Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.06.2013

Møtested : Møterom3. etasje, Herredshuset
Dato         : 11.06.2013
Tid            : 09:00 - 12:45
Til stede   : 8 representanter. Repr. Vigdis Haldorsen ble innvilget permisjon fra kl 1200 (etter at sak 45/13 var behandlet). Varaperson Anne Segtnan møtte

 

Møtet startet med at virksomhetsleder PBOM, Øivind Holand, orienterte om kommunedelplan Verdal sentrum.  

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word
  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (15 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 39/13 Godkjenning av møteprotokoll 14.05.2013 Protokoll
PS 40/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 41/13 Kommunedelplan Tromsdalen Saksframlegg Protokoll
PS 42/13 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy Protokoll
PS 43/13 1721/19/861 - Detaljregulering Jernbanegata 23 B Verdal Protokoll
PS 44/13 Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B, Verdal Protokoll
PS 45/13 1721/23/8 - Utbyggingsavtale Reinsholm Vest Protokoll
PS 46/13 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/235/1 Garnes - Oddgeir Wohlen - Dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan Protokoll
PS 47/13 Redusert fartsgrense på Baglbakken, Flåttaenget og Rostadvegen i Vinne Protokoll
PS 48/13 Søknad om oppføring av vindmålemaster i Kverndalsområdet og Hyllfjellet Protokoll 
PS 49/13 Andre saker
-
Protokoll

 

 

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 11.06.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Trine Reitan

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Inger Storstad Møtesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef PBOM  

 

PS 039/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité Plan og samfunn 14. mai 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité Plan og samfunn 14. mai 2013 godkjennes. 

 

PS 040/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

 

PS 041/13 Kommunedelplan Tromsdalen Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING:
Arealplanlegger Thomas Møller
redegjorde for saken.

V v/Johannes Rosvold fremmet følgende utsettelsesforslag:

Planen utsettes i 5 år, til man har mer kunnskap om transportbånd, CO2-håndtering, behov i markedet og ressursavgift.

Ved votering fikk utsettelsesforslaget 2 stemmer. 6 stemte mot.

V v/Johannes Rosvold fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

Planområdet endres til å utvide dagens brudd mot øst (Limboåsen). Ingen utvidelse av bruddet mot sør og vest tillates.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra V v/Johannes Rosvold fikk rådmannens innstilling 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra V v/Johannes Rosvold.    

INNSTILLING:
Kommunedelplan Tromsdalen vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15.

 

 

PS 042/13 Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Standard abonnementsvilkår med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp fastsettes som abonnementsvilkår i Verdal kommune. 

 

 
PS 043/13 1721/19/861 - Detaljregulering Jernbanegata 23 B, Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Jernbanegata 23 B, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

 

 

PS 044/13 Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B, Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Vedlagte utbyggingsavtale for «Jernbanegata 23 B» legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader, iht. plan- og bygningslovens § 17-4.

 


PS 045/13 1721/23/8 - Utbyggingsavtale Reinsholm Vest  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Vedlagte utbyggingsavtale for «Utbygging Reinsholm Vest» godkjennes iht. plan- og bygningslovens § 17-4

 

 
PS 046/13 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/235/1 Garnes - Oddgeir Wohlen - Dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan
  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune angående kriterier for spredt boligbygging innvilges. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Garnes med plan-id 1984001 om å legge atkomstveg på landbruksformål innvilges.

Søknadene innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens kapitel 19.

Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon følger av saksframlegget.

Søknad om fradeling av parsell på inntil 2 dekar fra eiendommen Garnes med gnr/bnr 235/1 i Verdal kommunen innvilges, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1

 

 

PS 047/13 Redusert fartsgrense på Baglbakken, Flåttaenget og Rostadvegen i Vinne Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING: 
Politiets uttalelse, datert 04.06.13, ble lagt fram i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i skiltforskriftenes § 26 vedtar Verdal kommune at det skal gjelde følgende fartsgrenser:

  • Baglbakken; 50 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 0,128
  • Flåttaenget; 50 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 0,993
  • Rostadvegen; 50 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 0,862

 

PS 048/13 Søknad om oppføring av vindmålemaster i Kverndalsområdet og Hyllfjellet Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Brev datert 16. mai 2013 fra advokat Geir Haugen ble utdelt i møtet. Komitéen ble gitt tid til å lese gjennom dokumentet.

Ap fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis midlertidig dispensasjon fra formålet LNFR i Verdal kommunes kommuneplan som omsøkt, for oppføring av vindmålermast MM1. Omsøkt plassering av målermast MM2 avslås. Dette begrunnes i kommunestyrets vedtak i sak PS 101/12 (spesielt pkt. 5), hvor østsiden av Hyllfjellet bes om å bli underlagt en spesiell hensyntagen. For oppføring av vindmålermast MM3 avslås søknaden om dispensasjon.

Dispensasjonen gis midlertidig for inntil 2 år. Bakgrunn for vedtaket er gitt i dette saksframlegget.

Det forutsettes at det i egen søknad søkes om midlertidig tillatelse for tiltakene etter plan- og bygningslovens § 20-1. Videre forutsettes følgende:

Det må sikres at utreder avklarer anleggsperiode og tilsyn/ vedlikehold med reinbeitedistriktene.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og AP sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis midlertidig dispensasjon fra formålet LNFR i Verdal kommunes kommuneplan som omsøkt, for oppføring av vindmålermast MM1. Omsøkt plassering av målermast MM2 avslås. Dette begrunnes i kommunestyrets vedtak i sak PS 101/12 (spesielt pkt. 5), hvor østsiden av Hyllfjellet bes om å bli underlagt en spesiell hensyntagen. For oppføring av vindmålermast MM3 avslås søknaden om dispensasjon.

Dispensasjonen gis midlertidig for inntil 2 år. Bakgrunn for vedtaket er gitt i dette saksframlegget.

Det forutsettes at det i egen søknad søkes om midlertidig tillatelse for tiltakene etter plan- og bygningslovens § 20-1. Videre forutsettes følgende:

Det må sikres at utreder avklarer anleggsperiode og tilsyn/ vedlikehold med reinbeitedistriktene.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 

 

PS 049/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 11.06.2013

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen:

Masseuttak Klinga.
Kan administrasjonen får fullmakt til å gi dispensasjon til Frøseth AS for å ta ut resterende masse innen utgangen av 2014. Åge Isaksen redegjorde for vurderingene.
Komitéen sluttet seg til vurderingene som er gjort av administrasjonen.

Publisert: 09.01.2013 12:19 Sist endret: 12.04.2022 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS