Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.14 - PS 33/14 Detaljregulering planovergang Nestvold og Ydse

Saksbehandler : Åge Isaksen 

Arkivref :  2012/8126 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.03.2014 33/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10 vedtas detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydse, dat. 11.02.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Geoteknisk rapport – Multiconsult dat. 02.12.2013,
 • Støyrapport – Multiconsult, dat. 24.10.2013,
 • Plan-/profiltegning Ydsedalen,
 • Plan-/profiltegning Nestvold,
 • Innkomne innspill, 9 stk

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Jernbaneverket har fått utarbeidet detaljregulering for Nestvold og Ydse planoverganger på Nordlandsbanen, der hovedformålet med planen er å stenge planovergangene for å øke sikkerheten ved å hindre ulykker mellom tog og annen trafikk. Planovergangen ved Nestvold vil bli erstattet med en ny atkomstveg mellom Gamle Kongeveg og Tord Folesons gate. I Ydsedalen planlegges ny atkomstveg fra Kløvervegen som krysser jernbanen i ny kulvert ca. 100 m sørøst for dagens planovergang. Denne atkomstvegen knytter områdene vest for jernbanen sammen med vegnett øst for jernbanen.

Kartutsnitt som viser planoverganger
                    Oversiktskart med planområdene markert

Planområdet.
Planområdet Nestvold omfatter dyrka mark i tillegg til jernbanegrunn. Området i Ydsedalen omfatter kommunalt friområde og lekeareal i tillegg til jernbanegrunn og kommunal grunn med hovedsakelig krattskog.

Planstatus.
Kommunedelplanen for Verdal byområde som er vedtatt 26.03.2007 gjelder for planområdene. Deler av planområdene er i kommuneplanens arealdel vist som trafikkformål og LNF-område (landbruks-, natur-, og friluftsområder). I tillegg gjelder reguleringsplan Ydsedalen (vedtatt 16.05.1972) for del av planområdet. Nytt planforslag berører her areal disponert til friareal og felles lekeareal samt noe boligformål. Også reguleringsplan Nestvold – stiforbindelse (vedtatt 17.06.1996) gjelder for del av planområdet. Denne planen viser gang-/sykkelveg langs med jernbanen mellom Tord Folesons gate og Gml. Kongeveg der det i nytt planforslag foreslås regulert kjørbar adkomstveg.

Planforslaget.
Generelt.
Selv om tiltakene i planforslaget ikke er i samsvar med overordnet plan, vurderes de ikke å få vesentlig virkning for miljø og samfunn og behandling etter forskrift om konsekvensutredning (FOR 2009-06-26 nr. 855) vil da ikke være påkrevd.

Boligbebyggelse.
Formålet boligbebyggelse i planforslaget viser areal som tidligere er regulert til dette formålet, og det henvises til bestemmelsene for de respektive reguleringsplaner.

Adkomstveger.
Ny adkomstveg mellom Gml. Kongeveg og Tord Folesons gate vil bli ca. 150 m lang, og adkomstveg i tilknytning til kulverten i Ydsedalen vil bli ca. 250 m lang. Vegene prosjekteres etter landbruksveg klasse 3, dvs. grusveg med 4 meter bredde inkludert skuldre. Det er regulert inn 1 meter utenfor skråningsutslagene til annen veggrunn – grøntareal. Kulvert i Ydsedalen er planlagt med b x h = 4,0 x 4,0 m, og legges der landskapet ligger i en naturlig helning ned mot Ysseelva. Når vegene er ferdig opparbeidet, vil de være private og driftes av grunneierne.

Landbruksformål.
Planforslaget medfører at ca. 2 dekar dyrka mark må omdisponeres. Det er i bestemmelsene sikret at eventuell overskudds matjord ivaretas og at den skal brukes på et tilliggende jordbruksareal som er i drift.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

 • Geoteknikk.
  Planområdet ligger ikke i registrert kvikkleiresone, men blir liggende i sone med marin strandavsetning og tynn hav-/strandavsetning. Det ble gjort grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger høsten 2013. Grunnundersøkelsene viser at det er stor løsmassemektighet i området ved ny kulvert. Massene er middels faste, og det ble ikke registrert sensitive masser (kvikkleire). Videre detaljprosjektering og planlegging for gjennomføring av tiltaket utføres iht. føringer gitt i geoteknisk rapport, og det ses spesielt på terrenginngrep nær Ysseelva.
 • Støy.
  Det er gjennomført støyberegninger som viser at det ikke vil bli merkbar økning av støynivået for boligene i umiddelbar nærhet til planområdet, som følge av omlegging av atkomstveg og ny kjøreveg med jernbaneundergang for Ydsedalen.
 • Ulykkesrisiko.
  For jernbanesikkerheten vil dette tiltaket gi en betydelig reduksjon av risiko knyttet til hendelsene sammenstøt tog – objekt (kjøretøy eller utstyr etc.) og påkjørsel av person, da trafikantgruppene fysisk skilles.
  Knøttene barnehage vil ved uteaktiviteter på den vestlige siden av jernbanelinja nå få en lengre veg for å krysse jernbanelinja, men kryssingen vil med dette tiltaket bli mye sikrere. Med sanering av to planoverganger kan faren for ulovlig kryssing av jernbanelinja bli større. Nødvendig inngjerding langs jernbanelinja gjøres som en del av planen. Lengden på gjerde vurderes i forhold til skoleveg og omkringliggende barnehage/skoler.
 • Utrykningskjøretøy.
  Kjøreveg for utrykningskjøretøyer til eiendommer på vestsiden av jernbanen langs Tord Folesons gate vil bli noe lengre enn i dag, og det vil bli en lengre strekning med kjøring gjennom boligområde. Ny kulvert i Ydsedalen er planlagt bygd med innvendig dimensjon 4,0 x 4,0 m. Tilgjengeligheten til eiendommer vest for jernbanen er også begrenset av dimensjon på eksisterende kulvert under E6, som heller ikke har større dimensjon.
 • Kulturminner.
  Arkeologiske feltundersøkelser innenfor planområdet er utført i 2013. Den nye adkomstvegen mellom Tord Folesons gate og Gamle Kongeveg vil komme i konflikt med tre automatiske fredete kulturminner, en kokegrop og to stolpehull. Det vil i forbindelse med offentlig høring bli sendt søknad til Riksantikvaren om frigivelse av disse kulturminnene, dvs. at det vil bli gjennomført en utgraving som sørger for en grundig registrering og dokumentasjon av funnene før de fjernes.

Biologisk mangfold.
Kommunen har også vurdert tiltakene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

Planprosess.
Medvirkning.
Det er gjennomført oppstartsmøte den 30.10.2012. Igangsatt regulering er kunngjort i Verdalingen den 26.02.2013, og berørte parter er samtidig varslet ved brev. I forbindelse med kunngjøring/varsling har det kommet 9 innspill til planarbeidet, som er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.

I ettertid har det dessuten kommet merknader til planarbeidet fra Tvistvold velforening og kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Velforeningen har følgende merknader;

 • endring av trafikkmønster i et gammelt og etablert boligfelt,
 • utrygg trafikksikkerhet i forhold til landbruksmaskiner på Gml. Kongeveg,
 • mer trafikk på Gml. Kongeveg spesielt ved eventuell framtidig boligbygging vest for jernbanen,
 • argumenter om gjennomføring av tiltak er kun økonomiske,
 • argumenter om sikkerhet synes ikke reelle – grinder som er satt opp har aldri vært lukket,
 • ulykkesstatistikk inngår ikke i vurderingen av saken,
 • bro over jernbanen ville vært et langt bedre sikkerhetstiltak – kostnadsvurdering,
 • landbruksmaskiner gjennom framtidig utbyggingsområde øst for jernbanen vil være tryggere,
 • stenging av planovergangen uten alternativ planskilt kryssing i nærheten, vil medføre villkryssinger av jernbanen og klipping av hull i gjerdet,

Trafikksikkerhetsutvalget har følgende merknader;

 • planen er lite framtidsrettet – den bør ses og utformes i sammenheng med mulig boligbygging på Nestvold,
 • planløsningen gir ikke god trafikksikkerhet, og er heller ikke praktisk med hensyn til landbrukstrafikk på smale boliggater,

Vurdering:
Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Planoverganger representerer omtrent 1/3 av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk. Målene til Jernbaneverket er at det ikke skal være ulykker med drepte eller alvorlig skadde på planoverganger, at dagens risikonivå ikke skal økes selv om både togtrafikk og biltrafikken øker, samt at det skal unngås katastrofer i forbindelse med plankryssinger veg/bane. Stengning av de to planovergangene med nye atkomstveger og ny kulvert under jernbanen, vil medføre mindre risiko for ulykker på Nordlandsbanen.

Kommunen har i en innledende fase av planarbeidet gitt innspill om alternativ trase for ny adkomstveg fra planlagt undergang i Ydsedalen. I stedet for å legge vegen opp til Kløvervegen og Ydsedalen, ønskes det vurdert løsning der vegen legges sørover langs østsiden av jernbanen opp til Tord Folesons gate. Dette vil medføre ca. 200 m lengre veg med ny bru over Ydseelva. Fordelene med en slik løsning er at det unngås å ta i bruk lekeareal for fremføring av vegen samt at gjennomgangstrafikken i boligområdet Ydsedalen vil bli redusert.

I tillegg ville dette gi en bedre løsning for gangadkomst fra boligfeltet Melan, Verdalsøra skoler og Knøttene barnehage til promenaden langs elva og sjøen, noe som vil være et kjærkomment bidrag for å redusere faren for villkryssinger av jernbanen. Det arbeides dessuten med planer for ytterligere boligbygging øst for jernbanen på Nestvold. I forbindelse med planløsning her er det satt som krav at det må etableres planskilt kryssing av jernbanen for gang-/sykkeltrafikk som har promenaden langs elva/sjøen som mål. Tilknytning til undergangen fra Tord Folesons gate ville være en god løsning også for denne utfordringen.

Jernbaneverket har ikke ønsket å utrede denne løsning, da den vil medføre betydelige økte kostnader for gjennomføring av tiltaket. Det framlagte planforslaget er forutsatt gjennomført i etapper, der bygging av ny adkomst mellom Gml. Kongeveg og Tord Folesons gate er prioritert. Dette tiltaket ønskes oppstartet høsten 2014, dersom planbehandlingen åpner for det. Bygging av undergangen i Ydsedalen med tilhørende adkomstveg er mer usikkert i forhold når gjennomføring kan skje.

Stenging av planovergang Nestvold vil medføre lengre kjøreveg til landbruksarealer vest for jernbanen, samt at kjøring med landbruksmaskiner må foregå gjennom boligområdet Tvistvold. Gml. Kongeveg gjennom boligområdet Tvistvold vil dessuten få økt trafikk fra 4 boligeiendommer i tillegg til landbruksmaskiner. Noen boliger i Ydsedalen vil også få økte ulemper i forhold til nærføring av ny adkomstveg som blir anlagt i forbindelse med undergangen.

Transport av landbruksmaskiner på offentlig veg er ikke noen ny problemstilling, og denne transport er også underlagt trafikkreglenes bestemmelser der eventuelt fravik må varsles med gult blinkende lys. Bredden på landbruksmaskiner kan medføre at trafikken i enkelte situasjoner må ta særskilte hensyn, men dette vil være av begrenset hyppighet. Det er pr. i dag ikke planer som tillater økt boligbygging på Nestvold vest for jernbanen, og skulle dette bli realitet en gang i framtiden må det stilles krav om ny adkomst slik at utvidet bruk av Gml. Kongeveg ikke blir aktuelt.

Arbeidet med fjerning av planoverganger på jernbanen må være en riktig prioritering. Dette vil medføre betydelig økt sikkerhet for togtrafikk og kryssende vegtrafikk. I tillegg vil fjerning av planoverganger bety at togene kan kjøre med større hastighet, slik at reisetiden med tog reduseres og gjør tog mer attraktive som transportmiddel. Samlet sett synes de betydelige positive effektene med planforslaget å oppveie for noen negative konsekvenser i forhold til litt økt trafikk gjennom berørte boligområder og økt transportavstand til landbruksareal.

Planforslaget tilrås på dette grunnlag framlagt for høring og offentlig ettersyn..

  
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS