Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 5/12

Trafikksikkerhetsmidler år 2012 - søknad om tilskudd.

Saksbehandler : Åge Isaksen  

Arkivref  : 2011/9699 - /243
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 17.01.12 5/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune søker om tilskudd til følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak:

  1. Stiklestad skole – utvidelse p-plass;    tilskudd kr.    257.000
  2. Vuku skole – sperregjerde mot busslomme;   tilskudd kr.      30.000
  3. Forbregd barnehage – belysning av gangveg;  tilskudd kr.      37.500
  4. Verdalsøra skoler – gangforbindelse Dalbakken;  tilskudd kr.    117.000
  5. Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg fram til Leklemsåsen;tilskudd kr. 1.125.000
     


Vedlegg:
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, dat. 22.11.2011

 

Saksopplysninger:
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) oppfordrer kommunen til å søke om tilskudd til prioriterte trafikksikkerhetstiltak som ønskes gjennomført på kommunale og fylkeskommunale veger. Kommunen må her dekke 50 % av totalkostnadene. Aktuelle tiltak det kan søkes om midler til vil være sikring av kryssingssteder, bygging av gang- og sykkelveger, fartsreduserende tiltak, vegbelysning og busslommer. Tiltak som forbereder sikkerheten ved grunnskolene innenfor 2 km grense, vil bli prioritert høyt.

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har behandlet saken i møte den 29.11.2011, og tilrår at det søkes om tilskudd til følgende prioriterte prosjekt;

Stiklestad skole – utvidelse p-plass for å bedre forholdene for foreldrekjøring,
Vuku skole – sperregjerde mot busslomme,
Forbregd barnehage – belysning av gangveg,
Verdalsøra skoler – gangforbindelse Nyvegbakken - Dalbakken- skoleområdet,
Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg fram til Leklemsåsen,

Prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag.

1. Stiklestad skole - parkeringsplass.
Parkeringsplassen ved Stiklestad skole har for liten kapasitet, noe som medfører vanskelige trafikkforhold for foreldre som utfører transport selv. Det blir for trangt å bruke den aktuelle plassen for rundkjøring, og denne transporten må foreta rygginger for å snu. Dette medfører trafikkfarlige situasjoner når av- og påstigende barn ferdes i det samme trafikkarealet.

Ved å forskyve parkeringsplassen lengre vestover frigjøres areal på den nedre plassen øst for skolen, noe som gir muligheter for etablering av rundkjøring og rygging kan da unngås. Forskyving av parkeringsplassen medfører at ca 1 daa dyrket mark beslaglegges og må oppfylles. Det aktuelle arealet er ikke regulert til formålet, men må på grunn av samfunnsmessige viktig forhold kunne behandles som dispensasjon.

Kostnader;
Grunnerverv                                     1000 m2 x 30 kr/m2  kr.   30.000
Matjordavdekking/trauing/bortkjøring 250 m3 x 90 kr/m3  kr.   22.500
Fyllmasser                                         500 m3 x 100 kr/m3 kr.   50.000
Forsterknings- og bærelag                 500 m3 x 200 kr/m3 kr. 100.000
Asfalt                                              1300 m2 x 125 kr/m2 kr. 162.500
Lyspunkt                                           3 stk x 25.000 kr/stk kr.   75.000
Kantstein                                               70 m x 400 kr/m  kr.   28.000
Uforutsett                                                          ca 10 %   kr.   46.000
Total kostnad                                                                    kr. 514.000

Kommunen dekker 50 % av totalkostnadene og det søkes om tilskudd på kr. 257.000.

Skisse av prosjektet ny P-plass ved Stiklestad skole 


2. Vuku skole – sperregjerde mot busslomme
Bussholdeplassen ved Vuku skole har oppstilling for bussene i begge kjørefelt, noe som betyr at holdeplassen må krysses av skoleelevene. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner da elevene springer ut på holdeplassen mens bussene fortsatt er i ferd med kjøre fram til oppstillingsplassene.

For å få mer sikker ferdsel fram til påstigningsplassene ønskes det oppsatt sperregjerde med sluser. Dette vil medføre at elevene ikke springer ukontrollert ut på holdeplassen, men sluses fram til oppstillingsplassene.

Kostnader;
Sperregjerde ferdig oppsatt 30 m x 2000 kr/m    kr.  60.000

Kommunen dekker 50 % av totalkostnadene og det søkes om tilskudd på kr. 30.000.


Sperregjerde = rød strek


3. Forbregd/Lein – belysning av gang-/sykkelveg ved barnehagen
Gang-/sykkelvegen vestover forbi barnehagen til Moholtvegen gir forbindelse fra boligområdet til barnehagen og videre som skoleveg til Stiklestad skole. Denne gang-/sykkelvegstrekningen på ca 140 m har ikke vegbelysning. Den går gjennom et skogholt og ferdsel her føles utrygt. Ved oppsetting av 3 stk lysarmatur vil forholdene bedres og gjøre gang-/sykkelvegen mer attraktiv for bruk.

Kostnader;
Lysstolper ferdig oppsatt med legging av kabel 3 stk x 25.000 kr/stk kr.  75.000

Kommunen dekker 50 % av totalkostnadene og det søkes om tilskudd på kr. 37.500.


 

4. Dalbakken – gang-/sykkelveg
Dalbakken brukes som gang-/sykkelforbindelse til Verdalsøra barne- og ungdomsskole fra store deler av Verdalsøra øst for jernbanen. Vegforbindelsen munner i dag ut i kryss med Fridheimsgata som er forholdsvis uoversiktlig, og dette bidrar til trafikkfarlige situasjoner når skoleelevene kommer ned Dalbakken på sykkel. Fra Bakkegata opp til skoleområdet er det i dag kun en tråkket sti som fungerer dårlig for sykkel og ellers vinters tid da den ikke kan brøytes.
Det foreslås derfor å bygge gang-/sykkelforbindelse fra Dalbakken til Nyvegbakken som her er gang-/sykkelveg. Dermed unngås det uoversiktlige krysset med Fridheimsgata og felles adkomst med biltrafikk. Strekningen fra Bakkegata opp til skoleområdet foreslås opparbeidet til fullgod gang-/sykkelvegstandard som kan brøytes. I tillegg foreslås hele gang-/sykkelvegstrekningen mellom Nyvegbakken og skoleområdet asfaltert.

Kostnader;
Matjordavdekking/trauing/bortkjøring 70 m3 x 90 kr/m3  kr.     6.300
Fyllmasser                                      100 m3 x 100 kr/m3  kr.   10.000
Forsterknings- og bærelag              100 m3 x 200 kr/m3  kr.   20.000
Forstøtningsmur                                 30 m x 2000 kr/m  kr.   60.000
Avrettingslag                                  100 m3 x 200 kr/m3  kr.   20.000
Asfalt                                             450 m2 x 125 kr/m2  kr.   56.300
Ledegjerde                                        40 m x 1000 kr/m  kr.   40.000
Uforutsett                                                        ca 10 %   kr.   21.400 
Total kostnad                                                                  kr. 234.000

Kommunen dekker 50 % av totalkostnadene og det søkes om tilskudd på kr. 117.000. 


5. Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg
Reguleringsplan for sammenhengende gang-/sykkelveg på strekningen Ydse – Leklemsåsen langs fv. 173, fv. 166 og kommuneveg Leklemsåsen er vedtatt av kommunen i 2008. Gang-/sykkelvegen langs fv. 173 er ferdig bygd, og langs kommunevegen Leklemsåsen er den under bygging og blir ferdig til sommeren 2012. Det gjenstår da en strekning langs fv. 166 på ca 250 m for å få sammenhengende gang-/sykkelveg fram til Verdalsøra skoler og sentrum, som ikke er finansiert for utbygging.

Leklemsåsen er under utbygging som boligområde der det nylig er vedtatt reguleringsplan for ca 25 boligenheter i tillegg til et 50-talls eksisterende boliger i nærområdet. Området er også avsatt i kommuneplanens arealdel som framtidig utbyggingsområde for boliger. Området ligger ca 4 km fra skolene, og kommer inn under skoleskysskravet. Det vil uansett være meget viktig at sammenhengende gang-/sykkelveg bygges fram til skolene og sentrum.

Kostnader;
Statens vegvesen har nylig gjennomført bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 173, og anleggsmessig er forholdene her veldig like den strekning langs fv. 166 som gjenstår. Utbyggingen som er gjennomført endte opp med en enhetskostnad på kr. 6.000 pr m. gang-/sykkelveg, og denne kostnad synes fornuftig å legge til grunn for gjenstående parsell. Kostnadsfordeling ved bygging av gang-/sykkelveg langs fylkesveg er normalt at kommunen dekker 25 % av totalkostnadene.

Gang-/sykkelveg fv. 166  250 m x 6000 kr/m   kr.  1.500.000

Kommunen dekker 25 % av totalkostnadene og det søkes om tilskudd på kr. 1.125.000.

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.01.2012 09:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS