Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.02.2017 - PS 09/17 Orientering om større investeringsprosjekter vann/avløp - Vann/avløp Volhaugvegen/Nordgata, ny vannforsyning Ulvilla og vann/avløp Fætten

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2017/143 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.2017 09/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I løpet av desember 2016/januar 2017 er det startet opp 3 større entrepriser innenfor vann og avløpssektoren.

Vannforsyning Ulvilla
Anlegget er i full gang og skal være avsluttet i løpet av september 2017. Kontraktssum med entreprenør er ca. 7,5 mill.kr. eks.mva.

Entreprisen omfatter etablering av ny 160 mm vannledning fra Holmen i Vuku langs den kommunale vegen på sørsiden av Verdalselva, og opp til Ulvilla med lengde ca. 4 km.Videre 110 mm vannledning østover langs FV757 fra Ulvilla sentrum med lengde ca. 0,5 km. I tillegg er det medtatt greinledning over mot Grunnan med lengde ca. 0,5 km samt ca. 2,5 km stikkledninger inn til hus.

Entreprenør på anlegget er Frosta Entreprenør A/S

Utskifting av eksisterende vann/avløpsanlegg Volhaugvegen/Nordgata
Anlegget omfatter full utskifting av eksiterende vann/avløpsnett i Volhaugvegen og Nordgata øst for jernbanelinjen inkl. en del tilstøtende veger inkl. stikkledningsarbeider i planområdet. Opprustning av veger som blir berørt av VA-anlegget omfattes også.

I Volhaugvegen planlegges asfaltert kjørebane med fortau på en side.. Deler av Nordgata er planlagt steinlagt slik som Nordgata forbi Domuskvartalet.

Anleggsstart var i januar 2017. Utførende entreprenør er Letnes Entreprenør A/S. Kontraktssum er like i underkant av 30 mill.kr eks. mva.

Veg, vann og avløpsanlegg Fætten
Entreprisen omfatter bygging av ny vannforsyning og nytt kommunalt avløpsanlegg til eiendommene på Fætten samt opprusting av dagens kommunale veg med asfaltdekke.

Entreprisen omfatter:

  • 4600 m VA-grøft
  • Nedsetting av 4 spillvannspumpestasjoner. Levering av stasjonene er på egen entreprise.
  • Veg med asfaltdekke 1100 m
  • Forberedelse for gatelys
     

Anlegget startet opp i januar 2017. Vann/avløpsanlegg og veg til og med bærelag skal være ferdigstilt i løpet av 2017. Kommunal veg skal være asfaltert innen 15.juni 2018.

Utførende entreprenør er Røstad Entreprenør A/S. Kontraktssum er på ca. 14.mill.kr eks.mva.

Vurdering:
Virksomhetsleder teknisk drift vil orientere om ovennevnte anlegg i møtet.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 08.02.2017 11:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS