Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.05.14 - PS 39/14 Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi

Saksbehandler : Bård Kotheim 

Arkivref : 2013/4236 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.05.2014 39/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på 12,5 mill.kr for rehabilitering av Verdal bo og helsetun, brannteknisk oppgradering og velferdsteknologiske løsninger.
   
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  Låneopptak: 6,8 mill.kr
  Momskomp: 1,7 mill.kr
  Tilskuddsmidler: 4,0 mill.kr
   
 3. Rådmann gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.. 
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Arbeidet med brannsikring av Verdal Bo og Helsetun (VBH) ble startet opp 2013. Branntilsyn hadde påvist avvik som måtte rettes opp. Blant annet måtte ca. 100 dører skiftes ut.

VBH var samtidig i gang med innføring av velferdsteknologi i bygget. Dette har medført at en har hatt mulighet til å samkjøre disse to prosjektene. Spesielt er det nødvendig kabling som har blitt gjort felles.

Til brannsikring og felles kabling av bygget er det avsatt følgende budsjetterte midler:

 • Brannsikring 2013:                   5,0 mill.kr
 • Brannsikring 2014:                   2,5 mill.kr
 • Velferdsteknologi VBH 2014:  0,5 mill.kr
 • ENØK-midler 2014:                 0,5 mill.kr
 • Totalt bevilget 2013/2014:       8,5 mill.kr
   

Ovennevnte investering er forutsatt finansiert slik:

 • Låneopptak: 6,8 mill.kr
 • Momskomp: 1,7 mill.kr
   

Pr. 01.05.14 er det brukt ca. 9,0 mill. kr samlet på prosjektene.

Det er søkt om diverse investeringstilskudd til tiltakene som nå utføres ved Verdal Bo og Helsetun:

 • Verdal kommune søkte i 2013 Husbanken om investeringstilskudd for brannteknisk oppgradering av VBH . I brev av 28.11.2013 mottok Verdal kommune ett tilsagn på kr.2.292.000,- i investeringstilskudd til dette tiltak.
 • Verdal kommune søkte i 2013 Husbanken om ett investeringstilskudd til Velferdsteknologiske løsninger for VBH. I brev av 28.11.2013 mottok Verdal kommune ett tilsagn på kr.1.280.000,- i investeringstilskudd til dette tiltak.
 • Verdal kommune søkte i 2013 om tilskudd fra ENOVA om oppgradering av varmetekniske løsninger ved VBH. I januar 2014 mottok Verdal kommune ett tilsagn om kr.500.000,- til utfasing av dagens oljekjel med mere.
   

Totale tilskudd kommunen har mottatt tilsagn om blir dermed.

 • Investeringstilskudd brannteknisk oppgradering:   Kr. 2.292.000,-
 • Investeringstilskudd velferdsteknologi:                  Kr. 1.280.000,-
 • Investeringstilskudd varmetekniske løsninger:       Kr.    500.000,-
 • Totalt investeringstilskudd:                                    Kr. 4.072.000,-

Ovennevnte investeringstilskudd er sin helhet ikke medtatt i dagens finansiering.

Vurdering:
Rehabiliteringsarbeidet på Verdal bo og helsetun må sees på som et ledd i prosessen med å utforme «morgendagens institusjon». Framtidsrettede løsninger og legge til rette for bruk av velferdsteknologi, både for å skape trygghet rundt beboere, men også tilrettelegge for et sikkert og effektivt tjenestetilbud inngår i dette. I og med at Verdal bo og helsetun er bygd for 30 år siden er det et omfattende arbeid å totalrenovere bygget.

Følgende arbeider gjenstår:

 • Ferdigstille arbeid med installasjon av velferdsteknologi i 1.etasje ca. kr 200.000
 • Installere velferdsteknologi 2.etg; ca. kr 700.000
 • Nytt ventilasjonsanlegg pasientfløy; ca. kr 700.000
 • Ny varmepumpe som erstatter oljekjel; ca. kr 600.000
 • Ombygging av tappevann fra kjøkken/varme fra vaskeri; ca.kr 800.000
 • Nødstrømsaggregat, ca. kr 900.000
 • Elektro ny varmepumpe/ventilasjonsanlegg; ca. kr 300.000
 • Nye lysarmaturer korridor 2.etg; ca. kr 400.000
 • Ombygging nye møterom og kontor (hjemmetjenesten ); ca. kr 400.000
 • Oppussing bad; ca. kr 400.000
 • Oppussing/nytt kjøkken aktivitetsstue; ca. kr 300.000
 • Rørleggerarbeid bad/ny varmepumpe, gjenvinning kjøkken/vaskeri; ca. kr 300.000

Dette betyr at totale gjenstående kostnader anslås til ca. 6 mill.kr

Av dette foreslås det at følgende tiltak prioriteres i 2014 innenfor de disponible midler på 2,5 mill.kr:

 • Ferdigstille installasjon av velferdsteknologi i 1.etg; ca. kr 200.000
 • Nytt ventilasjonsanlegg pasientfløy; ca. kr 700.000
 • Ny varmepumpe som erstatter oljekjel; ca. kr 600.000
 • Ombygging av tappevann fra kjøkken/varme fra vaskeri; ca.kr 800.000
 • Nødstrømsaggregat, ca. kr 900.000
 • Elektro ny varmepumpe/ventilasjonsanlegg; ca. kr 300.000
   

Dette betyr at det resterende investeringsbehov på 2,5 mill.kr må søkes innarbeidet i økonomiplan for 2015-2019.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.05.2014 14:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS