Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.01.2018- PS 10/18 Vedtak om krav om vannovervåkning ved Ørin renseanlegg i Verdal kommune

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/4650 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.01.2018 10/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Sajen tas til orientering. 
 
Vedlegg: 

  1. Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 18.09.17
  2. Brev fra Verdal og Steinkjer kommune datert 18.10.17
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler i brev av 18.09.17 krav om overvåkning av utslippet fra Ørin renseanlegg med utslippssted Trondheimsfjorden. I tillegg varsler Fylkesmannen i samme brev krav om overvåkning av Skjørdalsbekken som har hatt akutte utslipp fra overløp tilknyttet avløpsnettet, noe som har medført fiskedød i bekken.

Det stilles derfor krav om miljøovervåkning i Skjørdalsbekken og krav om overvåking ved utslippspunktet fra Ørin renseanlegg i Trondheimsfjorden

Verdal kommune skal overvåke hvordan utslipp av avløpsvann påvirker økologisk og eller kjemisk tilstand i Skjørdalsbekken og ved utslippet i Trondheimsfjorden. Overvåkningen skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra virksomheten og belyse kloakkutslippets bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten.

Overvåkningen skal utføres av uavhengig fagekspertise og følge anbefalinger gitt i overvåkningsveileder i vannforskriften.

Vurdering:  
Både Verdal og Steinkjer kommune har fått samme krav for sine hovedutslipp. Kommunene har derfor samarbeidet om ett felles forslag til program for resipientundersøkelser for Steinkjer og Verdal kommune. Det vises til vedlagte brev datert 18.10.17 fra Verdal og Steinkjer kommune til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Resipientvurderingene vil ha en betydelig kostnad, anslagsvis 0,6 – 1,0 mill.kr for Verdal kommune. Kostnadene for overvåkning av utslippssted fra Ørin renseanlegg vil bli belastet drift avløp. For overvåkning av Skjørdalsbekken må Ecopro og Innherred Renovasjon bære en stor del av kostnadene da det er disse bedriftene som har problemavløpene som kan forurense bekken.

Grunnen til krav om overvåkning skyldes nok at Ørin renseanlegg ikke fullt ut klarer rensekravet for anlegget. I gjeldende utslippstillatelse er det satt krav om 90 % fjerning av fosfor. I de siste 3 årene har vi ligget på ett snitt på 80 – 85 % fosforfjerning. Dette skyldes stor belastning på anlegget, spesielt med store utslipp fra TINE meieri og Ecopro. 
 

     Til toppen av siden

 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.01.2018 14:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS