Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.08.2017 - PS 43/17 Utbyggingsavtale for Solhaug

Saksbehandler : Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/8016 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.08.2017 43/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Utbyggingsavtale for Solhaug inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Solhaug

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Detaljregulering for Solhaug boligområde.

Saksopplysninger:
Utbyggingsavtalen, som er mellom Rostu og Verdal kommune, avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Solhaug boligområde.

Avtalen omfatter gjennomføring og av følgende tiltak:

 • Krav og betingelser vedrørende legging av nye vann, spillvanns og overvannsledninger.
 • Krav og betingelser for utførelse av veg med kantstein, asfalt og gatelys.
 • Beskrivelse av hvilke anlegg som tas over til kommunal drift etter ferdigstillelse.
 • Opparbeidelse av fellesområder.
 • Beskrivelse av hvilke veger som tas over til kommunal drift etter ferdigstillelse og krav til utførelse av disse vegene.

Utbygger forplikter seg i avtalen til å gjennomføre utbyggingen av disse tiltakene etter gitte spesifikasjoner i vedlagte utbyggingsavtale. Kommunen forplikter seg deretter til å overta fremtidig drift av anleggene.

I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som følger av det. Vedtaket gjaldt etter bestemmelsene i «gammel» plan- og bygningslov.

I dagens plan- og bygningslov som trådte i kraft fra 2008 er det kapittel 17 som omhandler utbyggingsavtaler. Det er forholdsvis små endringer i forhold til de gamle bestemmelsene.
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler i bestemmelsenes § 1.2.

Overnevnte vedtak og bestemmelser er lagt til grunn for opprettelsen av vedlagte utbyggingsavtale.

Framforhandlet utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn 03.06.17, med høringsfrist 03.07.17.

Det er mottatt 1 høringsuttalelse:

 1. Uttalelse fra Innherred brann og redning ved Tor Reidar Wigen:
  Innherred Brann og Redning ber om at det stilles krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap jf. TEK 10 § 11-17 andre ledd, hvor det klart fremkommer at brannkum må plasseres innenfor 25-50 m fra inngang til hovedangrepsvei og at kapasiteten minst tilsvarer 20 l/s.
   
  Kommentar:
  Kravet som Wigen påpeker er et krav fra byggteknisk forskrift (TEK). Kravene i byggteknisk forskrift skal være oppfylt for at byggetiltak skal være lovlig oppført i Norge. Dette skal følges opp av kommunen gjennom den kommunale byggesaksbehandlingen. Det forutsettes dermed at kravene som TEK stiller når det gjelder tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap følges opp når byggesakene blir behandlet. Kravene i TEK gjelder alle byggetiltak uansett, og det er ikke nødvendig å ta slike tekniske krav med i en utbyggingsavtale.

Vurdering: 
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§ 17-3. Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:
§ 1.2Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor rammene i plan og bygningslovens og bestemmelsen til kommuneplanens arealdel. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i forslag til detaljregulering for Solhaug, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Rådmannen tilrår at foreliggende utbyggingsavtale inngås.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 25.01.2021 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS