mot forvaltningsmålene i samme lovs §§ 4 og 5. Dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
   
  Planforslaget må gjennom plankart og planbestemmelser sikre at hensynet til landskapstilpasning ivaretas under drift og avslutning av anlegget. Planforslaget må beskrive effektene av tiltaket, spesielt med tanke på støv og støy, og om det er nødvendig å fastsette bestemmelser for driften med tanke på dette.
   
  Hvis det planlegges innfylling med inerte masser etter uttak av grusmasser vil miljøvernavdelingen presisere at massene må være rene.
   
  Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap minner om at det skal gjennomføres en ROS-analyse jf. Plan- og bygningslovens § 4-3.
   
  Kommunens vurdering:
  Adkomstveg er planlagt over dyrkamark. Dette er dog ikke mer enn ca. 130 meter/0,7 daa., og arealet skal tilbakeføres til dyrkamark etter endt uttak. For øvrig vurderer kommunen at dette er en hensiktsmessig trasé som sikrer god adkomst uten store inngrep. Ulempene dette medfører for landbruksdriften vurderer kommunen er moderate og må underordnes muligheten for en hensiktsmessig uttransportering fra massetaket. Tiltaket vil bli synlig i landskapet fra Fv. 72, men ikke verre enn tidligere godkjente tiltak like i nærheten. Områdene skal tilbakeføres/nydyrkes til landbruksformål etter endt uttak.
   
  Kommunen har vurdert tiltaket opp mot Forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4 og funnet at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket er ikke vurdert til å medføre nevneverdige endringer i trafikkbildet. Tiltakets virkninger for naturmangfold er vurdert og gjengitt i planbeskrivelsen. Det planlegges ikke inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte. Planbestemmelense ivaretar landskapstilpasning etter endt drift da området skal nydyrkes/tilbakeføres til landbruksformål. For øvrig er dette forhold som også ivaretas gjennom driftsplan. Håndtering av støy- og støvproblematikk er ivaretatt i planbestemmelsene og sikres for øvrig gjennom Forurensningsforskriftens kap. 30. Det planlegges ikke innfylling med inerte masser.
   
  Det er gjennomført en ROS-analyse og ytterligere geoteknisk vurdering i tråd med anbefaling fra NVE.

Vurdering:
Kommunen vurderer at det nå foreligger et godt bearbeidet forslag til Detaljregulering for Bollgarden vest i tråd med gjeldende krav iht. Plan- og bygningslovgivningen. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av vedtak i Komité plan og samfunn den 16.4.2013 som tilrådde oppstart til tross for at området i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR område.

Planbeskrivelsen vurderes dekkende og relevant i lys av at tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Det har heller ikke kommet signaler i forbindelse med varsel om oppstart som tilsier at dette er et ugunstig plangrep.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Planforslaget vil således ikke gå på bekostning av forvaltningsmålene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5.

Kommunen har gjennomført en helhetlig vurdering av planforslaget slik det nå foreligger og ikke funnet noe som ligger til hinder for at forslaget legges ut til off. ettersyn. Planforslaget legges således ut til off. ettersyn i seks uker i samsvar med PBL § 12-10

Detaljregulering Massetak Bollgarden vest vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS