Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

55/12-Valum Hallem

Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg.

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref  : 2011/8828 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.06.12 55/12
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem gang-/sykkelveg, dat. 22.05.2012 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

  
Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse datert 22.05.2012
  2. Plankart datert 22.05.2012
  3. Planbestemmelser datert 22.05.2012
  4. Notat innspill / vurderinger datert 22.05.2012

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Notat fra Rambøll – geotekniske forhold, dat 27.02.2012
  • Plan og profiltegninger
  • Normalprofiltegninger
  • Støysonekart

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Statens vegvesen har fått utarbeidet detaljregulering for gang-/sykkelveg langs fv. 759 på strekningen Valum – Hallem. Dette blir en videreføring av gang-/sykkelvegen som i dag er bygget fra Stiklestad forbi skolen opp til Valum, og vil være et sterkt etterlengtet trafikksikkerhetstiltak for å bedre forholdene for spesielt skolebarna og annen gang-/sykkeltrafikk på strekningen.
Detaljreguleringen er et utbedrings-/sikkerhetstiltak langs eksisterende veg og omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger § 3.d (FOR 2009-06-26-855). Med det utgangspunkt at berørte automatisk freda kulturminner kan frigis og utgraves, vurderes planen ikke få å vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jfr. § 4) og det er da ikke krav om behandling etter forskriften

Planområdet
Planområdet ligger på vestsiden langs med eksisterende fylkesveg 759 på strekningen og består i hovedsak av dyrka mark. I tillegg berøres 3 boligeiendommer som får sine hageanlegg noe beskåret. Innenfor planområdet er det også registrert 3 automatisk freda kulturminner som vanskeliggjør framføringen av gang-/sykkelvegen. Planen forutsetter derfor at to av kulturminnene som består av bosetnings- og aktivitetsspor kan frigis i forbindelse med utbyggingen.

Oversiktskart Valum - Hallem gang og sykkelveg
Oversiktskart

Planstatus
Planområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, og boligformål for boligeiendommene sør for Hallem-krysset. Det er eksisterende reguleringsplan fra 1989 for tilstøtende areal og gang-/sykkelveg ved Valum-krysset.

Planforslaget
Generelt.
Gang-/sykkelveg bør bygges når årsdøgntrafikken er større enn 1000 kjøretøy og antall gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller at vegstrekningen er skoleveg. Årsdøgntrafikken på den aktuelle strekningen er 1100 kjøretøy og strekningen er skoleveg for Hallemsområdet.

I tillegg til gang-/sykkelvegen og tilhørende areal omfatter planen også midlertidig anlegg og riggområder som utgjør 5 meter fra kant annen veggrunn. Denne sonen er ikke lagt inn forbi eneboligtomtene og gravhaugen. Midlertidig anleggs- og riggområder kan benyttes til nødvendig virksomhet i forbindelse med veganlegget, slik sombrakker, lagringsplass med mer. Alle midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til opprinnelig stand minimum 1 år etter at veganlegget er ferdigstilt.

Vegstandard.
Gang-/sykkelveg har regulert bredde 3,5 meter og asfaltert bredde 3 meter. Maksimal stigning vil bli på 8 %. Det er avsatt 3meter til annen veggrunn fra vegkant gang-/sykkelveg. Der hvor skjæring/fylling går ut over 3 meter, reguleres 1 meter utenfor skjærings/fyllingsfot. For å tilfredsstille sikkerhetskravene skal det settes opp rekkverk i sonen mellom gang-/sykkelvegen og fv. 759 forbi gravhaugen hvor avstanden er 1 meter. Forbi de tre eneboligene på strekningen er det valgt kantstein som avgrensning til eiendommene. Dette istedenfor grøfteprofil som vil beslaglegge store deler av hagene på eiendommene.

Landbruk og jordvern.
Landbruksarealene på vestsiden av fv. 759 er kategorisert som fulldyrka jord, og det går med ca 4 daa av gården vestre Hallem gnr/bnr 36/1. Gården ligger ikke i et pressområde, og gjenværende areal er såpass stort at arealtapet ikke ødelegger driftsgrunnlaget. Tiltaket vil heller ikke medføre driftsulemper for gården.

Støy.
Støysonekart viser at berørte boligeiendommer langs strekningen ligger innenfor gul sone, dvs. område hvor det skal vurderes avbøtende tiltak. Ingen boligeiendommer får en støybelasting over 65 dB(A), og ingen eiendommer får en økning på 3 dB eller mer ved gjennomføring av dette tiltaket. Trafikkmengden øker ikke som følge av tiltaket. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomheter, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Etablering av gang-/sykkelveg langs eksisterende veg er et slikt tiltak. Det vil derfor ikke være behov for støyskjermingstiltak langs det nye veganlegget.

Kulturminner.
Det er registrert 3 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. En bosetningslokalitet ID 150767), et område med ulike aktivitetsspor (ID 150768) og en gravhaug (ID 26811).
nedgravninger. Det er undervegs i planarbeidet vurdert alternative plasseringer av gang-/sykkelvegen. For å unngå berøring av automatisk fredete kulturminner måtte gang-/sykkelveg blitt lagt på østsiden av fv. 759. Dette er en uheldig løsning for brukere og det helhetlige tilbudet for myke trafikkanter langs vegen. Alternativt kunne fylkesvegen flyttes østover og gang-/sykkelvegen etableres på dagens veg, dette hadde krevd mer dyrket mark og større terrenginngrep for å realisere. Gang- /sykkelveg på vestsiden av fv. 759 er den mest hensiktsmessige med tanke på trafikksikkerhet og skoleveg. Samtidig som det gir et helhetlig tilbud til myke trafikanter i området og terrenginngrepene er små. For å unngå inngrep i gravhaugen er det valgt å redusere avstanden mellom vegkant på fv. 759 og gang-/sykkelvegen. Ved å redusere avstanden unngås inngrep i sikringssonen rundt gravhaugen.

Bosetningslokaliteten (ID 150767) og aktivitetssporene (ID 150768) som er innenfor lanområdet ønskes frigitt i forkant av utbyggingen av gang-/sykkelvegen. Disse funnene ligger nntil fylkesvegen og ny gang-/sykkelveg vil berøre både sikringssonene og delvis kulturminnene. Når reguleringsplanen sendes på høring vil den også betraktes som en søknad om frigivning av de to kulturminnene for å kunne gjennomføre bygging av gang-/sykkelvegen.

Friluftsliv og nærmiljø.
Utbygging av gang-/sykkelveg på denne strekningen betyr at skolebarna kan gå og sykle mellom bolig og skole i stedet for busstransport, noe som vil være et positivt bidrag sett i sammenheng med friluftsliv og folkehelse. For beboere ved Hallem generelt vil gang-/sykkelvegen her gi tilbud om god gang-/sykkelforbindelse til Stiklestad og Verdal sentrum. Pilgrimsleden følger også fv.759 på denne strekningen mellom Valum og Hallem.

De tre eneboligene (gnr/bnr 36/47, 36/34 og 36/33) langs fylkesvegen vil få gang-/sykkeltrafikk nært på hus og hage. Etablert skjermende vegetasjon langs dagens fylkesveg vil forsvinne og det vil ta noen år før eventuell ny vegetasjon når samme høyde og skjermingseffekt. Erstatning av vegetasjon vil bli utformet i samarbeid med grunneiere for å få til den beste løsningen for hver tomt.
Eiendommen 36/47 har i dag bratt avkjørsel med dårlig sikt til trafikk nordfra på fylkesvegen. Avkjørselen er derfor trukket mot sørvest slik at stigning og sikt bedres. Avkjørsel flates ut slik at bilene kommer vinkelrett ut på fylkesvegen, noe som vil bedre trafikksikkerheten.

Biologisk mangfold.
Tiltaket berører ikke registrerte naturverninteresser, og naturmangfoldlovens §§ 9 – 12 anses derfor ivaretatt.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Tema som er vurdert relevant i forbindelse med reguleringsplanen er geoteknikk og rafikksikkerhet.

Geoteknikk.
Historisk sett er Stiklestad et geografisk område som har vært utsatt for store skred på grunn av kvikkleireforekomster i området. Det er i forbindelse med prosjektet foretatt omfattende boringer langs hele traseen for å kartlegge grunnforholdene. Grunnen består av leire over faste masser av sand/grus. Tykkelsen av det øvre leirelaget varierer med størst tykkelse i søndre og nordre del, men med lite leire på midtre del, der det er grunt til fjell og delvis fjell i dagen omkring profil 550. Det er ikke funnet kvikkleire eller sensitiv leire ved de utførte grunnundersøkelsene.

Undersøkelsene viser at det ikke er fare for ras i området langs fv. 759 pga. kvikkleire eller sensitiv leire, og bygging av gang-/sykkelvegen vil ikke ha noen negativ påvirkning på områdestabiliteten. Med bygging av gang-/sykkelveg etter foreliggende planer vil det li små terrenginngrep, stort sett med lave skjæringer. Stabilitetsforholdene er tilfredsstillende for en slik utførelse. Det er utarbeidet et notat som beskriver geoteknikk mer detaljert.

Trafikksikkerhet.
Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes på strekningen. Gang-/sykkelvegen er ensidig og beboere på østsiden av fylkesvegen må krysse vegen. De to hovedkrysningspunktene er ved vegene Østerhallem og Hallemsvegen. Begge er oversiktlige og har ingen sikthindrende elementer i krysningspunktene. Hastigheten forbi krysningspunktene er 60 km/t.
Ved avkjøringen til Forbregdsvegen ledes gang-/sykkelvegen vestover uten kryssing av kjøreveg. Myke trafikanter som skal følge fv. 759 må krysse Forbregdsvegen (fv.166), og dette er et etablert krysningspunkt. Alle krysningspunkt er oversiktlige og det er ikke registrert trafikkulykker i krysningspunktene eller langs vegstrekningen.

Grunnerverv.
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er ødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet med gang-/sykkelveg. Områdene regulert til ffentlig gang-/sykkelveg, veg og annen veggrunn erverves. Nødvendig grunn erverves normalt en meter utfor skjæringstopp/fyllingsfot, eller minimum 3 meter fra kant gang-/sykkelveg.

Det er avsatt midlertidige anleggs- og riggområder på 5 meter langs gang-/sykkelvegen, bortsett fra området ved gravhaugen og på boligtomtene. Her reguleres kun nødvendig areal til skjæring.
Arealer regulert til midlertidig anleggs- og riggområdet erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til sin opprinnelige form etter endt anleggsperiode.

Planprosess:
Medvirkning.
Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 03.11.2011 og offentlige etater og naboer ble varslet med brev. Underveis i prosessen har det vært avholdt møte med kommunen og direkte kontakt med grunneiere. Det er mottatt innspill som referert nedenfor i forbindelse med planoppstart (innspillene og Statens vegvesen sine vurderinger er gitt mer utfyllende i notat).

Kommunen ønsker at gang-/sykkelvegen bygges helt fram til Hallemsvegen ca 80 m lengre enn planlagt.
Avvises da fylkeskommunens handlingsprogram ikke gir rom for dette.

Fylkeskommunen viser til gjennomførte arkeologiske undersøkelser og vil ovenfor Riksantikvaren anbefale at det gis dispensasjon for utgraving av automatisk freda kulturminner med bosettings- og aktivitesspor. Når det gjelder gravhaugen må inngrep legges utenfor sikringssonen.
Planforslaget er i samsvar med dette.

NVE viser til at tiltaket i sin helhet ligger under marin grense og at det er flere kjente kvikkleiresoner i nærheten av planområdet.
Geotekniske undersøkelser er gjennomført og konkluderer med at tiltaket kan gjennomføres som vist i planforslaget.

Fylkesmannen ber om at det i planprosessen søkes arealeffektive løsninger som minimaliserer omdisponeringen av dyrka jord og ulemper for landbruket. Forutsetter at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Planforslaget viser løsning med gang-/sykkelveg langs fylkesvegen i avstand som samsvarer med vegnormalene. Risiko- og sårbarhetsanalyse inngår i planbeskrivelsen.

Terje Kirkholt 36/47 ønsker primært gang-/sykkelvegen lagt vest for eiendommen. Er ikke fornøyd med dagens avkjørsel som ligger skrått ut på fylkesvegen og har dårlig sikt.
Å legge gang-/sykkelvegen vest for eiendommen er ikke å anbefale verken ut fra trafikksikkerhet eller jordvernhensyn. Avkjørsel foreslås flyttet lengre sørover.

Ola Granheim 36/34 og Bernhard Granheim 36/33 ønsker primært at fylkesvegen flyttes østover slik at det blir plass for gang-/sykkelvegen uten inngrep i hagene. Eventuelt at den følger privat boliggate Skoglyvegen vest for eiendommene. For å redusere inngrep i hagene ønskes gang-/sykkelvegen sekundært lagt så nært inntil fylkesvegen som mulig.
Planløsning med flytting av fylkesvegen vil bidra til betydelig økte kostnader og større inngrep i dyrka jord. Bruk av Skoglyvegen anbefales heller ikke, da det betyr omveg og ikke like attraktiv løsning samt at det vil medføre større inngrep i dyrka mark. Vegvesenet ønsker 3 meter avstand mellom gang-/sykkelvegen og kjørevegen, da dette gir tilstrekkelig sikkerhetssone uten behov for rekkverk og plass for oppsetting av belysning.

Kommunens barne- og ungerepresentant støtter at det igangsettes et arbeid for å få en gang-/ sykkelveg mellom Valum og Hallem. Dette vil ha positive konsekvenser ved at flere barn og unge kan gå/sykle til og fra skole, noe som etter min mening vi gi en folkehelsegevinst.

Vurdering:
Kommunen har prioritert dette prosjektet på topp blant gang-/sykkelveger langs de gamle riksvegene som nå er omklassifisert til fylkesveger. Skoleelevene på denne 900 m lange strekningen er i dag innvilget skoleskyss på grunn av trafikkfarlig veg. Trafikksikkerhetsmessig er dette et sterkt ønsket tiltak for beboerne i Hallemsområdet.

Bygging av gang-/sykkelveger langs eksisterende veger vil gi utfordringer med å finne løsninger som berørte parter kan akseptere. Langs denne strekningen er det hovedsakelig dyrka mark som blir berørt. Målsettingene om å redusere nedbyggingen av dyrka mark er viktig, men i enkelte tilfelle vil dette være nødvendig for å ivareta andre prioriterte samfunnsmessige oppgaver, som blant annet trafikksikkerhet. Det synes da riktig å bruke den løsning som vegnormalene foreskriver med 3 meter trafikkdeler, da dette gir den trafikksikkerhetsmessige beste løsning.

Tiltaket medfører også inngrep i etablert hageareal og automatisk freda kulturminner. Inngrep i etablerte hageanlegg vil alltid være konfliktfylt og skaper en god del frustrasjon. Vegutbedringer og bygging av sikringsanlegg vil imidlertid være en del av samfunnsutviklingen som må foregå parallelt med trafikkutviklingen, og blir en ulempe som etablerte boliger langs med vegene må forholde seg til. Totalt bør det imidlertid vurderes slik at fordelene med sikringsanlegg for de som bor og ferdes langs vegene, i stor grad oppveier for ulempene med inngrep i etablerte tomter. Utgraving av de aktuelle automatisk freda kulturminnene synes også å gi den beste løsning, da en unngår omlegginger som vil bety større arealinngrep i dyrka mark.

Forslag til detaljregulering tilrås ut fra dette framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.02.2021 09:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS