Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.04.13 - PS 26/13 Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 - Vuku

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/1375 - /1721/256/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.04.13 26/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tilrår at det ikke igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest, 1721/256/1.

Vedlegg:
Framlegges i møte da de er unntatt offentligheten iht. Forvaltningslovens § 13.

Orienteringsnotat om status fra grunneier Ola Balgård.

Vurderingsnotat om miljøverdier fra fagansvarlig biologisk mangfold ISK.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
KPS sak nr. 19/13,
KPS sak nr. 57/12,
KPS sak nr. 29/12,

Saksopplysninger:
Søknad om oppstart av nytt grusuttak er behandlet av KPS i flere omganger, senest den 12.02.2013, sak nr. 19/13, der det ble gjort vedtak om ikke å tilrå at det igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgården vest. Tiltakshaver mener at de opplysninger som da ble gitt ikke stemmer med dagens situasjon, og saken legges derfor fram for ny behandling av KPS. Opplysningene i tilknytning til saken er unntatt offentligheten med hjemmel i Forvaltningslovens § 13.

Grunneier på Bollgarden vest 1721/256/1 i Vuku har søkt om å få vurdert muligheter for oppstart av nytt grusuttak. Omsøkt uttaksområde er på ca. 3,5 dekar som ligger i en bratt skråning like sør for gårdsbebyggelsen, og består i dag av skogsmark av lav bonitet. Grusforekomsten er anslått å være på ca. 10.000 m3, og grusen skal brukes som suppleringsmasse (finstoff) for nabouttaket Kvelstad grus. Dette for å redusere bruken av sement i betongproduksjonen.

Med grunnlag KPS sak nr. 57/12 kontaktet tiltakshaver oss for oppstart av planarbeidet, og forhåndskonferanse med plankonsulent ble gjennomført 06.02.13. Det ble da presentert et betydelig større område hvor det ønskes tatt ut grus enn hva som var opplyst i opprinnelig søknad – 40 dekar mot opprinnelig 3,5 dekar. Det ble samtidig gjort oppslag på tilgjengelige databaser for å sjekke eventuell konflikt i forhold til andre arealinteresser. Vi ble da oppmerksom på at den aktuelle skråning hvor grusuttak planlegges, er markert som område med svært viktig biologisk mangfold.

I tidligere behandling av saken er det tatt utgangspunkt i at området i kommuneplanens arealdel (vedtatt 26.04.2011) er disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Kommersielt masseuttak vil ikke komme inn under den virksomhet som kan tillates innenfor LNFR-formålet. Verdal kommune har i 2001 vedtatt tematisk kommunedelplan for masseuttak. Utgangspunktet for dette planarbeidet var at kommunen ikke ønsket flere uttak i drift, enn det som var nødvendig for å dekke behovet for ulike typer masser innenfor rimelige transportavstander. Kommunen ønsket gjennom denne planen å få en bedre styring med drift og avslutning av eksisterende masseuttak, samt å legge opp til en langsiktig forvaltningsstrategi for bedre utnyttelse av grus- og pukkressursene.

Begrunnelsen for å starte opp nytt masseuttak på Bollgaarden vest er at sanden skal brukes som finstoff i grusen fra Kvelstad, slik at det her oppnås en korngradering av grusen som er best mulig egnet for betongindustrien. Fra drivere av etablerte masseuttak i Vuku-området, fås opplysninger om at det vil være mulig å framskaffe de grusfraksjoner som betongindustrien etterspør uten å måtte starte på nytt uttaksområde. På grunnlag av dette ble det konkluderte med at det ut fra et langsiktig forvaltningsperspektiv ikke vil være akseptabelt å tillate oppstart av nytt grusuttak som omsøkt. En vurdering av andre potensiale arealkonflikter ble derfor ikke gjort å dette stadiet. 

Vurdering: 
På grunnlag av nye opplysninger framlegges saken for ny behandling. Den forhåndsvurdering som tidligere er gjort av saken, la til grunn at her var det spørsmål om oppstart av nytt uttaksområde som var i strid med overordna planer. Kommunen har en tematisk kommunedelplan for masseuttak som legger strenge føringer for etablering av nye uttak. I kommuneplanens arealdel er området disponert til LNFR, og for formålet råstoffutvinning er det er gitt målsettinger om at;

  • uttak av masser skal i størst mulig grad konsentreres til områder som allerede er i drift,
  • massenes kvalitet skal i større grad legges til grunn for den aktuelle bruk,
  • etablering av nye uttaksområder må bare forekomme når det foreligger store samfunnsmessige behov.
     

Disse overordna styringsdokumenter ble derfor lagt til grunn for administrasjonens tilråding om ikke å tillate oppstart av nytt uttak. Det ble ikke foretatt nærmere avveininger om eventuelle konflikter i forhold til andre arealinteresser på dette tidspunktet. At området innehar biologisk mangfold av svært viktig karakter, er derfor en ny opplysning som ikke var med i den tidligere vurdering.

Med disse nye opplysninger vil en detaljregulering her bli mer konfliktfylt enn opprinnelig forutsatt. Reguleringen vil bli omfattet av Forskrift om konsekvensutredning og det kan da bli stilt krav om planprogram og konsekvensutredning.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2013 14:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS