Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.05.14 - PS 44/14 Detaljregulering Amfi Verdal- forslag til vedtak

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref :  2013/8343 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.05.2014 44/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:  
Detaljregulering for Amfi Verdal dat. 20.01.2014, rev. 05.03.2014, vedtas i medhold av plan og bygningsloven § 12-12.

Vedlegg: 

 1. Plankart vertikalnivå 1 (under grunnen)
 2. Plankart vertikalnivå 2 (på grunnen)
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. Perspektiver 1
 6. Perspektiver 2 
 7. Nivå 1 og situasjonsplan
 8. Nivå 2
 9. Nivå 3,4 og 5
 10. Snitt A-A og B-B
 11. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 12. Geoteknisk vurdering

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne høringsuttalelser.

Saksopplysninger
Komité Plan og samfunn i Verdal kommune vedtok i møte den 18.3.2014 (sak 32/14) å legge forslag til detaljregulering for Amfi Verdal ut til høring og off. ettersyn i seks uker i medhold av plan og bygningsloven § 12-10. Høringsfristen ble satt til 2.5.2014.

Det er i løpet av høringsperioden kommet inn seks høringsuttalelser: Disse gjengis her med kommunens evt. vurdering av uttalelsen under.

 1. Sametinget:
  Minner om det generelle aktsomhetsansvaret som bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og foreslår følgende tekst for dette:
  «Kulturminner og aktsomhetsanavaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som sla utføre arbeidet i marken.»
   
  Kommunens vurdering:
  Kommunen finner at dette hensynet er godt ivaretatt gjennom eksisterende bestemmelse pkt. 3.9.
 2. Innherred renovasjon:
  Peker på at det må tas hensyn til avfallshåndtering. Sette av areal for avfallssystemer og fremkommelighet for renovasjonsbilen. Det må også tas hensyn til fremkommelighet for renovasjonsbilen for de eksisterende boliger i nærheten. Se på mulighet for felles avfallshåndtering for hele området.
   
  Kommunens vurdering:
  Jf. planbestemmelsene pkt. 3.1 om utforming av bebyggelse og anlegg, krav til utomhusplan skal opplegg for avfallshåndtering og adkomster vises i utomhusplan. Utomhusplan skal utarbeides sammen med søknad om tiltak innenfor området. Eksisterende boliger i nærområdet vil delvis rives i forbindelse med realisering av denne planen. Gjenværende boliger vil ha adkomst via Teltburgata, også for renovasjonsbil.
 3. NVE:
  Finner at konklusjonene om at området ikke er skredutsatt synes rimelige og at flomforhold er ivaretatt i planforslaget. Har ingen innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.
   
  Kommunens vurdering:
  Uttalelsen tas til etterretning.
 4. Jernbaneverket:
  Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget.
 5. Nord-Trøndelag fylkeskommune:
  Ut fra regionale hensyn har Nord-Trøndelag fylkeskommune ingen planfaglige merknader til saken. Kulturminnefaglig finner de ingen konflikt med Kulturminnelovens § 3, jf. også Kulturminnelovens § 8.1. Minner om aktsomhets- og meldeplikten eller Kulturminnelovens § 8.2. Vedrørende kulturminner fra nyere tid anses planforslaget ikke å komme i konflikt med nasjonale eller regionale kulturminneinteresser. Kommunen må selv vurderes om planforslaget får konsekvenser for kulturminner med lokal verdi.
   
  Kommunens vurdering:
  Uttalelsen tas til etterretning. Aktsomhets- og meldeplikten er ivaretatt gjennom planbestemmelsenes pkt. 3.9. Kommunen finner ikke at planforslaget får konsekvenser for kulturminner av lokal verdi.
 6. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
  Landbruksavdelingen:
  Vurderer planforslaget som et spennende sentrumsutviklingsgrep med høy arealutnytting. Vil ut fra arealeffektivitet klart tilråde at det etableres minst to etasjer også i kjøpesenterdelen, og at parkeringsdekningen aksepteres på det nivå som ligger i kommuneplanens arealdel. Dette vil være i tråd med regionale og nasjonale føringer på områder. Vurderer det for øvrig som positivt at det planlegges et samlet reguleringsplanarbeid for framtidig utvikling og fortetting av det noe større området.
  Miljøvernavdelingen:
  Har ingen merknader til planforslaget.
  Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap:
  Peker på at det er gjennomført en grundig ROS-analyse som har hensyntatt og fulgt opp relevant risiko bl.a. gjennom planbestemmelsene. Ingen øvrige merknader til planforslaget.
   
  Kommunens vurdering:
  Høringsuttalelsen tas til etterretning.

Vurdering:
Oppsummert finner kommunen ikke grunn til å endre planforslaget på bakgrunn av innspill innkommet i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Planforslagets innhold er tidligere gjort rede for i forbindelse med førstegangsbehandling slik det fremgår av saksprotokoll nedenfor

 

 
Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 18.03.2014
BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan og bygningsloven § 12-10.

 

Vedlegg: 

 1. Plankart vertikalnivå 1 (under grunnen)
 2. Plankart vertikalnivå 2 (på grunnen)
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. Perspektiver 1
 6. Perspektiver 2 
 7. Nivå 1 og situasjonsplan
 8. Nivå 2
 9. Nivå 3,4 og 5
 10. Snitt A-A og B-B
 11. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 12. Geoteknisk vurdering

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne høringsuttalelser.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Solem Arkitektur AS har på oppdrag fra Amfi Bygg Verdal AS utarbeidet forslag til detaljregulering for utvidelse av Amfi Verdal. I tillegg inngår to bebygde boligeiendommer nord for senteret som er ervervet med tanke på transformasjon til ny sentrumsbebyggelse med parkering i to plan og boliger i tre plan over. Hensikten med planarbeidet er utvidelse av eksisterende kjøpesenter i takt med etterspørselen etter forretningsarealer. Videre er det behov for arealeffektive parkeringsløsninger i flere plan som kan kombineres med sentrumsbebyggelse. Planforslaget tilrettelegger for nye forretningsarealer, endring av parkeringsløsninger, både på bakkenivå og parkeringsdekke og adkomstløsninger.

Planforslaget er vurdert opp i mot bestemmelsene i Forskrift om konsekvensutredninger og funnet til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Planområdet. 
Planområdet ligger i Verdal sentrum, like sør for rådhuset, og grenser i øst mot gang- og sykkelveg og grøntdrag langs Kvislabekken. I vest grenser planområdet mot Jernbanegata.
Planområdet består av eiendommene:

 • Gnr. 20 bnr. 20 snr. 1,2,3 og 4,
 • Gnr. 20 bnr. 16,
 • Gnr 19 bnr. 163,
 • Gnr. 20 bnr. 22,
 • Gnr. 20 bnr. 24 og
 • Gnr. 20 bnr. 117.

Planområdet er i dag primært disponert til kjøpesenter og parkering. I tillegg kommer to boligeiendommer og et vegetasjonsbelte mot Rådhusgata.

Planstatus.
Planområdet er i sin helhet omfattet av gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde (planid 2005008), vedtatt 26.3.2007 og er der disponert til hhv. senterområde (forretning, kontor, bolig) og trafikkareal (veg, parkering, jernbane, havn). Planområdets nordlige avgrensning mot Rådhusgata er omfattet av reguleringsplan Parkering Amfisenteret (planid. 2005006), vedtatt 28.11.2005 som disponerer areal til hhv. privat parkering og vegetasjonsbelte. I østlig retning berører planforslaget så vidt også reguleringsplan RV 757 Ørmelen – Garpa, vegplan (planid. 1994001) hvor området som berøres er disponert til forretninger/industri.

Planforslaget. 
Generelt
Planforslaget legger til rette for forretnings- og boligbebyggelse med tilhørende parkering midt i Verdal sentrum. Planforslaget er utarbeidet med to plankart for to ulike vertikalnivå. Det ene plankartet (vertikalnivå 2) viser planlagt utbygging på grunnen, mens det andre (vertikalnivå 1) viser planlagt utbygging under grunnen. Her er det parkeringskjelleren under boligbebyggelsen.

Bebyggelsen
Utvidelse av kjøpesenter utformes som et selvstendig bygg med en grunnflate på ca. 1400m². Det er i utgangspunktet åpnet for at bygget kan oppføres i to etasjer, men dette henger sammen med kravet til parkeringsdekning for detaljhandel som er kommentert under. Kjøpesenterbygget er planlagt plassert nordøst på parkeringsplassen inntil Rådhusgata – hvilket anses som gunstig fra tiltakshaver med tanke på senere utvidelser av fellesfunksjoner mellom byggene, eks. videre bebyggelse eller parkering.

Innenfor område K1 er det planlagt kombinert bebyggelse i 5 plan hvor første plan inneholder parkeringskjeller, andre plan vil også være parkering, mens det i de tre planene over er planlagt boliger. Mellom bygningsvolumene på plan 3 opparbeides felles lek- og uteoppholdsareal. Planen viser 30 boligenheter med adkomst fra heis (tilgjengelig boenhet).

Bebyggelsen skal både for kjøpesenter og kombinert bebyggelse plasseres innenfor byggegrensene. For å ivareta behovet for evt. videre utvikling senere er byggegrensen for kjøpesenterutvidelsen trukket helt inn til eksisterende kjøpesenter. Bebyggelsen utformes med flate tak og byggehøydene begrenses av kotehøydene som er vist på plankartet..

Biladkomst og gang-/sykkelveg
Biladkomst til kjøpesenteret er planlagt via eksisterende gjennomgående adkomstveg fra Rådhusgata til Jernbanegata. Denne vegen ligger i planområdets sør og østlige avgrensning. I tillegg planlegges det ny biladkomst via en ny avkjørsel fra Rådhusgata som betjener både de planlagte boligene, men også for kjøpesenteret i parkeringskjelleren. Det er ikke planlagt egne sykkelveger internt i planområdet. Det skal dog settes av områder til sykkelparkering i utomhusplanen. Her skal også fremtidige gangveger vises.

Parkering
Planforslaget legger opp til parkering i to plan under boligbebyggelsen. I tillegg er det parkering mellom det planlagte og eksisterende kjøpesenterbygget. Det er også parkering sør for eksisterende kjøpesenter. Gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde setter et strengt krav til parkeringsdekning og krever en parkeringsplass per 25m² detaljhandel. I henhold til kommuneplanens arealdel skal det for rekkehus eller boliger med tre eller flere enheter være 1,5 parkeringsplass per boligenhet.

For å erstatte alle eksisterende parkeringsplasser som omdisponeres samt nye parkeringsplasser for nytt kjøpesenterareal og nye boliger behøves 221 parkeringsplasser. Planforslaget ivaretar dette gjennom 108 plasser på bakkeplan, 79 plasser på første parkeringsplan og 60 plasser på andre parkeringsplan i området for kombinert bebyggelse. Tilsammen er dette 247 parkeringsplasser. Parkeringskravet gjøres juridisk gjeldende gjennom planbestemmelsene. Minimum 5% av parkeringsplassene skal være reservert og tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.

Dersom kjøpesenteret nå tillates oppført i to etasjer vil dette medføre krav om ytterligere 56 parkeringsplasser iht. kravene i gjeldende kommunedelplan for Verdal by. Dette er det ikke funnet rom for i planforslaget. Alternativet her vil da være å lempe på kravet til antall parkeringsplasser til en plass per 50m² detaljhandel. Dette vil være tilsvarende som i Levanger og i tråd med parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Dette er nærmere drøftet under

Lek og uteopphold
Planforslaget legger til rette for lek- og uteoppholdsareal over parkeringsdekket til boligbebyggelsen. Samlet utgjør arealet 420 m² hvorav over halvparten, ca. 250m² kan opparbeides som grønt-/lekeareal. Området forutsettes å tilfredsstille gjeldende retningslinjer for luftkvalitet og er vurdert til ikke å bli utsatt for støy over gjeldende støygrense på 55 dBA for uterom da det ligger godt skjermet i planet over støykilden, og lokal skjerming kan gi meget god effekt. Det er videre slått fast i planbestemmelsene at alle uteområder skal være universelt utformet. Dimensjoneringen og utformingen av leke- og uteoppholdsarealet er i tråd med krav nedfelt i gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde. Opparbeidelse skal inngå i en samlet utomhusplan.

Universell utforming
Forretningsbygg er publikumsbygg som iht. gjeldende forskriftsverk skal være universelt utformet. Alle leilighetene i boligbebyggelsen skal oppføres med tilgjengelig boenhet. Alle uteområder skal være universelt utformet. Alt gangareal må ha fast dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. Fortau og andre gangarealer skal belegges med asfalt eller annet belegg med tilsvarende jevn overflate. Kantsteinen skal kunne fungere som ledelinje for blinde. Derfor skal avslutning av fortau mot kjøreareal utføres med kantstein. Arealer foran publikumsinnganger skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. Utearealer som er forbeholdt fotgjengere skal utformes slik at de fungerer tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert personer med bevegelses- og orienteringsnedsettelser. Planen legger således veldig godt til rette for personer med funksjonsnedsettelser.

Støy
Deler av planområdet vil være utsatt for vegtrafikkstøy fra Stiklestad Allé og i «gul sone» iht. støykart fra 2010. Aktuelle del benyttes i dag til parkering. Det er i planbestemmelsene slått fast at støyforholdene for støyømfintlig virksomhet innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal tilfredsstille krav i T1442/2012 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i Plan- og bygningslovens § 4-3. Denne viser behov for avbøtende tiltak knyttet til trafikksikkerhet og miljø i anleggs- og utbyggingsfasen. Ellers er deler av området flomutsatt ved 200-årsflommen. Dette er hensyntatt i planutformingen ved at byggegrense for planlagt bebyggelse er plassert slik at 1. etasje ikke er flomutsatt. Det legges ikke til rette for kjellere i flomutsatte områder. Forventede virkninger av endret klima er hensyntatt gjennom dimensjonering av VA-løsninger og krav om VA-plan er tatt inn i planbestemmelsene.

Tidligere bruk av området tilsier en viss fare for forurensede masser i grunnen. For å sikre oppfølging ved evt. avdekking av forurensede masser er det tatt inn planbestemmelsene som forplikter miljøoppfølging.

Det er videre gjennomført en geoteknisk vurdering som finner at det ikke er fare for at planområdet vil rase ut eller bli truffet av rasmasser fra høyereliggende områder.

Kulturminner
Det er ikke registrert fredete kulturminner innenfor området.

Natur og miljø
Planområdet kommer ikke i konflikt med kjente naturverdier, men ligger inntil den avgrensningen rundt Kvisla som er angitt som et viktig bekkedrag. Området ligger også innenfor verneplanområdet for verna vassdrag (Verdalsvassdraget), men dette blir mer en formalitet da dette strekker seg ut over store deler av Verdal by, og ikke er tenkt til eller egnet som et styrende premiss for arealdisponeringer i byen.

Vann-, avløp-, energiløsninger
Med søknad om byggetiltak skal det følge overordna vann- og avløpsplan.

Utbyggingsavtale
Planen forutsetter utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg og utløser behov for utbyggingsavtale jf. Plan- og bygningslovens § 17.

Planprosess.
Det ble avholdt forhåndskonferanse hos kommunen den 3.12.2013 og planoppstart kunngjort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside den 7.12.2013. Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart ble satt til 3.1.2014. det kom inn ni innspill i forbindelse med varselet fra hhv. Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE, ROM Eiendom, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Sametinget, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jernbaneverket, Nordseth Amfi AS og Turid Prestvik og Erik Andreas Øyen. Gjengivelse og vurdering av innspillene er gitt i planbeskrivelsen. 

Vurdering:
Planforslaget legger opp til vesentlige plangrep sentralt i Verdal by. Det er derfor særlig viktig at man vurderer dette grundig og ser fremover i tid og tar grep som ivaretar, ikke bare nåtidens behov for kjøpesenterareal og boliger, men også sentrumsutviklingen i Verdal generelt sett. Planforslaget krever tidlig stillingtagen til forhold som ellers er planlagt avklart gjennom påbegynt revisjon av kommunedelplan for Verdal byområde. Dette gjelder først og fremst grad av utnytting, byggehøyder og krav til parkeringsdekning innenfor sentrumsområdene.

Kommunen ble underveis i behandlingen av dette planforslaget oppmerksom på flere utviklingsplaner i umiddelbar nærhet til planområdet. Kommunen tok derfor kontakt med alle grunneierne mellom aktuelle planområde og Teltburgata og Rådhusgata for et møte om fremtidig utvikling og fortetting av området. Møtet ble avholdt den 28.2.2014 og ble positivt mottatt.

Alle grunneierne med ett unntak (Teltburgata 15) ønsket å være med i et videre mulighetsarbeid med mål om en felles reguleringsplan for området. Kommunen mener dette vil være til beste for de enkelte, men også for sentrumsutviklingen sett under ett. Av hensyn til allerede inngåtte forpliktelser ønsker tiltakshaver likevel at det skal være normal fremdrift på dette prosjektet. Dette lar seg etter kommunens oppfatning gjennomføre da videreutviklingen kan bygge videre på de strukturer som etableres her. Noen tilpasninger er allerede gjennomført for å imøtekomme en senere utvikling av området opp mot Teltburgata ved å endre planlagt adkomst og plassering av kjøpesenterbygget. Dette fører bl.a til at den planlagte lamellbebyggelsen med parkering under, enkelt kan videreføres nordøstover mot Rådhusgata. Dette betyr at eksisterende vegetasjonsbelte mot Rådhusgata reduseres og delvis omdisponeres til utbyggingsformål. Verdien av dette vegetasjonsbeltet vurderes som veldig begrenset og en omdisponering vil åpne for en mer hensiktsmessig utnyttelse av hele området.

Kommunen er opptatt av at såpass sentrale områder som det er snakk om her må utnyttes intensivt med en høy grad av utnytting. Derfor tilrådes også tillatt en BYA på opptil 85% for kombinert bebyggelse selv om begrensninger i gjeldende kommunedelplan avgrenser denne til 66%. Angitte høydebegrensninger i planforslaget er i tråd med bestemmelsene i gjeldende kommunedelplan på 15 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette er også i samsvar med Snøhettas høydestudie for Verdal. Dog åpnes det for at nødvendige tekniske installasjoner over angitt byggehøyde tillates med inntil 1,5m. Dette er begrenset til heistårn, kanalsjakter m.v.

Når det gjelder kjøpesenterbebyggelsen som planlegges var denne opprinnelig planlagt regulert til en etasje, med bakgrunn hovedsakelig i parkeringskravene per m² detaljhandel. Kommunen har her likevel signalisert at parkeringskravet kan vurderes på nytt. Dette skyldes for det første ønsket om en intensiv arealutnyttelse såpass sentralt i byen. Videre er det slik at parkeringskravene nedfelt i gjeldende kommunedelplan for Verdal by er dobbelt så strenge som de for Levanger og som det som er nedfelt i kommuneplanens arealdel. Et nytt krav på en plass per 50m² vil derfor harmonisere parkeringskravet for de to kommunene, og være i tråd med overordnete bestemmelser.

Det er ellers nedfelt i planprogrammet for ny Kommunedelplan for Verdal byområde som ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 24.2.2014 (sak PS 17/14) at en skal legge vekt på å redusere behovet for biltransport, legge til rette for kollektivtransport, sykkel- og fotgjengertrafikk. Dette vil også kunne bidra til bedret luftkvalitet og reduserte støyplager, generelt sett. En redusert parkeringsdekning såpass sentralt i byen vil være i tråd med disse prioriteringene og gir et mer fleksibelt utviklingsrom for næringsaktørene, som uansett vil være interessert i å planlegge tilstrekkelig med parkering for de som handler «tungt» og er avhengige av bil.

Kommunen har derfor tilrådd at en her allerede nå planlegger kjøpesenterbebyggelsen i to etasjer og legger til grunn et parkeringskrav på en plass per 50m² detaljhandel.

Når det gjelder kjøpesenterbebyggelse i to etasjer understrekes det fra kommunen også at utformingen av denne blir viktig gitt den sentrale beliggenheten. Det vises i den anledning til planbestemmelsenes pkt. 3 som slår fast at bebyggelse og utomhusområder skal ha arkitektonisk god kvalitet på bygningsutforming, materialbruk og annen estetisk utforming, i samsvar med sin funksjon.

Kommunen finner at planforslaget på en god måte ivaretar de innspill som har kommet i forbindelse med varsel om oppstart. Når det gjelder innspillet fra Turid Prestvik og Erik Anders Øyen så har de i mellomtiden solgt huset og blir ikke lenger berørt av planforslaget. Ny eier var med på møtet med kommunen og andre grunneiere den 28.2 og ønsker å delta i et videre utviklingsarbeid av området.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

I forhold til Verdalsvassdragets status som varig verna vassdrag vurderer kommunen at tiltaket ikke griper inn i det vernede vassdraget eller reduseres områdets verneverdi. Dette også fordi arealet verken innehar betydelige verdier knyttet til zoologi, botanikk, geologi, kulturhistorie, landskapsbilde eller friluftsliv.

Kommunen vurderer at planforslaget på en god måte imøtekommer fremtidige hensyn til en positiv sentrumsutvikling på Verdal. Utbygging av mer kjøpesenterareal sentralt i byen er med på å styrke sentrum som handelssted. Fortetting med høy arealutnyttelse er i tråd med overordnete føringer og lokale prioriteringer da en mer ekstensiv arealutnyttelse lett vil komme i konflikt med bl.a. jordverninteresser. Områdets sentrale beliggenhet midt byen ved trafikknutepunktet Verdal stasjon legger til rette for attraktive boliger med redusert behov for bilbruk og med lett tilgang til servicefunksjoner og kollektivtrafikk. Planforslaget er tilpasset en videre utvikling av nærområdet og vil styrke det som et attraktivt boligområde og en vital sentrumskjerne.

Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av plan og bygningsloven § 12-10.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 12:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS