Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.03.2017 - PS 19/17 Leklemsåsen - Videre arbeid

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2013/5849 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.03.2017 19/17
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Saken tas til morientering. 
  2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier om et eventuelt kjøp av areal.
     

Vedlegg: 
Notat vedrørende Leklemsåsen utarbeidet av ViaNova A/S datert 01.03.2017.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen er det gjennomført en mulighetsstudie for planområdet, der hensikten er å belyse planområdets potensiale og ta en beslutning om hvor et eventuelt nytt boligområde kan ligge.

Planområdet ligger i svært bratt terreng, hvorav mesteparten av området ligger i terreng med en helningsgrad mellom 1:5 og 1:11. Sammen med stigningskrav for veger gir planområdets topografi begrensede muligheter for framføring av infrastruktur gjennom området. Eksisterende terreng gir også begrensinger for utnyttelse av planområdet med hensyn til etablering av attraktive boligtomter. Det øvre området gir størst begrensinger.

Adkomsten til det øvre området påvirkes av terrenghøyden i øvre del av planområdet. En eventuell adkomstveg vil få en stigning på over 10% for å komme opp til bebyggelig terreng uten store inngrep i terrenget. En stigningsprosent på 10 % på adkomstvegen vil medføre at et stort område langs denne vegen ikke vil være egnet til boligtomter. Tomteutnyttelsen vil bli svært dårlig i øvre del av aktuelt område. Av ovennevnte grunner utgår øvre del i den videre planlegging av et eventuelt nytt boligområde.

Grunneierne på vestlig del av øvre område er ikke interessert til å selge arealet til boligformål. I den videre planlegging har vi av den grunn valgt å se bort fra dette området.

Ut fra det ovennevnte er det valgt å se på den nedre del for etablering av et eventuelt nytt boligfelt. Notatet fra ViaNova viser at her kan det bli plass til 30 – 35 nye boligtomter med et gjennomsnittlig areal på i overkant av 700 m2. Utredningen viser også at det må bygges i underkant av 1000 m veg, samt nytt vann/avløpsanlegg for området. Et meget grovt kostnadsanslag for infrastruktur vil ligge på 15-20 mill.kr. I tillegg vil en få kostnad for erverv av grunn.

Vurdering: 
For å komme videre med et eventuelt boligfelt i Leklemsåsen er rådmannen av den oppfatning at kommunen må kontakte grunneieren for et eventuelt erverv av grunn. Kommunen har vært i kontakt med aktuell grunneier flere ganger og han har i disse samtalene uttalt seg positivt til et eventuelt nytt boligområde i dette området.

Rådmannen vil fremlegge ny sak for politiske organ når samtale/forhandlinger med grunneier er gjennomført.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 08.03.2017 07:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS