Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.12.2015 - PS 86/15 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - sluttrapport

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2013/3947 - /M00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.12.2015 86/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Sluttrapporten tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Det er 89 journalposter i sak 2013/3947.

Saksopplysninger:

I kommunestyrets møte den 28.10.2013 ble slikt vedtak fattet:

  1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,- inkl.mva.
  2. Utbyggingen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond/investeringsfond.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer samt inngå kontrakt med entreprenør.


Prosjektet gjelder utbygging av kommunaltekniske anlegg for etablering av 30 nye boligtomter. I dette inngikk det opprusting og asfaltering av eksisterende veger, deler av Moholtvegen og Andevegen i sin helhet. I tillegg er det bygd ca 700 meter ny veg, 700 meter grøft for vann- og avløpsrør, montert 31 kummer, lagt 500 meter vannledning og 1500 meter avløpsledning.

Byggeorganisasjonen har vært slik:

  • Byggherrefunksjonen og byggeledelse: Verdal kommune ved teknisk drift
  • Prosjekterende: Sweco A/S
  • Utførende: Farbu & Gausen A/S
     

Samlet kostnader for anlegget ble på kr. 9.236.454,- inkl mva.

Anlegget ble overtatt den 01.10.2014, sluttfaktura ble betalt 20.03.2015.

Gatelysanlegget, med unntak for kabling og stolpefundamenter, var ikke en del av entreprisen. Stolper og armatur (LED) er nå montert slik at anlegget er ferdigstilt i sin helhet.

Vurdering:
Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatte økonomiske rammer og til avtalt tid. Alle merknader fra ferdigbefaringen ble rettet innen fristen og anlegget anses å ha fått omfang og kvalitet som beskrevet og forventet. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.12.2015 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS