Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.05.14 - PS 40/14 Tømmestasjon for kloakk fra bobiler, campingvogner mv.

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2014/3460 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.05.2014 40/14
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Coop Inntrøndelag om plassering og drift av tømmestasjon for sanitært avløpsvann ved YX stasjonen på Stekke.
  2. Kostnadene dekkes over eksisterende budsjetter for avløp for både investering og drift/vedlikehold.. 

Vedlegg: 
Kostnadsoverslag for tømmestasjon 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post fra Coop Inntrøndelag med forespørsel om kommunen er interessert i etablering av tømmestasjon på Stekke. 

Saksopplysninger:
Coop Inntrøndelag SA ved Oddbjørn Kjenstadbakk har invitert kommunen til et samarbeid om etablering og drift av en tømmestasjon for sanitært avløpsvann fra bobiler, campingvogner med mer. Det er foreslått et samarbeid der Coop Inn-Trøndelag stiller med fri tomt ved YX bensinstasjon på Stekke, og daglig tilsyn og renhold på anlegget.

Vurdering: 
Eksisterende tømmestasjoner:
Det er ikke etablert noen tømmestasjon i Verdal pr i dag. Nærmeste stasjoner er på Levanger og Steinkjer. I tillegg er det tømmestasjoner på Frosta, Grong og i Stjørdal kommune. Det vises til bobilplassen.no.

Regelverk og ansvar for tømmestasjoner:
Tømmestasjoner for bobiler, fritidsbåter m.v er omtalt i forurensingslovens § 26:

Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v.

Kommunen skal sørge for tømming av privet i tettbygd strøk, og utenfor tettbygd strøk i den utstrekning kommunen bestemmer det.

Reglene i § 30 om kommunal avfallsinnsamling og i § 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse ved tømming av slamavskillere, privet m.v. Kommunens plikter etter første ledd skal likevel gjelde både i og utenfor tettbygde strøk.

Blir sanitært avløpsvann ledet gjennom slamavskiller til renseanlegg, kan forurensningsmyndigheten kreve slamavskilleren utkoblet.

Om slikt anlegg er nødvendig her i Verdal kan diskuteres. Så langt har det ikke vært ansett som nødvendig og det har ikke vært mye klager på forurensing med tømming av tanker fra bobiler mv. langs veger eller andre steder.

Selve konstruksjonen:
Vanlig løsning er plassering av et skap på støpt sokkel eller plate. Mottaket kobles til kommunalt avløpsrør. Ofte er det i tillegg vannkran for vask og fylling av drikkevann på tank.

Kostnader med anleggelse og drift samt finansiering:
Konsulent for Coop Inntrøndelag, Martin Fiskvik, har utarbeidet kostnadsoverslag for tømmestasjon. Brutto kostnader er beregnet til ca.kr.500.000,- eks.mva.

Det er anledning til å ta med utgiftene til både etablering og drift av tømmestasjon inn i avgiftsgrunnlaget for avløp. Jfr forurensingslovens § 26, 4. ledd og lovens § 34 (avfallsgebyr). Teknisk er det også mulig å montere betalingsautomat på slikt anlegg. Så langt antas det imidlertid å «koste mer enn det smaker» når det gjelder drift og vedlikehold av slik innretning.

Mulige fordeler med etablering av tømmestasjon:
Med å tilby tømmefasiliteter vil det være mindre risiko for tømming av avløpsvann fra bobiler, campingvogner og busser mv på steder der slikt avfall er uønsket.

Turister får enda en grunn til å stoppe i Verdal, kan blant annet medføre økt handel.

Gode tilbud til befolkningen og tilreisende bidrar til omdømmebygging.

Mulige ulemper med etablering av tømmestasjon:
Kostnadene foreslåes dekt med eksisterende budsjetter for avløp. Det vil si at det blir en minimal økning i gebyr for alle som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 12:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS