Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.10.2017 - PS 53/17 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune

Saksbehandler : Håvard Kvernmo

Arkivref : 2013/4023 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.10.2017 53/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune avslutter arbeidet med etablering av lokal forskrift for etablering av snøscooterkjøring til fornøyelseskjøring. Vedtaket begrunnes med hensynet til viktige vinterbeiteområder for tamrein vil bli vesentlig tilsidesatt.
 
Vedlegg:

 1. Konsekvensutredning av snøscooterløyper i Verdal kommune
 2. Naturtypebeskrivelse
 3. ROS-analyse
 4. Oversiktskart
 5. Skuterløype friluftsliv
 6. Utreders forslag til traseer
 7. Skuterløype ROS - detaljkart
 8. Kommunalt forslag til snøscooterløype fremmet til høring og offentlig ettersyn
 9. Forslag til forskrift
 10. Høringsuttalelse fra Bjørnar Håpnes
 11. Høringsuttalelse fra Finnvola Midtre hytteeierforening ved Harald Aasenhus
 12. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 13. Høringsuttalelse fra Østerinnsvollen hytteforening ved Odd Musum
 14. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag Turistforening
 15. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal ved Grethe Dyrstad
 16. Høringsuttalelse fra Finnvola Øst hytteeierforening ved Magnhild Skrove Nordal
 17. Høringsuttalelse fra Inns Hytteeierforening
 18. Høringsuttalelse fra Finnvola Midtre hytteeierforening ved Harald Aasenhus
 19. Høringsuttalelse fra Sametinget
 20. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for kultur og egional utvikling
 21. Høringsuttalelse fra Sissel Beate Olsen (Storlunet Hytteforening)
 22. Høringsuttalelse fra Feren Reinbeitedistrikt ved advokatfirmaet Brønner & Co DA
 23. Høringsuttalelse fra Statskog
 24. Høringsuttalelse fra Tollregionen Midt-Norge

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommune vedtok i møte den 13.06.2017, sak PS 36/17 å legge forslag til lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper frem til høring og offentlig ettersyn.

Forslag til forskrift med tilhørende kart over traséer er utredet iht. miljødirektoratets veiledning og løypens beliggenhet i terrenget har vært revidert som følge av avbøtende tiltak anbefalt gjennom konsekvensutredningen. Løypeforslaget som ble lagt frem til offentlig ettersyn tok utgangspunkt i strekningen Vera – Breivatnet, samt avkjøring til Storbellingen og riksgrensen over til Sverige. Strekningen Breivatnet – St. Olavs bru ble tatt ut. Forskriften åpner for kjøring i perioden 01. november til 15. april med mulighet for innskrenking i kjøreperioden.

Høringsperioden var på til sammen 8 uker, fra 26.06.2017 med frist for uttalelse 21.08.2017.

Det er i alt gitt utsatt høringsfrist til tre parter.

 • Statskog, etter forespørsel innvilget utsatt til 14. september.
 • Sissel Beate Olsen, sen besvarelse av kommunen - utsatt til 28.august.
 • Verdal snøscooterklubb, innvilget utsatt til 14.september.

Følgende uttalelser er kommet innen fastsatt høringsfrist:

 1. Bjørnar Håpnes, hytte nr. 16 – Finnvola Midtre i brev datert 27.06.2017
  Jeg vil kommentere det jeg leser om at hytteforeningen i Finnvola Midtre er imot løypene. Denne uttalelsen kan ikke være demokratisk, da det ikke er avholdt eget møte, eller gått ut info i saken. Derfor mener jeg denne uttalelsen er ugyldig.
   
  Min private mening om saken, er at jeg er svært positiv til prosjektet. Det må være kjempebra for oss som liker snøscooterkjøring, og det blir også kjempebra for oss som liker å gå på ski i oppkjørt trasé. Jeg har kjørt masse scooter og jeg har også gått mye på ski i scooterleden i Sverige og det fungerer helt fint begge deler.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Kommunen har organisert arbeidet med løypene ved å kalle inn til møter i en administrativ arbeidsgruppe, bl.a. bestående av en hytteeierrepresentant fra Vera og en fra Sandvika.
   
  Grunneiere og private interesseorganisasjoner har også vært representert i disse møtene. Det har ikke vært åpnet for at flere hytteeierrepresentanter har kunnet delta i møtene, av hensyn til fremdrift og arbeidsorganisering. Kommunen har imidlertid avholdt møte med hytteeierforeningene i Sandvika i tidlig fase, hvor det ble orientert om arbeidet og hvordan organiseringen med en hytteeierrepresentant skulle gjennomføres. Det er også lagt opp til at den enkelte hytteeier skal kunne uttale seg til saken gjennom høring og offentlig ettersyn. I uttalelsen vises det til at hytteeier ikke har vært orientert om det pågående arbeidet og at vedkommende er uenig i hytteeierforeningens uttalelse i saken. Dette tas til orientering og er lagt til grunn ved videre vurdering av saken.
   
  Når det kommer til snøscooterkjøring og skigåing, er det viktig å understreke at løypen det legges opp til er tilrettelagt for kjøring med snøscooter. Dette er av hensyn til myke «trafikanter» og de som benytter seg av snøscooterløypen. Det er i dag opparbeidet et godt tilbud for skigåing i området gjennom at det kjøres opp spor fra Vera til Sandvika i vinterhalvåret. Kommunen forutsetter at disse to aktivitetene holdes adskilt i hver sin løype. Om det mot formodning skal oppstå situasjoner mellom kjøretøy og myke trafikanter, vil kjøretøy ha vikeplikt for myke trafikanter.
   
   
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 05.07.2017
  § 3 pkt. d):
  Her kan det med fordel nevnes noen eksempler på når traseen kan forventes å bli stengt, for eksempel dersom noen del av løypa mangler snødekke.
   
  § 8 pkt. e):
  Det virker uklart hvorfor dette punktet om allemannsretten er satt inn her, men for ordens skyld: Allemannsretten gjelder ikke for ferdsel med motorkjøretøy.
   
  Andre merknader:
  Et forhold som bør vurderes tatt inn i forskriften for å unngå uklarhet og ulovlig kjøring, er at tilkjøring til traseen bare skal foregå via merkede startpunkt/p-plasser. Dette for å unngå vilkårlig tilkjøring fra hytter m.v.
   
  Kommunens kommentar:
  § 3 pkt d):
  Kommunen har etter en vurdering kommet frem til at det ikke er ønskelig å gjengi eksempler i denne sammenheng. For ordens skyld omfatter eksemplene at løypa kan stenges ved usikre isforhold, lite snø i snøscootertraseen, hensyn til naturmangfold og reindrift etc. En slik oppramsing vil i alle tilfeller ikke være uttømmende og er derfor ikke vurdert som nødvendig.
   
  § 8 pkt e):
  Punktet er ment som en påminnelse i forbindelse med rasting. Kommunen anser ikke behov for å endre dette punktet.
   
  Punkt om merket startpunkt er sikret i forskriften.
   
   
 3. Sametinget i brev datert 03.08.2017
  Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27- 71, § 3-1). I veilederen er det beskrevet hvilke hensyn Sametinget mener må ivaretas i planarbeid etter plan- og bygningsloven.
   
  - Sametingets planveileder finnes på: https://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern 
   
  Snøscooterløypene vil ha konsekvenser for reindrifta. Fra Sametingets side forutsetter vi en reell og nær dialog med reindrifta i området. Dette både i forhold til vedtak av løypenettet og de enkelte løypetraséene, og i forhold til utforming og vedtak av planbestemmelser og løypeforskrift.
   
  Kommunens kommentar:
  Kommunen har lagt opp til en nær dialog med reindrifta gjennom bl.a. egne møter. Reindriftsnæringa har også vært part i administrative arbeidsmøter, samt fått anledning til å påvirke arbeidet gjennom korrespondanse på e-post og telefon. Utreder har i tillegg vært i direkte kontakt med reindriftsnæringa. Kommunen har også avholdt enkeltmøter med reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å sikre tilstrekkelig ivaretakelse av deres interesser i området.
   
  Hensynet til samisk næringsutøvelse og ressursbruk går frem av pkt. 6 i veilederen det vises til.
  Dette er også forsøkt vesentlig vektlagt i både lovverk og veiledningen knyttet til planleggingsarbeidet. Kommunen har konkrete bestemmelser som har til hensikt å ivareta reindrift.
   
  Kommunen har for øvrig vurdert dette som et eget punkt nedenfor.
   
   
 4. Finnvola Midtre v/ leder Harald Aasenhuus i brev datert 09.08.2017
  Viser til tidligere uttalelse gjennom hytteeierrepresentant i administrativ arbeidsgruppe. Finnvola Midtre er generelt mot at det etableres løyper for snøscooter i området. Hyttefeltet vil i liten grad bli direkte berørt, men generell støy i området og scooter-trafikk i vårt mest naturlige utfartsområde fra hyttefeltet er vi negative til.
   
  Kommunens kommentar:
  Det er flere innkomne merknader som går på temaet friluftsliv. Konsekvensene av løypen er vurdert og går frem av konsekvensutredningen som er utarbeidet i forbindelse med dette arbeidet. Kommunen har forholdt seg til denne i saken.
   
   
 5. Finnvola østre v/ leder Magnhild Skrove Nordal i brev datert 11.08.2017
  Viser til Miljødirektoratets veileder for fastsettelse av snøscooterløyper, hvor det kommer frem en del hensyn kommunen plikter å ta:
  - Støy
  - Friluftsliv
  - Naturmangfold
  - Bolig- og hytteområder
  - Landskap
  - Kulturminner og kulturmiljø
  - Sikkerhet for de som kjører og andre
  - Krav til utredning av løypenes virkning på disse temaene og influensområdene til løypa.
   
  Støy:
  Ved oppstart av scooterløype ved Breivatnet, kan man ut fra detaljkart 1 ved Multiconsult, se at det er en del bratte partier og farlige bakketopper nord for Breivatnet. Det er stor grunn til å anta at dette medfører en god del støy. På vinteren er det også mange som driver isfiske på Breivatnet, og for disse vil nok støyen være ubehagelig, samt for ALLE som har hytter i området.
   
  Forholdene (konflikten) med høy lyd i scootertraseen i Sandvika er vel ikke glemt?
   
  Friluftsliv:
  I Veiledningen er det gitt følgende føringer:
  - Kommunen bør ikke legge snøscooterløyper i viktige eller svært viktige friluftsområder.
  - Kommunen bør holde store, sammenhengende vinterfiluftsområder frie for snøscooterløyper
   
  Det planlagte området for snøscooterløype, er klassifisert som svært viktig frilufts-område. Historisk sett har dette vært utfartsområde for turgåere hele året. Hele området blir brukt av store og små med egne skitraseer, til fjelltopper og utsiktspunkt, ikke påtegnet på kart. GAMMA ved Stor-Bellingen er det store målet for veldig, veldig mange på vinteren. Å legge en snøscooterløype i dette området vil være i strid med Veilederen.
   
  Naturmangfold:
  Tillater oss å sitere Miljøvernavdelingens uttalelse, hentet i sakens dokumenter;
  «I sammenheng med krav om hensyn til naturmangfold (biologisk mangfold) vil vi peke på at ei snøscooterløype innenfor det foreslåtte området kan komme i nærhet av, og i konflikt med registrerte hekkelokaliteter for hubro, fiskeørn og ynglelokalitet for jerv».
   
  I tillegg vil det medføre betydelige utfordringer for reindriftsnæringen.
   
  Bolig og hytteområder:
  I dette området hvor snøscooterløype er tiltenkt, er ca. 650 hytter. Det desidert største hytteområde i Verdal kommune. Det vil da være på sin plass at kommunen ivaretar hytteeiernes ønsker om naturopplevelser i fredelige og trygge omgivelser, og avstår fra å legge en snøscooterløype i akkurat dette området. Fornøyelseskjøring med snøscooter kan ikke aksepteres.
   
  Sikkerhet:
  Risikoen for ulykker og skader ved kryssing av skiløyper med snøscooter og ferdsel i friluftsområdet er stor. Viser til punkt i veilederen, der det heter:
  «Kommunen bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder fri for snøscooterløyper».
   
  Parkering
  Området ved Breivatnet er et unikt friluftsområde, som er mye brukt. En bil med snøscooterhenger vil «forbruke» 3 vanlige parkeringsplasser. Dette vil komme i stor konflikt med behovet for vanlige skiturister og synes helt uakseptabelt.
   
  Generelt kan en si at opplevelse av stillhet synes å bli et knapphetsgode i vårt samfunn. Det vil derfor bli en viktig offentlig oppgave i fremtiden å ivareta støyfrie naturområder, som et samfunnsgode for befolkningen.
   
  Verdal kommune bør derfor ikke iverksette snøscooterløype i dette unike friluftsområdet, med utgangspunkt fra Breivatnet.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Merknadene er vurdert tematisk under rådmannens vurdering.
  Når det kommer til friluftsliv, se for øvrig kommentar til Finnvola Midtre.
   
   
 6. Inns hytteeierforening v/ leder Harry Olsen i brev mottatt 13.08.2017
  Inns hytteeierforening består av 130 hytteeiere i Sandvikaområdet og de fleste av de nærmeste berørte hyttene har medlemskap her. Anser det derfor som en selvfølge at høringsuttalelsen blir tillagt stor vekt i denne saken.
   
  Viser til tidligere uttalelse i forbindelse med melding om oppstart understreker at de er svært kritiske til at det skulle legges snøscooterløyper i det aktuelle området og kan ikke se at prosessen med kartlegging av friluftsområder og konsekvensutredning som nå har foregått har endret på dette.
   
  Viser til miljødepartementets veileder for etablering av snøscooter og mener kommunen må følge denne på en helt annen måte enn det de legger opp til her. Kommenterer også følgende punkter:
   
  Støy og helse:
  Ved etablering av skuterleder og startpunkter vil dette medføre støy. Stiller store spørsmålstegn ved måten denne utredningen er foretatt på. For det første må det sies noe om hvilken type snøscooter som er brukt. Hvis det er brukt en snøscooter med firetaktsmotor vil denne ha et helt annet støynivå enn en totaktsmotor på 100 -200 hk. Når vi vet at det er denne typen snøscooter mange foretrekker, så blir lydbildet et helt annet. Som vi kan se er det heller ikke foretatt noen støymåling i av- og pålastningssonen med mange snøscootere samlet på en gang.
   
  I området rundt Breivatnet er det mange hytter som får denne støyen tett innpå seg. Det er mange flittige brukere av det flotte friluftsområdet og fravær av støy er en meget viktig faktor for naturopplevelsene og rekreasjonen.
   
  De fleste opplever i dag mye støy i sin hverdag, og det og da kunne få oppleve stillhet er for mange noe som verdsettes meget høyt og har stor betydning. Ingen av de som har hytter i det aktuelle området har kjøpt disse for at de skal drive med snøscooterkjøring. Heller tvert imot, så har de aller fleste hytteeierne i området etablert seg der med det formål at de ønsker stillhet og ro og med den helsefremmede effekt dette gir. WHO definerer helse som tilstand av fysisk, psykisk og sosial velvære hvor støy er en uønsket lyd. Kommunen må derfor ta innover seg hvilke konsekvenser det vil ha for folks helse å legge en snøskuterløype til dette området. Både med at man utsettes for uønsket støy og mistrives med det, men også at folk slutter å bruke området til friluftsaktiviteter og får mindre aktivitet.
   
  På grunn av sin beskaffenhet er også området mye brukt av folk som ikke har hytter her. Vi er bekymret for at mange nå vil slutte å bruke området hvis det blir lagt snøscooter-løyper dit. Dette på grunn av at det vil bli mye mer støy i området, men også av at det vil bli mye mer begrenset parkering. Allerede nå er parkeringsplassene fulle på gode utfartsdager og når en ekvipasje med bil og snøscooterhenger trenger 3-4 vanlige bilplasser så sier det seg selv at det går galt.
   
  Friluftsliv
  I veilederen fra miljødepartementet er det gitt følgende føringer:
  - Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige, eller svært viktige friluftsområder
  - Kommunen bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for snøskuterløyper.
   
  Her blir begge disse føringene brutt ved å legge snøskuterløypene inn i de planlagte områdene. Friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt ved etablering av snøskuterløyper og dette området er antagelig blitt det mest betydningsfulle i kommunen for skigåing. Gode tilrettelagte skiløyper som kjøres opp fra 1. januar til etter påske og lite snø i lavlandet de siste årene har ført til dette. Her er det et lett terreng å ferdes i og det er stor utfart i området både fra hytteeiere og andre. Området har i kommunens egen kartlegging fått benevnelsen «meget viktig friluftsområde» og da er vi vel alle enige?
   
  Hytteeierforeningene i området har etter mange års arbeid greid å få til et løypenett for skigåing i området. Dette brukes mye av hytteeiere og andre, og det er av hensyn til støy og sikkerhet ikke akseptabelt fra vår side med skuterleder i nærheten eller kryssing av disse. I tilknytting til de oppkjørte skiløypene og fjelltopper/utsiktspunkt/fiskevann i området lager mange ski gråere sine egne løyper mellom hyttefelt/hytter/parkerings-plasser som ikke er påtegnet noe kart. Disse må ivaretas på samme måte som de oppmerkede løypene. Dette området er et av de største sammenhengende vinter-friluftsområdet i kommunen og det er allerede oppkjørte skiløyper mellom Sandvika og Vera. En etablering av snøskuterløype i dette området vil derfor være et klart brudd på denne veilederen.
   
  Vil også presisere at rekreasjonskjøring med snøskuter ikke defineres som friluftsliv.
   
  Sikkerhet
  Ved å legge et løypenett nært hytter/hytteområder, eksisterende løypenett for skiløyper, mye brukte friluftsområder og i oppmerkede turiststier øker man risikoen for ulykker og skader. Dette er et område hvor det ferdes mye folk og det er ikke ønskelig at en hytteeier eller turgåer må være på vakt for å bli påkjørt når han ferdes rundt sin egen hytte eller ute i naturen. Området brukes også mye til jakt og trening av hunder og en snøscooterløype vil også være en fare for sikkerheten til disse.
   
  Med bakgrunn i disse punktene mener vi at den planlagte forskriften om snøskuterløyper i Verdal kommune og området Breivatnet – Vera må skrinlegges. Vi ser at dette nå har blitt en prestisjesak for kommunen å få til denne traseen når de nå har valgt å bruke ca. 300 000,- på en utredning som man allerede før oppstart så brøt med veilederen for etablering av snøskuterløyper på flere punkter. Kommunen bør se at ved å legge en snøskuterløype inn i dette område med så mange etablerte brukere, vil det bli grunnlag for store konflikter. I undersøkelser fra andre områder i landet viser det seg at ca. 80% av befolkningen er imot anleggelse av snøskuterløyper i sitt område og etter vår erfaring er ikke oppslutningen større her heller. Vår hytteeierforening er den som blir mest berørt og her er nok andelen av motstandere enda høyere. Det er vel så viktig at kommunen tar hensyn til de etablerte brukerne av området, så som de som ønsker snøskuterløype anlagt. Vi forventer derfor at Verdal kommune etter høringsrunden konkluderer med at det ikke blir etablert snøscooterløyper i det aktuelle området.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Merknadene er vurdert tematisk under rådmannens vurdering.
  Når det kommer til friluftsliv, se for øvrig kommentar til Finnvola Midtre.
   
   
 7. Naturvernforbundet i Verdal v/leder Grethe Dyrstad i brev datert 20.08.2017
  Naturvernforbundet i Verdal takker for representasjon i arbeidsutvalg for etablering av snøskuterløyper i Verdal kommune.
   
  Naturvernforbundet ønsker minst mulig kjøring med snøskuter i områder som er viktige for dyrelivet. Oppstykking av leveområder er en av de største truslene mot sårbare arter. Selv små forstyrrelser ved hekke- og beiteplasser for rovfugl, rype, hare, hjortedyr, skogsfugl og fjellrev kan være kritisk. Den svenske rapporten «Terrengkjøringens påvirkning på dyrelivet» sammenfatter 70 – 80 internasjonale studier og konstaterer at all terrengkjøring har «en viss negativ effekt», og at snøskutere forstyrrer mest. Dette er i høyeste grad også aktuelt for snøskuterkjøring på norsk side av grensa, mellom Vera og Breivatnet. Den aktuelle traséen ligger midt i et av de mest brukte friluftsområdene vinterstid. God tilgjengelighet og tilrettelegging for enkelt friluftsliv på fjellet gjør dette til et attraktivt område for vinterfriluftsliv, jakt og fiske. Det er mange hytter her og hytteforeningene, spesielt ved Innsvatnet, har signalisert at de ikke ønsker en etablering av skuterløype.
   
  I motorferdselforskriftens § 4a står det at det skal tas spesielt hensyn til friluftsliv. Dette gjelder spesielt viktige og svært viktige friluftsområder (A- og B-områder). Når vedtak om etablering av løype i friluftsområder skal gjøres så må kommunen vurdere betydningen av friluftsområdet opp mot øvrige tilsvarende friluftsområder i kommunen. I konsekvensutredningen levert av Multiconsult så får delstrekningen mellom Vera og Breivatnet liten negativ konsekvens for friluftslivet, mens resten får liten til middels negativ konsekvens. Dette begrunner de med at det finnes tilsvarende områder i kommunen.
   
  Vi mener at dette er en undervurdering. Området har en svært høy brukerfrekvens, enkel tilrettelegging med merkede skiløyper og en tilgang til høyfjellet som det ikke finnes maken til i kommunen. I tillegg til en bred gruppe av lokale brukere har en også regionale brukere som gjør at området blir ekstra verdifullt. Konsekvensutredningen argumenterer med at skutersesongen kun foregår i en av årets fire årstider og at påvirkningen derfor vil bli liten. Dette argumentet er svakt, spesielt når det er et svært attraktivt vinterfriluftsliv som berøres. Naturvernforbundet frykter dessuten at oppretting av denne løypa kan bli første skritt på veien mot tilknytning med løypenettet i Sverige. Om dette skulle skje risikerer en at løypa vil bli hyppig brukt som utgangspunkt for scooterkjøring og «harry-handel» i Sverige.
  Vi trenger ikke flere brølende motorer i naturen. Vi må kunne nyte vinterfjellet uten å forstyrre dyrelivet og hverandre. Konklusjonen blir at Naturvernforbundet i Verdal anmoder om at løypeforslaget tas bort i sin helhet.
   
  Denne uttalelsen er skrevet i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Nord-Trøndelag, v/ Marius Nilsen.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Merknadene er vurdert tematisk under rådmannens vurdering.
  Når det kommer til friluftsliv, se for øvrig kommentar til Finnvola Midtre.
   
   
 8. Nord-Trøndelag turistforening datert 21.08.2017
  Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) er gitt representasjon i arbeidsutvalg for etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune. Vi takker for at dere inkluderer oss i arbeidet, og vil her komme med høringssvar til løypetrasé som nå er foreslått. NTT ønsker minst mulig rekreasjonskjøring med snøscooter i områder som er viktige for friluftslivet, herunder tur- og skiløyper og åpne hytter som vi drifter.
   
  Den aktuelle traséen som er foreslått ligger midt i vårt kjerneområde i Verdal. Vi har to hytter i området, Bellingstua som ligger på Bellingsflata og Vereshytta som ligger rett ved turstien og foreslått skuterløype på østsiden av Veresvatnet. Det aktuelle fjellområdet der løypa foreslås er etter vårt skjønn et av de mest brukte friluftsområdene vinterstid. God tilgjengelighet og tilrettelegging for enkelt friluftsliv på fjellet gjør dette til et attraktivt område for vinterfriluftsliv, jakt og fiske. Det er mange hytter her og hytteforeningene, spesielt ved Innsvatnet, har signalisert at de ikke ønsker en etablering av skuterløype. I motorferdselforskriftens § 4a står det at friluftslivet skal tas spesielt hensyn til – dette gjelder spesielt viktige og svært viktige friluftsområder (A- og B-områder). Når vedtak om etablering av løype i friluftsområder skal gjøres så må kommunen vurdere betydningen av friluftsområdet opp mot øvrige tilsvarende friluftsområder i kommunen.
   
  I konsekvensutredningen levert av Multiconsult så får delstrekningen mellom Vera og Breivatnet liten negativ konsekvens for friluftslivet, mens resten får liten til middels negativ konsekvens. Dette begrunner de med at det finnes tilsvarende områder i kommunen. Vi mener at dette er en undervurdering. Området har en svært høy brukerfrekvens, enkel tilrettelegging med merkede skiløyper og en tilgang til høyfjellet som det ikke finnes maken til i kommunen. I tillegg argumenteres det i KU'en med at skutersesongen kun foregår i en av årets fireårstider så derfor vil påvirkningen bli liten. Dette argumentet er svakt, spesielt når et svært attraktivt vinterfriluftsliv er det som berøres. Konklusjonen må bli at løypa vil komme i direkte konflikt med et av de viktigste vinterfriluftsområdene i kommunen som har en bred brukergruppe, også regionale brukere som gjør at området blir ekstra verdifullt. Derfor anmoder Nord-Trøndelag Turistforening om at løypeforslaget tas bort i sin helhet.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Merknadene er vurdert tematisk under rådmannens vurdering.
  Når det kommer til friluftsliv, se for øvrig kommentar til Finnvola Midtre.
   
   
 9. Hytteeierforeningen Østerinnsvollen v/ leder Odd Musum i brev datert 21.07.2017
  Viser til tidligere uttalelse i saken.
   
  Østerinnsvollen vil ikke bli direkte berørt, men konflikten opp mot skiløypa med tilhørende parkeringsplass er en bekymring. Ber om at det opparbeides en egen parkeringsplass for de som starter med snøscooter.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Det er ikke konkrete planer om å utvide parkeringstilbudet i området i forbindelse med etableringen av snøscooterløypen. Kommunen er kjent med at aktiviteten krever store parkeringsareal. Derfor er det valgt å ta utgangspunkt i Vera, men at Breivatnet kan benyttes når det er dekning. En eventuell utvidelse må vurderes etter plan- og bygningsloven som et eget tiltak.
   
   
 10. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i brev datert 17.08.2017
  Reindriftsforvaltningen; Fylkesmannens reindriftsavdeling vil av hensyn til reindriften i området gå imot framlagte forslag til snøskuterløype. Konsekvensutredningen konkluderer med at snøskuterløypene får en middels negativ konsekvens for reindriften. Løypa går igjennom et sentralt vinterbeiteområde for Gaasken Laante sijte. Vinterbeite er minimumsbeite for reinbeitedistriktet. Motorferdselforskriften sier at løypene ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften, og peker spesielt på hensynet til vinterbeitene.
   
  Landbruk; Minner om at kjøreskader på dyrka jord må omtales og at eventuelle avbøtende tiltak vurderes deretter. Verdt å nevne kan være å flytte traséen bort fra dyrka jord.
   
  Samfunnssikkerhet og beredskap: Ingen merknader til foreslått trase.
   
  Miljøvernavdelingen: Fylkesmannen har registrert motstand til løypeforslaget fra hytteeiere og hytteeierforeninger i planområdet. Fylkesmannen anser innspillet fra Inns hytteforening som viktig å vektlegge. Det vises bl.a. til konsekvenser for tradisjonelt friluftsliv i området, skigåing. Støy er også tillagt stor vekt. Subjektiv opplevelse av støy kan også ligge langt under de støygrensene som er gitt i nasjonale retningslinjer. Stillhet trekkes frem som et knapphetsgode. Fylkesmannen vurderer en slik etablering å komme i vesentlig konflikt med ønsker om opplevelse av stillhet, både for hytteeiere og andre brukere av dette viktige vinterfriluftsområdet. Det er konfliktdempende i seg selv at løypen er tatt ut fra Breivatnet til St. Olavs bru, men konsekvensutredningen anses å undervurdere konflikten opp mot friluftsverdiene i området, og fraråder med det etablering av løypen.
   
  Konklusjon: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil av hensyn til reindriften i området, gå imot framlagte forslag til snøskuterløyper.
   
  Fylkesmannen varsler med dette også klage på et eventuelt vedtak om fastsettelse av kommunal forskrift for opprettelse av foreslåtte snøskuterløype.
   
  Fylkesmannen ber om å bli informert om kommunens vedtak i saken.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Det er avholdt møte med Fylkesmannen for å se nærmere på mulighetene for å tilpasse løypa ytterligere for å ivareta hensynet til reindriftsinteressen i området. 
    
   
 11. Advokatfirmaet Brønner & CO DA, på vegne av Feren reinbeitedistrikt, datert 28.08.2017
  Feren reinbeitedistrikt er belastet med mange store og små inngrep bl.a. vassdragsreguleringer, hyttefelt, jakt med hund, turisme m.m. I løpet av kort tid blir det avgjort om Kopperaa vindkraftverk får konsesjon.
   
  Inngrepssituasjonen er slik at det kan være spørsmål om ikke den terskel som folkeretten har satt er overskredet. Det vil sette en bom for flere inngrep. Snøscooterløype er et betydelig inngrep mot tamreindrift. Rein i flere kilometers omkrets blir forstyrret og får ikke beitero som er viktig for at reinen skal overleve vinteren.
   
  Det er en generell erfaring at snøscooterne ikke bare holder seg til løypa, men gjør avstikkere for å finne rasteplass og fiske.
   
  På denne bakgrunn vil Feren reinbeitedistrikt gå sterkt imot opprettelse av snøscooterløype i Verdal kommune.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering. Reindrift har vært et sentralt tema i innledende fase og er kommentert under eget punkt i kommunens vurdering.
   
   
 12. Sissel Beate Olsen (Storlunet hytteforening), datert 30.08.2017
  Vi i Storlunet hytteforening ønsker oss en tilknytningsled fra vårt hyttefelt og til start av led på samfunnshuset. Dette for å slippe å dra scootere på henger og bil bort til samfunnshuset hele tiden. All kjøring fra vårt hyttefelt vil foregå fra felles parkering til grunneier Stig J. Jønson. Grunneier er meget positiv til tilknytningsled og har en klar formening om hvor leden må gå for å ikke komme i konflikt med andre hyttefelt og skiløyper. Hver enkelt hytteeier i Storlunet hytteforening parkerer til grunneier mot avgift. Håper det etter hvert blir en mulighet for dette.
   
  Kommunens kommentar:
  Det er ikke tatt utgangspunkt i denne utvidelsen ved utredning av forslag til løypenett. Skal dette utredes må dette gjøres før forskriften vedtas og sendes på ny høring. Om ikke må det kjøres som en egen prosess etter et eventuelt vedtak av forskriften som nå ligger til behandling.
   
   
 13. Statskog datert 11.09.2017
  Ingen merknader til tiltaket.
   
  Kommunens kommentar:
  Tas til orientering.

Vurdering:

 • Støy:
  Hørbar støy er en direkte konsekvens av å anlegge løypene og det må forventes at støy fra kjørende snøscootere kan høres fra større avstander (avhengig av motortype). Det er et viktig poeng at hørbar støy også reduserer opplevelsen av frilufts- og naturområder. Dette må tas i betraktning når man vurderer om løypa skal anlegges eller ikke. Miljødirektoratets veileder anbefaler en forenklet støysonering slik det er gjort i denne saken og tar ikke for seg hørbar støy. Dette omfatter kun støyverdier satt i gjeldende regelverk. I praksis er dette en streng sonering, dvs. den er mest reell nettopp på store åpne flater. Kupert terreng og skog vil generelt virke innskrenkende på støyutbredelsen, ikke utvidende. Ved å følge avbøtende tiltak slik kommunen har gjort overholdes minsteavstandene og dermed støykravene angitt i veilederen. Det kan også ut i fra topografiske variasjoner forventes at man får områder hvor hørbar støy er mindre enn antatt. Metodikken for øvrig er tilsvarende den som blir benyttet i andre kommuner ved etablering av snøscooterløyper og er vurdert til å gi et representativt bilde på den fremtidige situasjonen i området.
 • Parkeringsdekning:
  Det er tenkt hovedparkering ved Vera samfunnshus. Parkeringskapasiteten her er tilfredsstillende. Kommunen er imidlertid innforstått med at det kan oppstå parkeringsbegrensninger i høysesong eller perioder med stor utfart ved Breivatnet. En eventuell utvidelse av parkeringstilbudet her er ikke vurdert. Dette må avklares som en egen sak etter plan- og bygningsloven.
 • Sikkerhet:
  Kommunen har vurdert sikkerheten som tilstrekkelig. Forskriften tar høyde for å ivareta sikkerheten i størst mulig grad for den som kjører, samt dyr og mennesker som oppholder seg i og ved løypa. Løypen er forsøkt lagt bort fra skitraseen. På steder hvor man forventer kryssing av løypa skal det legges opp til tydelig skilting, samt fartsreduksjoner hvor myke trafikanter har forkjørsrett.
 • Friluftsliv:
  Det er gjennomført en friluftskartlegging for hele Verdal kommune. Verdal kommune har mange tilsvarende områder for friluftsliv, men det er få som har like stor utfart som akkurat dette området, tatt i betraktning at det ligger sentralt til mellom to av kommunens største hytteområder. Forskriften legger vekt på at løypen ikke bør legges i viktige eller svært viktige friluftsområder. Det er imidlertid ikke forbudt, men kommunen er pliktig til å utrede forholdet slik at det er vurdert. Konsekvensene er vurdert tidligere og løypen er forsøkt lagt slik at den kommer i minst mulig konflikt med frilufts-interessene. Det vil være en diskusjon om konsekvensene er undervurdert eller ikke. Kommunen ser at det isolert sett er negative påvirkninger på friluftsområdets verdi, men med bakgrunn i at det er tilsvarende områder andre steder i kommunen, er det blitt konkludert med at løypen kan godkjennes dersom dette er ønskelig.
 • Drift og vedlikehold:
  Det har i tidlig fase vært arbeidet tett opp mot Verdal snøscooterklubb. Snøscooterklubben har på mange måter vært initiativtaker til prosjektet og har i innledende fase foreslått et omfattende løypenett for utredning. Kommunen er tiltakshaver og forslagstiller og har i den forbindelse stått for ansvaret med å utarbeide selve forskriften og vurdere konsekvensene av løypenettet. Selve drift og vedlikeholdet av løypen har gjennom hele prosessen vært forutsatt å skal ligge hos initiativtaker – i dette tilfellet Verdal snøscooterklubb. Dette går frem av referat i administrativ arbeidsgruppe. Interessen fra snøscooterklubben oppleves å ha avtatt gradvis gjennom arbeidet med forskriften. Kommunen har heller ikke registrert uttalelse i saken fra Verdal snøscooterklubb, til tross for dialog i høringsperioden samt utsatt høringsfrist til 14. september.
 • Naturmangfold:
  Kommunen opplever konsekvensutredningen å gjenspeile konsekvensene for naturmangfold tilstrekkelig.
 • Reindrift
  Kommunen har forholdt seg til konsekvensutredningen ved vurdering av hensynet til reindriftsinteressene i området, samt uttalelser fra reindriftsnæringen og reindrifts-forvaltningen. Reindriftsforvaltningen varslet allerede i innledende fase at arbeidet ville bli påklaget. Løypenettet tok den gang utgangspunkt i et over 20 mil langt løypenett. Kommunen valgte allerede da å redusere løypenettet til litt i overkant av 2 mil. Løype-nettet ble etablert i tråd med reindriftsnæringens signaler og det ble på den måten inngått et kompromiss. Det er under høring og offentlig ettersyn kommet uttalelse fra både Fylkesmannen og reindriftsnæringen som går imot løypen. Reindriftsnæringen har også uttrykt at de er imot løypene gjennom møter i administrativt arbeidsutvalg, bl.a. med bakgrunn i at det ikke foreligger en garanti mot fremtidig utvidelse av løypenettet. I tillegg har Sametinget uttalt at det er en forutsetning at man ivaretar hensynet til samisk næringsutøvelse. Lovverket er tydelig på at viktige vinterbeiteområder ikke skal berøres. Det er etter høringsperioden avholdt møte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å se etter andre muligheter i å anlegge snøscooterløyper i området. Kommunen har ikke lyktes med å finne alternative løsninger som medfører at Fylkesmannen trekker sitt varsel om påklage. Fylkesmannen er fagmyndighet når det kommer til reindrift. Deres uttalelse i saken bør derfor tillegges særlig vekt. I uttalelsen ligger det at snøscooter-løyper i sin helhet som blir lagt innenfor et viktig vinterbeite i et presset reinbeitedistrikt, ikke kan tillates – uavhengig av størrelse og omfang eller kjøretid. Fylkesmannen har i tillegg varslet påklage av vedtaket dersom kommunen ikke tar deres uttalelse til følge. Kommunen ser ikke grunnlag for å stille Fylkesmannens vurdering i tvil og konkluderer med at denne tas til følge.

Konklusjon:
Kommunen registrerer store interessemotsetninger i saken. Hensynet til reindrift har vært utslagsgivende i arbeidet med lokal forskrift og må tillegges større vekt enn det som er gjort i konsekvensutredningen og arbeidet for øvrig. Reindriftsinteressen har ikke vært tilstrekkelig ivaretatt gjennom planforslaget. Det vil ikke være mulig å etablere løypenettet uten å berøre viktig vinterbeiteområder i Verdal kommune, slik nasjonal forskrift krever – i motsetning til det kommunen har oppfattet tidligere. På bakgrunn av dette anbefales arbeidet med snøscooterløyper med tilhørende forskrift ikke vedtatt og avsluttet.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 25.01.2021 11:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS