Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.02.15 - PS 13/15 Søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til 1721/139/23 fra eiendommen 1721/139/1 Breding vestre - Kjersti Skrove og Kim Solberg

Saksbehandler: Gunnar Vatn

Arkivref : 2014/4399 - /1721/139/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.02.2015 13/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen «Vuku sentrum» med plan-id 1996004 til fradeling av areal oppstillingsplass for bil i forbindelse med virksomheten til Bil og Maskinservice AS. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt dette saksframlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 innvilges søknad om fradeling av ca. 1,5 dekar fra eiendommen Breding vestre med gnr/bnr 139/1 som omsøkt. Parsellen skal være tilleggsareal til eiendommene 139/10, 21 og 23, og benyttes som oppstillingsplass for bil. Det forutsettes at parsellene sammenslås, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-4.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

  1. Søknad mottatt 03.06.2014
  2. Brev fra Innherred samkommune datert 04.07.2014
  3. Supplerende dokumentasjon til søknad mottatt 04.09.2014
  4. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 02.12.2014
  5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 18.12.2014
  6. Uttalelse fra landbruksavdelingen i Innherred samkommune datert 29.01.2015

Saksopplysninger:
Kjersti Skrove og Kim Solberg har søkt om fradeling av en parsell på ca. 1500 m2 fra eiendommen Breding vestre med gnr/bnr 139/1 i Verdal kommune. Omsøkte parsell skal være tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr 139/23 som eies av Bil og Maskinservice AS. Arealet skal benyttes til oppstillingsplasser for biler i forbindelse med virksomheten deres i Vuku.

Planstatus:
Omsøkte parsell omfattes av reguleringsplanen «Vuku sentrum» med plan-id 1996004. Parsellen som søkes fradelt er regulert til boligformål, atkomst og noe lekeareal. Omsøkte fradeling er dermed i strid med reguleringsplanen. Det er søkt om dispensasjon fra planen.

Nabovarsling:
Det er ikke mottatt merknader i forbindelse med nabovarslingen. Det vurderes at det er gjennomført tilstrekkelig nabovarsling.

Andre myndigheter:
I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 ble saken pr e-post 27.11.2014 sendt andre myndigheter for uttalelse til dispensasjonssøknaden.

Nord-Trøndelag fylkeskommune skriver i brev datert 02.12.2014 at de ikke har regionale merknader til søknaden ut fra hensynet til Plan- og friluftsforhold. De forutsetter videre at kommunen har avklart om tiltaket er mer enn 100 meter fra registrert automatisk freda kulturminner, og ut over det har de ikke ytterligere merknader til søknaden.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling sier i brev datert 18.12.2014 at de er kritisk til at dyrka jord tas ut av drift/omdisponeres uten forutgående søknad/behandling. Det er ved gjentatte anledninger vært fokus på sentrumsnære muligheter for boligbygging inntil Vuku sentrum, og dette er et av de områdene som er avsatt til dette i reguleringsplan. Av oversendelsen fremgår det at reguleringsplanen for ny Coop-butikk umuliggjør utbygging av tomtene slik de er regulert. Landbruksavdelingen ber kommunen gjøre en kritisk vurdering av arealbehovet for biloppstillingsplasser sett opp mot også å kunne sikre noen sentrumsnær boligbygging til området.

Innherred samkommunes landbruksavdeling sier i notat datert 29.01.2015 at de har ingen merknader til søknaden med bakgrunn i at arealet fra før er omregulert og frigitt til boligformål.

Kulturminner:
I følge Askeladden, Riksantikvarens database for automatisk freda kulturminner, ligger nærmeste registrerte kulturminne mer enn 900 meter unna omsøkte tiltak. Det kan likevel ligge uregistrerte automatisk freda kulturminner under markoverflaten. Det minnes derfor om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8 dersom det skulle påtreffes mulige kulturminner under bygge- eller gravearbeider. Da skal arbeidet stanses umiddelbart og lokal kulturminnemyndighet i Nord-Trøndelag fylkeskommune varsles.

Samfunnssikkerhet:
Den omsøkte parsell ligger ikke langt fra faresone for kvikkleireskred. Like nord for parsellen ligger faresonen nr 582 Ekren. Faregraden er middels. Å ta i bruk det omsøkte areal til biloppstillingsplasser vurderes ikke medføre endring i faren for kvikkleireskred. I følge program for økt sikkerhet mot leirskred har kommunen en veiledningsplikt overfor tiltakshaver når tiltak kommer innenfor faresoner med middels faregrad for kvikkleireskred og tiltaket ikke medfører tilflytting av mennesker inn i sonen.

Vurdering:
Bakgrunnen for at saken tas til politisk behandling er at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har bedt kommunen gjøre en kritisk vurdering av arealbehovet for biloppstillingsplasser sett opp mot å kunne sikre noe sentrumsnær boligbygging i området.

Vurdering av dispensasjon:
I henhold til Plan- og bygningslovens kapitel 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven. Det må foreligge en begrunnet søknad.

Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. PBL § 19-2 sier at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Dette bekreftes i bestemmelsenes forarbeider i Ot.prp. nr. 32 s.207-208), hvor det uttales at det ikke skal være noen kurant sak å få dispensasjon. Det vises til at planene er gjenstand for en omfattende beslutningsprosess og at disse omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk, vil over tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.

Søknaden begrunnes med at arealet er oppukket og oppgruset og har vært i bruk som biloppstillingsplass i lengre tid. Det er en forutsetning for virksomheten at det er en plass å stille ut det som er for salg.

Andre grunner som kan tale for at det kan gis dispensasjon kan være at gjeldende reguleringsplanen er vanskelig å gjennomføre for den omsøkte parsell. Reguleringsplanen «Vuku – Coop Marked» har overlappet reguleringsplanen «Vuku sentrum» på en slik måte at det er umulig å bygge ut flere av de regulerte boligtomtene som opprinnelig planlagt. Flere av de regulerte boligtomtene er overlappet slik at pga sin form og størrelse er vanskelig å bygge ut. I tillegg har sist vedtatte plan dekket over atkomsten til tomtene.

Det ble ikke tatt hensyn til opprinnelig reguleringsplan da den nye ble utarbeidet. I saksframlegget til politisk behandling av reguleringsplanen «Vuku-Coop Marked», ble det riktignok sagt at før evt. realisering av boligområdet så bør det gjennomføres en ny reguleringsprosess her.

Selv om det dyrkede arealet mellom gårdstunet på Breding vestre og Coop-butikken og bilverkstedet er regulert til boligformål, så foreligger det en begrensning i utbygging her. I reguleringsbestemmelsene står det at på areal tilhørende gnr/bnr 139/1 tillates det ikke regulerte boligtomter før grustaket på Breding er avviklet. Grustaket er ikke avviklet og kommunen kjenner ikke til planer om å avvikle grustaket.

Bil og Maskinservice uttrykker at det er en forutsetning for videre drift av virksomheten at de for dispensasjon til å ta i bruk arealet. Det finnes ikke andre muligheter til utvidelse en i den retning som omsøkte parsell ligger.

Selv om arealet omdisponeres til biloppstillingsplass, uten at det skal oppføres bygninger, vil arealet ved en senere regulering enkelt kunne tilbakeføres til boligformål igjen.

Selv om det gis dispensasjon til fradeling av arealet til biloppstillingsplass i forbindelse med bilforretning, så endres ikke planen og planformålet. En evt. utbygning til et annet formål enn bolig, vil være avhengig av en ny dispensasjon fra planen, og det kan påregnes at det da kan bli krevd reguleringsplan/reguleringsendring.

Når det gjelder behovet for boligtomter i Vuku, så finnes det regulert boligtomter ca. 1,2 km lenger øst. Det vil fortsatt være igjen areal som er regulert til boligformål, ved den omsøkte parsell, men som tidligere nevnt ligger den en begrensning i at dette ikke kan tas i bruk til boligformål før grustaket er avviklet. Alternativet til å innvilge dispensasjonssøknaden er å kreve en planendring.

Grunner som taler mot at det kan gis dispensasjon kan være at dispensasjon er med på å bidra til å redusere planen som informasjons- og beslutningsverktøy. I denne saken er planen allerede redusert som et slikt verktøy, da planen er overlappet av en annen på en slik måte at det umuliggjør gjennomføring av planen.

Med bakgrunn i at gjeldende reguleringsplan ikke lar seg gjennomføre i området for omsøkte parsell, samt at området lett kan tilbakeføres til boligformål, vurderer Rådmannen at hensynene bak planen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon.

Ved at virksomheten får tilgang til nødvendig biloppstillingsplass vurderer Rådmannen at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er dermed anledning til å gi dispensasjon i saken.

Rådmannen anbefaler derfor Komite Plan og Samfunn at søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen og at søknad om fradeling parsell innvilges. 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS