Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.06.2017 - PS 36/17 Etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune

Saksbehandler : Håvard Kvernmo

Arkivref : 2013/4023 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.06.2017 36/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Revidert løypekart for kommunalt løypenett for fornøyelseskjøring, inkl. omlegging ved riksgrensen, legges frem til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden utvides på til sammen 8 uker iht. formkravene gitt i plan- og bygningslovens § 12-10 samt av hensyn til ferieavvikling.   
 
Vedlegg: 

 1. Oppsummering - kommentarer - uttalelser til melding om oppstart - Etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune
 2. Konsekvensutredning av snøscooterløyper i Verdal kommune 
 3. Naturtypebeskrivelse
 4. ROS-analyse
 5. Oversiktskart
 6. Skuterløype friluftsliv
 7. Utreders forslag til traseer
 8. Skuterløype ROS - detaljkart
 9. Kommunalt forslag til snøscooterløype fremmet til høring og offentlig ettersyn
 10. Referat - møte i administrativ arbeidsgruppe 18.05.2017 - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper - Presentasjon av foreløpig KU og ROS-analyse
 11. Referat fra møte i administrativ arbeidsgruppe - 05. desember 2016 - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper
 12. Referat fra første møte i administrativ arbeidsgruppe - etablering av snøscooterløype mellom Vera og Sandvika 20.05.2016
 13. Forslag til forskrift

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bakgrunn - Historikk frem til i dag
Regjeringen startet i 2013 opp arbeidet med å utvikle en forsøksordning etter Forsøksloven (Lov om forsøk i offentlig forvaltning – 01.01.1993), som åpnet for at et utvalg kommuner rundt om i landet kunne etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark.

Forsøksordningen forutsatte at den enkelte kommunen søkte departementet om deltakelse og at de utvalgte kommunene (i alt 48 kommuner – senere utvidet til 108 kommuner) ved innvilgning, skulle vedta en standardisert forskrift som var utarbeidet av departementet. Den standardiserte forskriften la selve grunnlaget for den videre prosessen, hvor hver enkelt kommune skulle utarbeide en egen lokal forskrift med tilhørende kart over aktuelle traseer - etter reglene i plan- og bygningsloven.

Verdal kommune fikk innvilget sin søknad om deltakelse i forsøksordningen i 2013 og vedtok den standardiserte forskriften i mars 2014. I den forbindelse ble det iverksatt arbeid med planprogram for utarbeidelse av den lokale forskriften i mai 2014, for å kartlegge hvilke mulige traseer som skulle utredes i det videre arbeidet.

Planprogrammet ble lagt ut på høring i juni 2014.

Regjeringens forsøksordning ble etter at planprogrammet ble lagt ut på høring stemplet som ugyldig av Sivilombudsmannen - juni 2014. Bakgrunnen var at omfanget var såpass stort at det i realiteten ble ansett som en lovendring. Dette medførte at regjeringen trakk sin forsøksordning, og i stedet foreslo en lovendring i juli 2014. Lovendringsforslaget forutsatte den samme prosessen etter plan- og bygningsloven som i forsøksordningen. Verdal kommune videreførte derfor arbeidet med planprogrammet og behandlet fastsettingen av dette i oktober samme år, hvor saken ble utsatt for å se videre på traseer som var tatt ut ved tidligere politisk behandling.

Ny motorferdsellov m/forskrift, som trådte i kraft sommeren 2015, endret imidlertid forutsetningene i prosessen etter høringen. Loven hjemler nå at forvaltningsloven skal være gjeldende for prosessen og ikke plan- og bygningsloven. Krav til planprogram er dermed lempet på og rett til innsigelse fra statlige myndigheter er frafalt. Rett til klage er opprettholdt. Dette medfører i realiteten en forenklet prosess, men krav til melding om oppstart, høring og etterbehandling av innkomne merknader er videreført. Annonsering av vedtatt forskrift vil fortsatt være en forutsetning – med tre ukers klagefrist. Ved oppheving av kommunens vedtak som følge av en eventuell klage vil det bli avkrevd en ny formell prosess.

Ny forskrift om motorferdsel i utmark, vedtatt sommeren 2015, beskriver langt på veg hvilke forutsetninger som stilles til en slik etablering, samt hva som må tas hensyn til ved en etablering. Dette går frem av syv sider med merknader til § 4a som er selve hjemmelsgrunnlaget for at kommunen kan etablere løypene. Forskriften er lagt ved saksframlegget. Merknadene vil bli tungtveiende i en eventuell klagebehandling. Forutsetningene og hensynene i forskriften er gjengitt i vedlagt veileder til forskriften – dette kan kort oppsummeres i følgende punkt:

Begrensninger i adgangen til å fastsette snøscooterløyper

 • Løypene skal ikke legges i eller berøre områder som er vernet eller som er foreslått vernet etter naturmangfoldloven.
 • Løypene skal ikke legges i nasjonale villreinområder.
 • Løypene skal ikke være til vesentlig ulempe eller hinder for reindriften. Vinterbeiteområder, samlingsplasser o.l. er spesielt nevnt i den sammenheng.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.

Hensyn kommunen plikter å ta:

 • Støy.
 • Friluftsliv.
 • Naturmangfold. (Herunder bl.a. dyr og fugls yngletider – spesielt rovfugl i perioden januar-mars).
 • Bolig- og hytteområder.
 • Landskap.
 • Kulturminner og kulturmiljø (herunder også samiske kulturminner og kulturmiljø unntatt offentlighet).
 • Sikkerhet for de som kjører og andre.
 • Samtykke fra grunneier.
 • Krav til utredning av løypenes virkning på disse temaene – innenfor løypenes influensområde og ikke bare der løypen er fysisk plassert.

Det vises for øvrig til veilederen og merknadene til forskriftens § 4a som utdyper hva som ligger i disse temaene.

Vedtak om iverksettelse av utredningsarbeid:
Vedtak om å iverksette arbeid med ny forskrift og konsekvensutredning ble vedtatt i følgende råd og utvalg og påfølgende dato:

Formannskapet vedtok i tillegg den 17.03.2016 å sette ned et administrativt arbeidsutvalg for å se nærmere på endringen i motorferdselloven. Føringen var at det skulle være bredt sammensatt og oppgaven ble å utrede mulighetene og kartlegge tolkninger og handlingsrom innenfor gjeldende forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Utvalget ble tildelt samme funksjon ved en eventuell revisjon av løypene.

Møtevirksomhet/grad av medvirkning:
Administrativ arbeidsgruppe
Det er i alt avholdt 3 møter i den administrative arbeidsgruppen;

 • 20. mai.2016
 • 05. desember 2016
 • 18. mai 2017

Følgende parter og interesser har deltatt på møtene:

 • Verdal snøscooterklubb
 • Grunneierrepresentant, Sandvika
 • Grunneierrepresentant, Vera
 • Verdalsbruket AS
 • Verdal fjellstyre
 • Hytteeierrepresentant, Sandvika
 • Hytteeierrepresentant, Vera
 • Feren reinbeitedistrikt
 • Skjækra reinbeitedistrikt
 • Forum for natur og friluftsliv
 • Verdal naturvernforbund

Det er utarbeidet referat fra møtene. Disse er vedlagt saken.

Hytteeierne i Sandvika, reindriftsnæringa, forum for natur- og friluftsliv og Verdal naturvernforbund har i forbindelse med møtene ytret tydelig at de er uenig i en etablering av snøscooterløypa ut i fra de interessene de er satt til å representere.

Reindrift
Reindrift har i tillegg til møter i administrativ arbeidsgruppe deltatt på møte med Verdal kommune 27.september 2016.

Poltiet og tollvesen
Orienteringsmøte med politiet i Verdal ble avholdt 23.mars 2017. Det er ikke avholdt møte med tollvesen vedrørende kryssing av riksgrensen.

Melding om oppstart – Innkomne merknader:
Melding om oppstart ble annonsert på kommunens hjemmeside 23.06.2016 og avisa Innherred 25.06.2016.

Frist for uttalelse ble satt 17. juli.2016

Det ble registrert i alt 20 uttalelser i anledning melding om oppstart. Disse er oppsummert og svart ut i et eget dokument.

Fremdrift/høring og offentlig ettersyn:
Kommunen har siden vedtak om utredning forventet å bli ferdig med arbeidet tidligst våren 2017 og at et eventuelt forslag til forskrift ikke kunne legges frem til høring og offentlig ettersyn før dette var gjennomført. Blir forslaget lagt frem til høring og offentlig ettersyn før sommeren kan det være realistisk å få løypa i drift vinteren 2018, forutsatt at driftsavtale, grunneieravtaler og administrering samt etablering av løypa går i orden. Det forutsettes også at utredningsarbeidet som er gjort er tilstrekkelig, samt at hensynene som er forsøkt ivaretatt, vurderes som tilstrekkelig ivaretatt av andre myndigheter.

Løypa er nå konsekvensutredet og risiko- og sårbarhet langs strekningen som vurderes åpnet er belyst. Resultatet går frem av egne vedlegg.

Løypa legges nå frem til behandling. Høringsperioden er beregnet til å foregå gjennom sommeren. Plan- og bygningsloven skal legges til grunn ved vurdering av lengden på høringsperioden. Denne er vanligvis på til sammen 6 uker. Kommunen har mottatt merknader om at fristen for uttalelse til melding om oppstart var for kort. Fristen var lagt til ferie også den gang. Siden høringsperioden er lagt til ferie foreslås fristen forlenget med ytterligere 2 uker – til sammen 8 uker f.o.m 14. juni 2017.

Løypeforslaget:
Løypa foreslås lagt mellom Breivatnet og Vera Samfunnshus, og mellom Storbellingen og riksgrensen over til Sverige - via Skillevatnet.

Løypeforslaget går frem av vedlagt kart og konsekvensutredningen inkludert ROS-analyse belyser detaljene i løypa nærmere.

Oppstartssteder:
Det legges opp til oppstart fra to lokaliteter. Hovedoppstart regnes å være i fra Vera samfunnshus, men muligheten fra Breivatnet er også lagt opp som et alternativt oppstartssted. Oppstart fra Breivatnet begrenser seg i tilgjengelig parkeringsareal og behovet for å stenge området periodevis i forbindelse med reindrift. Vera samfunnshus er godt tilrettelagt med parkeringsplasser og vurderes som det mest skånsomme alternativet overfor fritidsbebyggelse. Både snøscooterklubb og fritid- og friluftssinteressene har åpnet for å stenge adkomsten fra Breivatnet, men forksriften åpner imidlertid for at begge lokalitetene kan benyttes da dette gjør løypa mer tilgjengelig. Behovet for stenging ved Breivatnet kan imidlertid gjøres gjennom enkeltvedtak og skilting.

Hovedalternativet; Vera-Breivatnet, Storbellingen
Strekningen mellom Vera samfunnshus og Breivatnet utgjør i sin helhet hovedtraseen. Det er i tillegg lagt opp til en avgreining inn til Storbellingen.

Løype til Sverige
Kommunen har utredet kryssing over til Sverige. En fremtidig kryssing av riksgrensen forutsetter at svenske myndigheter etablerer en egen tilførsel frem til planlagte krysningspunkt. Påkobling til svensk løypenett er ikke avklart pr. dags dato. Det er imidlertid avklart at det er potensial for fremtidig kryssing i området.

Etablert praksis er at man ønsker å lokalisere krysningspunkt ved allerede eksisterende veg.
Forskriften legger imidlertid til rette for to krysningspunkt - en ved Åbovegen, og en ved eksisterende åpning i reingjerdet like nord for Åbovegen. Ved å krysse allerede eksisterende åpning i reingjerdet vil man begrense konflikten til to fritidsboliger i området og man slipper å etablere en ny åpning. To krysningspunkt anses likevel som mest hensiktsmessig av hensyn til fleksibilitet, tatt i betraktning at det ikke er avklart hvor en eventuell fremtidig svensk løype kan komme. Det presiseres at det ikke legges opp til at begge punktene vil være åpne samtidig. Dette reguleres nærmere ved skilting og i samråd med politi- og tollvesen.

Den eksisterende fritidsbebyggelsen i området vil bli plaget med støy dersom kryssingen nærmest Åbovegen blir brukt, slik den forelå til utredning. Løypen er derfor endret i området ved riksgrensen av hensyn til støy for eksisterende fritidsbebyggelse og søkt lagt så nært reingjerdet som mulig frem til Åbovegen. Dette gjør at man får topografiske formasjoner mellom løypa og fritidsbebyggelsen, noe som kan være med på å redusere støyen ved en eventuell fremtidig kryssing. Fartsreduksjon kan i tillegg bidra til at dette begrenses ytterligere. Løypekartet ble i utgangspunktet endret under konsekvensutredningen i dette området av hensyn til fremkommelighet. Denne er nå endret ytterligere etter konsekvensutredningen, for å ivareta hensynet til støy.

Forskriften legger opp til at løypa stenges frem mot riksgrensen i påvente av avklaring fra Svenske myndigheter. Løypa foreslås imidlertid åpnet frem til Skillevatnet for å opprettholde muligheten for isfiske og rasting.

Rasting
Forskriften åpner for at det kan rastes langs løypa ved anviste plasser med snøscooter. Siden løypa blir såpass kort i utstrekning er det tatt sikte på flere rasteplasser, primært ved vann, slik at aktivitetstilbudet med bruk av løypa ikke begrenses utelukkende til kjøring med snøscooter, men også fremmer friluftstilbudet for andre brukergrupper.

Forhold som ikke er avklart:
Avtale om drift og vedlikehold:
Det er ikke utarbeidet en egen avtale om drift og vedlikehold av løypa. Dette forutsettes gjort med Verdal snøscooterklubb eller eventuelt en annen aktuell interesseorganisasjon som ønsker ansvaret med å drifte løypenettet. Kommunen har som utgangspunkt å kun tilrettelegge etablering av løypen og ikke følge opp eller bære det økonomiske ansvaret ved opparbeiding og drifting av løypa. Kommunen vil imidlertid være den som skal kontaktes ved uenighet, ulovlighetsoppfølging eller andre relevante problemstillinger og det er tatt utgangspunkt i at kommunen skal bære det juridiske ansvaret med løypa.

Avtalen må sikre at merking og skilting settes opp og tas ned av driver ved oppstart og etter endt sesong.

Grunneieravtale:
Forslag til standardavtale med berørte grunneiere er utarbeidet. Innholdet er presentert for Verdalsbruket og Statskog, men ikke for andre berørte grunneiere. Statskog har en egen standardisert avtale, da de har eiendommer over hele landet. Innholdet samsvarer stort sett med kommunens forslag til standardavtale og vurderes ikke til å legge opp til forskjellsbehandling.
Det legges opp til en avtale på 5 år, med mulighet for forlengelse. Prosessen med å hente inn samtykke vil bli gjort i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Avtalen forlenges automatisk og forutsetter skriftlig oppsigelse.

Skiltplan/merking
Kommunen har ikke utarbeidet forslag til skiltplan før høring/offentlig ettersyn. Dette vil bli gjort før løypa istandsettes. Forslag til skiltplan følger mye av det arbeidet som er gjort i andre kommuner av hensyn til forutsigbarhet.

Når det kommer til merking så er det tatt utgangspunkt i merking med bambusstikker og ingen permanent merking. Det er foreslått utarbeidet standardisert merking, tilnærmet lik det som benyttes i Sverige. Dette er imidlertid ikke stilt som et krav av praktiske hensyn, da merkingen forventes satt opp og tatt ned for hver sesong.

Friluftsliv:
Kommunen har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftsområder iht. nasjonal veileder. Løypene vil naturligvis ha konflikt opp mot friluftsinteressene i området. Det er i forbindelse med utredningsarbeidet utarbeidet en rapport som belyser dette temaet og konkludert med at det vil være akseptabelt dersom man følger foreslåtte avbøtende tiltak.

Vurdering:
Støy
Det er stilt spørsmålstegn til hvorfor støysonen i støysonekartet er konstant og virker upåvirket av topografi, vegetasjon etc. Støyutredningen har fulgt en egen veileder for nettopp utredning av støy i forbindelse med snøscooterløyper. Det er tatt utgangspunkt i de verste støyforholdene og disse er lagt inn i traseen. Det kan derfor forventes at støyforholdene kan være bedre i enkelte områder som i kartet vises som relativt dårligere. Dette for å være sikker på at man har et representativt nivå.

Snøscootertraseen er for øvrig tilpasset terrenget i den grad det lar seg gjøre, for å redusere støyforholdene til enkeltstående fritidsbygg. Enkeltstående hytter ved Breivatnet og Skillevatnet vil bli mest påvirket. Dette gjelder også enkelte hytter i Vera.

Løypa med de justeringene som er gjort vurderes imidlertid som akseptable fra kommunens side.

Forslag til forskrift
Etablering av snøscooterløyper er et nøye omtalt tema og det forventes mange interessemotsetninger i saken. Kommunen har opplevd Verdal som spesielt utfordrende sammenlignet med andre kommuner, særlig mtp. reindrift. Det er også mange andre hensyn som har måttet blitt forsøkt ivaretatt, selv om man ser at det ikke demper konfliktnivået i nevneverdig grad. Utredningsalternativet er derfor en betydelig reduksjon sammenlignet med det som opprinnelig var foreslått i forbindelse med forsøkslovgivningen i 2013.

Kommunen har tatt utgangspunkt i gjeldende veiledning og forskrifter vedtatt i andre kommuner ved utarbeidelse av eget forslag til forskrift. Forskriften er videre tilpasset de fleste hensynene som påpekes i konsekvensutredningen. Det er noen unntak, bl.a. anbefalt åpningstid. Stenging av løypa 1. januar av hensyn til reindrift er ikke ivaretatt. Stenging av løypa er imidlertid snevret inn av hensyn til reindrift i vinterperioden da dette anses som den mest sårbare perioden. KU-rapporten anbefaler også at høst/vinterbeite ivaretas gjennom stenging. Kommunen har tilpasset forskriften slik at dette kan gjøres etter behov, men har ikke fulgt Fylkesmannens reindriftsforvaltning sitt forslag til formulering. Formuleringen vurderes likevel å ivareta hensynet på samme måte gjennom at beitebehovet vil da vurderes av kommunen. Ved eventuell uenighet mellom kommune og reindriftsinteressen ved vedtak, vil Fylkesmannen være endelig instans.

Det presiseres at reindriftsinteressen er imot løypa allerede i dag. Reindriftsnæringa har tidligere vært kritisk til også løypa mellom Vera og Sandvika, men besluttet å gå imot løypa utover i prosessen med bakgrunn i at det ikke kan gis garanti for at løypa vil kunne utvides i fremtiden.
Kommunen ser det ikke som realistisk å garantere for at spørsmålet om utvidelse ikke vil aksepteres i fremtiden. Man vil hente inn erfaring med en kort løype og eventuelt vurdere på nytt om det skal legges opp til en utvidelse i fremtiden, basert på de erfaringene som blir hentet i fra driftsperioden. Det presiseres imidlertid at det nå legges opp til en permanent løype og ikke en «forsøksløype». Dette vil være viktig å være klar over ved vedtak om høring og offentlig ettersyn.

Forslag til forskrift vil uten tvil ha størst påvirkning på reindrift, men naturmangfold, friluftsinteressene på vinters tid og støy er også aktuelle tema i området. På bakgrunn av dette er det tatt ut deler av løypenettet. I tillegg har åpningsperioden som er fastsatt i forskriften blitt kortet inn på vinterhalvåret, tidligere enn det nasjonal forskrift åpner for og ikke i tråd med hva utredningen har anbefalt, som er 1. januar. Man har imidlertid lagt inn bestemmelser i forskriften som har til hensikt å gi rom for en mer fleksibel åpningstid enn å åpne permanent i en bestemt periode. Dette er spesielt av hensyn til reindrift og hekkende rovfugl. Man kan imidlertid ikke utelukke at det forekommer registrerte hekkelokaliteter innenfor området utenfor det som er avdekt gjennom utredningsarbeidet. Det vil fortsatt være potensiale for at scooteraktiviteten i området påvirker enkeltarter av hekkende rovfugl i etableringsfasen. Etableringsfasen forventes å starte før 15. april, som er den foreslåtte datoen for stenging av snøscooterløypa.

Utredningsarbeidet for øvrig vurderes som grundig og forslag til løype som nå legges frem til behandling ivaretar de anbefalingene som går frem av KU-rapporten og ROS-vurderingen.

Kommunen konkluderer med at forslag til snøscooterløype legges frem til høring og offentlig ettersyn.


Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 25.01.2021 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS