Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.08.2017 - PS 41/17 Rehabilitering Sørgata - Utbyggingsvedtak med finansiering

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2017/5075 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.08.2017 41/17
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannensinnstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 8,0 mill.kr for rehabilitering av Sørgata.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  - 5,0 mill.kr tiltak 145001 Uteomr. NT teater inv.budsjett 2017
  - 2,0 mill.kr finansieres over investering kloakk 2018
  - 1,0 mill.kr finansieres over investering vann 2018
 3. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene innenfor vann/avløp til prosjektet ved utarbeidelse av økonomiplan/budsjett for 2018-2021
   

Vedlegg:
Anbudstegning Rehabilitering Sørgata 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Generelt:
I forbindelse med byggingen av NT-teater måtte hovedledningene for avløp legges om. Den gamle hovedledningen kom i konflikt med det nye teaterbygget. Det ble da valgt å legge ny avløpsledning i Sørgata. I den forbindelse ble avløpsvannet i Sørgataområdet separert med at det også ble lagt ny overvannsledning i Sørgata. I tillegg ble det gamle vannledningsnettet i gata utskiftet.

Arbeidet som gjenstår er rehabilitering av gata med nye sluk og slukledninger, gatelys, uttrauing for veg, vegfundament, dekke, kantstein, gatelys, planting og møblering.

Ovennevnte arbeider har vært ute på åpen anbudskonkurranse i juni. Ved anbudsfristens utløp var det innkommet 3 anbud. Ut fra de anbud som er innkommet vil total kostnadsramme for prosjektet bli 8,0 mill.kr. Dette er nok en tanke dyrere enn forventet men en høy aktivitet innenfor anleggsektoren for tiden medfører høyere priser.

Vurdering:
Ledningsarbeidene for Sørgata ble utført for ca. 2 år siden. Gata står i dag uten fast dekke. Arbeidet med sluk og slukledninger samt vegfundament er det naturlig å finansiere over vann/avløp da dette skyldes at vegen ble gravd i stykker på grunn av utskifting av vann/avløpsledninger. Kostnaden for dette inkl.planlegging ligger på anslagsvis 3 mill.kr. Kostnaden for dekke av stein, grøntanlegg, gatelys samt møblering, dekkes over ordinære investeringsmidler avsatt i investeringsbudsjettet for 2017. (5 mill.kr.)

Rådmannen foreslår dermed følgende finansiering av prosjektet:

 • 5,0 mill.kr tiltak 145001 investeringsbudsjett 2017 Uteområde NT teater
 • 2,0 mill kr investeringsmidler avløp som avsettes i budsjettet for 2018
 • 1,0 mill.kr investeringsmidler vann som avsettes i budsjettet for 2018
   

Rådmannen vil legge inn investeringsmidler vann/avløp til dette formål i forbindelse med utarbeidelse av forslag til budsjett/økonomiplan for 2018-2021.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.08.2017 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS