Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.03.2018 - PS 26/18 Gang- og sykkelveger, utført i 2016 og 2017, planlagt for 2018

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/5905 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.03.2018 26/18

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.   
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I økonomiplanen for 2018 – 2021, budsjett for 2018, står det blant annet:
Gang- og sykkelveger. Det er utarbeidet en temaplan sykkel. Det foreslås avsatt 20 mill kr til formålet i planperioden. Det vil bli framlagt en egen sak på nyåret som omhandler hva som har blitt gjort i 2016 og 2017, samt hva som planlegges utført i 2018.

Alle tall er i millioner kr.

Utført i 2016 er:
Holte – Minsås – Lein                                                  kostnad 0,2 (kommunal andel)
Elvepromenaden                                                          kostnad 1,4 (50 % tilskudd)

Utført/delvis utført i 2017 er:
Russervegen – Kværner - renseanlegget Budsjett 1,0    kostnad 0,98
Reinsholm – Nordgata – Verdalsøra skole Budsjett 1,5  kostnad 0,48
Holte – Minsås – Lein Budsjett 9,7                                  kostnad 9,7 (kommunal andel)

I samsvar med investeringsbudsjettet for 2018 planlegges det for:
Lein – Valum                                              Budsjett 0,5 (kommunal andel, anlegget er ferdig)
Russervegen – Kværner – renseanlegget  Budsjett 2,0
Reinsholm – Nordgata – Verdalsøra skole Budsjett 0,7 Videreføres fra 2017.
Diverse og uforutsett                                   Budsjett 1,8

Vurdering:
Planlagte tiltak synes å stemme godt med føringer i temaplan for økt sykkelbruk. Strekningen Lein – Valum er vist som en del av hovednettet. Bedring av strekningen Russervegen – Kværner – renseanlegget gir et viktig bidrag til å legge til rette for økt sykling fra sentrum til store arbeidsplasser på Ørin. Planlagte tiltak på Ørin blir et kombinert prosjekt med utbedring av vann- og avløpsanlegg.

Kostnadsoverslag for gang/sykkelveg med 3 meters bredde, fast dekke og belysning er ca 10.000,- pr meter.

 
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.03.2018 08:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS