Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.01.2018- PS 6/18 Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNFR-område til fradeling av to boligtomter fra 36/1 Leksdalsvegen 134 - Johan Olav Valseth Lian

Saksbehandler : Pål Anders Martinussen

Arkivref : 2018/4646 - /1721/36/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.01.2018 6/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak fattet i sak 61/17 i møte 21.11.2017 i Komité plan og samfunn opprettholdes.

Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Hjemmel/bakgrunn for saken: 
Johan Olav Valseth Lian søkte 09.12.2016 om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Hallem vestre med gnr/bnr 36/1. Komité plan og samfunn ga i sak 61/17 i møte 21.11.2017 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av to boligtomter i LNFR-område.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling har i brev datert 12.12.2017 påklaget vedtaket

Vedlegg: 

  1. Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 12.12.2017
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Se forrige behandling av saken, saksnummer 2016/9068 i ISK historisk arkiv.
 
Saksopplysninger:
Johan Olav Valseth Lian søkte 09.12.2016 om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Hallem vestre med gnr/bnr 36/1. Parsellene omfattes av kommuneplanens arealdel, plan-id 5038-2008008. Parsellene ligger i et LNFR-område, hvor det ikke er åpnet for fradeling til boligformål. Søknaden var i strid med planen og det ble søkt om dispensasjon.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling sa i sin uttalelse til dispensasjonssaken at de gikk imot at det skulle bli gitt dispensasjon, og ba om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Komité plan og samfunn behandlet søknaden i sak 61/17 i møte 21.11.2017. Det ble fattet følgende vedtak:
«Søknad om dispensasjon innvilges.

Formålet med planen det dispenseres fra vil ikke bli vesentlig tilsidesatt og etter en samlet vurdering vil fordelene med dispensasjon være klart større enn ulempene.

Dispensasjonen gis under forutsetning av at søknad om tillatelse til inngrep i kulturminne blir innvilget før endelig delingstillatelse gis.»

Vedtaket ble oversendt søker og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune i brev datert 22.11.2017.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag påklager vedtaket i brev datert 12.12.2017 mottatt på e-post datert 12.12.2017.

Klagen:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier i sin klage at kommunen skal i sin plan- og byggesaksbehandling ivareta nasjonale og viktige regionale og lokale interesser og hensyn, herunder jordvern og kulturlandskapshensyn. Fylkesmannen viser til at jordvernet ble fra 01.07.17 tatt inn i dispensasjonsbestemmelsen i Plan- og bygningsloven (pbl), og at § 19-2 3. ledd nå sier:

«Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.»

Fylkesmannen skal påse at nasjonale og viktige regionale hensyn ikke blir skadelidende. Dersom vedtak direkte berører et statlig organs saksområde, kan organet med hjemmel i pbl §1-9 3. ledd, påklage vedtaket. Fylkesmannens landbruksavdeling sa i sin uttalelse at de gikk imot dispensasjon, og ba om å bli orientert om vedtaket. Innherred samkommunestyre behandlet i møte 08.06.17 klage på avslag om omdisponering og fradeling av de to boligtomtene med hjemmel i jordlovens §§ 1, 9 og 12. Samkommunestyret vedtok å ta klagen til følge. Fylkesmannen har ikke valgt å overprøve/omgjøre kommunens jordlovsvedtak av eget tiltak (jf. forvaltningsloven § 35), men påklager kommunens vedtak med hjemmel i pbl.
Etter Fylkesmannens vurdering av beliggenhet, de store jordverninteressene i området og plangrepet lagt i kommuneplanens arealdel, mener de at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, og de kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene.

Fylkesmannens landbruksavdeling finner grunn til å kommentere begrunnelsen for å gi dispensasjon i saken. Det vises til at komiteen begrunner vedtaket med at formålet i planen det dispenseres fra ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og at etter en samlet vurdering vil fordelene med dispensasjon være klart større enn ulempene. Etter Fylkesmannens vurdering foreligger det ikke noen konkret begrunnelse, og det er ikke framsatt noen konkrete forhold som begrunner et annet vedtak enn det rådmannen gjennom saksframlegget, kommer fram til i sin innstilling. Fylkesmannen viser til at forvaltningslovens saksbehandlingsregler stiller krav til begrunnelsen for et enkeltvedtak, jf. fvl §§ 24 og 25. Fylkesmannen sier videre at når innstillingen i saken er avslag på søknaden, er det på bakgrunn av en argumentasjonsrekke og en vektig av forskjellige hensyn som leder til et avslag. Når komiteen i stedet ønsker å gi dispensasjon, må de gjennom begrunnelsen forklare hvilke hensyn de vekter annerledes enn i innstillingen og som dermed forklarer innvilgelse av søknaden. Fylkesmannens landbruksavdeling mener at dette mangler i vedtaket, og at formuleringen i begrunnelsen er tilsvarende som i lovteksten, § 19-2. Dette uten at det foreligger noen konkrete forhold eller vurderinger som bygger opp under en annen konklusjon enn rådmannens forslag til innstilling.

Fylkesmannen understreker at sett ut fra viktige regionale og nasjonale jordverninteresser, må vurderingene i den aktuelle dispensasjonssaken særlig handle om hvordan de to eventuelle tomtene vil påvirke plangrepet lagt i kommuneplanens arealdel i dette området. Tomtene ligger i et sammenhengende LNFR-område hvor det ikke er åpnet for spredt boligbygging. Sør for LNFR-området ligger et større boligfelt, Forbregd/Lein, hvor plangrepet fastlagt i kommuneplanens arealdel viser at grensen mellom boliggrepet og LNFR-området ligger i vegen nord for boligfeltet. Vegen er dermed en vesentlig grense mellom Forbregd/Lein-feltet, boligbygging, og de sammenhengende jordbruksarealene, LNFR-formålet, nordover/østover i dette området. Fylkesmannen understreker at områdene nord/nordøst for vegen er preget av aktiv jordbruksdrift, og gårdsbebyggelse i naturlig sammenheng med dette. De to boligtomtene vil, etter Fylkesmannens vurdering, vesentlig bryte med plangrepet i området. De ligger i et sammenhengende jordbruksområde, og de vil klart kunne representere en utfordring for jordvernet på lengre sikt.

Etter Fylkesmannens vurdering innebærer kommunens vedtak at formålet med planen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Fylkesmannen viser til at det i de sammenhengende jordbruksarealene innenfor LNFR-området er en del «tunger» med skog/myr som ifølge NIBIOS gårdskart er angitt som dyrka jord. Det vises til søkers vurdering om at det omsøkte arealet er mindre dyrkbart. Fylkesmannen legger i liten grad vekt på graden av dyrkbarhet i sin vurdering av saken. At det åpnes for to frittliggende eneboliger i dette sammenhengende LNFR-området, som preges av klare grenser mellom bebyggelse og LNFR, er ifølge Fylkesmannen meget utfordrende for jordvernet på sikt, både direkte og indirekte. Fylkesmannen kan ikke se at det er stor vekt av samfunnsinteresser i form av bosettingshensyn som tilsier at plangrepet skal fravikes.

Fylkesmannen kan ikke se at det er framsatt konkrete argumenter som tilsier at fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. Det er ikke påvist tilstrekkelig med forhold som faktisk taler for å gi dispensasjon, satt opp mot forhold og grunner som taler imot.

Vurdering: 
Vurdering om klagen er rettidig:
I henhold til Forvaltningslovens (fvl) § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans) kan enkeltvedtak påklages. En innvilgelse av en dispensasjonssøknad anses som et enkeltvedtak i henhold til fvl. § 2b. Klageinstansen er Fylkesmannen i Trøndelag.

I følge fvl. § 29 (klagefrist) er fristen for å klage på 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt.

I dette tilfellet ble underretning om vedtak sendt i brev datert 22.11.2017, og ifølge Fylkesmannen registrert hos dem 24.11.2017. Klagen er datert 12.12.2017, og mottatt hos Innherred samkommune 12.12.2017.

Med bakgrunn i ovennevnte vurderes klagen som rettidig fremsatt.

Konklusjon:
Kommunen har vurdert klagen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, men ikke funnet grunnlag for å endre vedtak av 21.11.2017. På bakgrunn av en helhetlig vurdering opprettholder kommunen sitt vedtak av 21.11.2017.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 12:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS