Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.03.2018- PS 28/18 Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter

Saksbehandler : Håvard Kvernmo

Arkivref : 2018/4656- /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.03.2018 28/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune vedtar mindre endring for Verdal motorsenter med følgende endringer:

Endringer som skal legges inn i plankartet:

 • Areal som ikke inngår i motorsportsanlegget reguleres tilbake til LNFR-formål – jf. Skisse ved høring og offentlig ettersyn. Det legges inn egen hensynssone for «plantefelt» iht. gjeldende SOSI-standard på område avsatt til LNF-formål i planen. Øvrig areal gis formålet motorsportsanlegg slik det ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Veganlegget stikkes ut i terrenget og måles inn med GPS for å sikre nøyaktig avgrensning mot område avsatt til plantefelt i nord.

Bestemmelser som skal legges inn som avbøtende tiltak:

 • Tiltakshaver skal under bygge og anleggsfasen ikke berøre område avsatt med hensynssone for plantefelt. Dette legges inn som egen bestemmelse til hensynssone for plantefelt.
 • Område avsatt med hensynssone «plantefelt» skal sikres med gjerde eller annen innhegning mot område avsatt til motorsportsanlegg, for å hindre menneskelig ferdsel i forbindelse med bruk av anlegget. Sikringstiltak skal være etablert før anlegget tillates tatt i bruk.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlegg:  

 1. 1721_200501_Rp_Kvernmo_Motorsenter_mindre_endring_plankart rev 20180129
 2. Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter.
 3. søknad om mindre endring - verdal motorsenter
 4. søknad om mindre endring - verdal motorsenter - tegninger
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:

Bakgrunn:
Verdal motorsenter søkte i september 2017 Verdal kommune om utvidelse av sitt anlegg ved Kvernmo i Inndalen. Det er i utgangspunktet snakk om utvidelse i to himmelretninger, en i sør og en i nord, men søknaden omfatter i første omgang kun området i nord. Området i nord omfatter to mindre areal, ett innklemt mellom dagens baneformål – i dag regulert til LNFR-formål. Det er også snakk om et internt i planområdet som tidligere er avsatt til LNFR-formål. Området er tatt i bruk som plantefelt for skogfrøverket. Det har tidligere også vært snakk om et område i sør, men dette omfatter et større areal – vurdert som potensielt viktig naturområde, totalt 33 daa.
Kommunen har i samråd med Verdal motorsenter blitt enighet om å gjennomføre prosessene adskilt for de to områdene. Dette er begrunnet med hensynet til fremdrift for å få ferdigstilt nytt utvidet anlegg i nord innen sommeren 2018. En samordna prosess har blitt vurdert, men dette har vist seg å bli for tidkrevende for den utvidelsen som nå ønskes i nord. Området i nord anses som lite konfliktfylt og potensialet for vesentlige interessekonflikter vurderes som generelt liten. Området i sør forventes også å ta lengre tid å avklare gjennom reguleringsplan og vil derfor ikke prioritert i første omgang.

Planendringen:
I søknaden går det frem at Kvernmo Motor SA ønsker å utvide området nord i anlegget av flere grunner. Den største grunnen for utvidelsen er å gi et større og bedre tilbud slik at anlegget blir mere attraktivt for større klubber og aktører i Norge og Sverige. Dette gir et tryggere grunnlag for å nå målet om et bærekraftig anlegg som på sikt kan stå på egne bein. De har frem til i dag jobbet hardt med å nå dette målet, men har erfart de siste to årene trenger å gjøre anlegget enda mere attraktiv på grunn av den tøffe konkurransen fra andre baner i Norge. Med denne utvidelsen vil motorsenteret være i stand til å bygge ut asfaltbanen. Dette gir anlegget et større løft i forbindelse med flerbruksområdet, heter det i søknaden som er lagt ved forslag til nytt plankartl.

Nedenfor følger et utdrag fra søknaden om hva en slik utvidelse vil innbefatte:

 1. Anlegget vil få en Asfalt Racing bane med NM standard.
 2. Gatebil- og driftingmiljøet vil få en mere attraktiv bane. Dette segmentet er veldig viktig når det gjelder å skape lønnsomme aktiviteter i anlegget. Anlegget har stor konkurranse fra banene på Østlandet og Mo i Rana. Motorsenteret har fått sterke signaler fra gatebil- og driftingmiljøet om at en slik utvidelse vil trolig gi oss en større annerkjennelse i de store gatebil- og driftingmiljøene i Norge.
 3. Anlegget vil få flere muligheter i forbindelse med Bilcross og Rallycross. Som en indirekte konsekvens vil Rallycross trasseen blir mere fleksibel.
 4. Verdal motorsenter har et godt samarbeid med skimiljøene i distriktet og de benytter anlegget til blant annet rulleski. Dette tilbudet vil bli enda bedre med en utvidelse av asfaltbanen. Det har vært mange barn og ungdommer som har benyttet anlegget til dette formålet. Skimiljøet mener asfaltbanen er perfekt for nybegynnere, unge og ungdom på grunn av banens bredde og de lette høydekurvene. I tillegg blir sikkerheten større i og med at dette er et lukket anlegg slik at de ikke trenger å tenke på forstyrrende trafikk.
 5. Det jobbes også med et større arrangement med skimiljøene for å hjelpe hverandre med å skape aktiviteter og rekruttering i både skimiljøene og motorsportmiljøet. Utvidelsen er i aller høyeste grad med på å gjøre store skiprofiler nysgjerrige på å være med på et slikt arrangement.
 6. Verdal motorsenter har gjennom de to siste sesongene hatt et godt samarbeid med trafikkskolene. Ved en utvidelse vil det naturlig nok bli et enda bedre tilbud for dem og da spesielt med tanke på hastighetstrening med MC i kurver og plassering i svinger.

Det er presisert i etterkant av levert søknad at situasjonstegningen viser vegformål inn på vegetasjonsbelte. Dette er en feil i tegningen som ikke er blitt korrigert. Vegen vil bli etablert innenfor riktig formål og skal ikke berøre vegetasjonsbeltet.

Planprosess:
Plan- og bygningslovens § 12-14 legger opp til at reguleringsplaner kan oppheves og endres. Dette forutsetter tilsvarende behandling som ved utarbeidelse av ny plan. Rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet H2017-6, gjør det klart at det å foreta mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner nå skal være enklere.

Verdal kommune v/plan- og byggesakssjefen fattet den xx.xx.2018 delegert vedtak om å legge forslag til mindre endring frem til høring. Opprinnelig frist for uttalelse i saken ble satt til 27. februar 2018. Grunnet tekniske problemer med ekspederingssystemet ble ikke høringsbrevet sendt ut før noen dager senere. Det ble derfor utsatt frist slik at man totalt oppnådde et minimum på 3 ukers høring. Frist for å komme med uttalelse i saken ble satt til 04.03.2018.

Følgende merknader er kommet innen fristen:

Fylkesmannen i Trøndelag datert 27.02.2018
Overordnede føringer
Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Det ønskes å utvide motorsentret i nord, et område som i overordna plan er vist til LNFR.

Landbruk
Vi viser til vår forhåndsvurdering i saken, jf. brev datert 24.10.2017. Der uttrykte vi at vi ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser ikke har merknader til planarbeidet, men la til grunn at interessene og verdiene knyttet til skogområdet i nord må avklares med skogfrøverket. Det ser ut til at Skogfrøverket har åpnet for å ta i bruk arealet internt i anlegget, men ikke arealet i nord. Det foreligger ingen kartavgrensning for sistnevnte, men kommunen forventer at dette avklares i høringsperioden. Ut fra dette har vi ingen ytterligere merknader i saken.

Samfunnssikkerhet
Den eksisterende ROS analysen må oppdateres dersom endringen av reguleringsplanen vil få betydning for risiko og sårbarhet i området. Analysen bør også omfatte områder som allerede er utbygd og/eller regulert dersom disse områdene tidligere ikke er analysert.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Kommunens kommentar:
Tas til orientering. Forholdet til landbruk er drøftet nærmere under Rådmannens vurdering.

Når det kommer til risiko og sårbarhet for området så er det ikke utarbeidet en egen ROS-analyse for området, ved behandling av opprinnelig vedtatt plan. Anlegget er nå utbygd, men man ønsker å foreta en mindre endring for å utnytte det fulle potensialet til anlegget. Kommunen vurderer ikke utvidelsen til å ha nevneverdig virkning på risikobildet i tilgrensende områder. Området internt dekkes av gjeldende regelverk for slik virksomhet og kommunen forutsetter at dette følges. Kommunen ser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide en ROS-analyse for endringsforslaget.

Trøndelag fylkeskommune datert 06.03.2018
Ingen merknader. Minner om den generelle aktsomhetsplikten i forhold til mulig freda kulturminner.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Kommentar: Tas til orientering.

Stiftelsen det norske skogfrøverk datert 05.03.2018
Viser til Verdal kommune sitt høringsbrev – Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter datert 06.02.2018, skriv om utsatt høringsfrist datert 23.02.2018 og til telefonsamtale i dag, 5.3.18 med saksbehandler i Verdal kommune, Håvard Kvernmo.

Viser også til Skogfrøverket sin uttalelse datert 17.1.17 der Det norske Skogfrøverk ikke hadde innsigelser på omregulering av et 2,6 da stort areal til motorsport (øy inne i motorsenteret). I samme uttalelse skriver vi «På arealet like nord for og inntil Verdal motorsenter ligger det et tilsvarende felt som er ca. 7 dekar stort og det forutsettes at dette arealet ikke berøres av motorsenterets aktivitet.»

Det er dette feltet nevnt i vår uttalelse 17.1.17 som nå likevel berøres. Hensikten med disse to feltene og et tredje felt i nærhet er å produsere granfrø til skogbruket i Trøndelag i fremtiden. Feltet er plantet med utvalgte gode trær fra gammelskogen i Trøndelag og en kan forvente en økt vekst på skogen i fremtiden etablert med frø fra disse 3 feltene sammenlignet med planter etabler med frø fra bestandsskog i landsdelen. Vi synes derfor det er uheldig at vår uttalelse fra 17.1.17 ikke tas til følge.

På bakgrunn av skisser vedlagt høringsbrevet datert 6.2.18 har undertegnede forsøkt å legge ny banetrase inn på et flybilde for å se i hvor stor grad den nye endringen berører vår virksomhet. Hvis tolkingen av skissen er rett, gir en grov arealberegning at det går med mellom 1 - 1,5 dekar plantefelt. Selv om Skogfrøverket er kritisk til utvidelsen vil vi likevel akseptere den under visse betingelser.

 • Under forutsetting at undertegnede har tolket skissen riktig og at redusert plantefeltareal ikke utgjør mer enn 1,5 dekar.
 • Det skal ikke planlegges mer aktivitet i Verdal motorsenter knyttet til arealet utenfor banen i nordenden av motorsenteret hverken sommer- eller vinter.
 • Traseen gjennom feltet skal nøye stikkes og motorsportsenteret gjennomfører en befaring av arealet sammen med Skogfrøverket ifm stikkingen.
 • For å unngå ødeleggelse i anleggsfasen av trær som grenser inn til banen – traseen skal motorsportsentret føre ekstra nøye med i byggefasen.
 • En kan se for seg at publikum vil benytte arealet i nordenden inntil banen når det er aktivitet – stevner der. Det kan være til skade for trærne i plantefeltet inntil anlegget og det er viktig å unngå at dette skjer. Motorsportsenteret må sørge for at publikum ikke har tilgang til området - plantefeltet hverken under trening eller under konkurranse.
   

vedlegg til skogfrøverkets uttalelse. Rød skravur markerer område for plantefelt. Gul stiplet linje markerer ny trasé. 
Bilde 1: Viser vedlegg til skogfrøverkets uttalelse. Rød skravur markerer område for plantefelt. Gul stiplet linje markerer ny trasé.

Kommentar: Tas til orientering. Forholdet til landbruk er drøftet nærmere under Rådmannens vurdering.

Heidi Selnes og Rune Dillan datert 21.02.2018
Eiendommen Bergtun gnr.220 bnr. 9 er nærmeste nabo til motorsenteret. Den ble fradelt Værdalsbruket til boligtomt i 1988, men ble imidlertid ikke bebygd. Eiendommen lå da i et naturområde med muligheter for friluftsliv rett utenfor døra.

Vi viser til sak 2/06 i Verdal kommunestyre.

I saksutredningen står følgende:

«Kommentar.
Den aktuelle tomta vil bli liggende ca 300-400 meter fra planlagt motorsportsanlegg, og innenfor et område med maksimalt støynivå over 60 dB og tett opptil grensen for 65 dB. Tomten er godkjent fradelt i 1988 og det ble da også gitt utslippstillatelse til privat enkeltanlegg. Da det ikke ble gjennomført noen utbygging den gangen gjelder ikke tillatelsen i dag, og det måtte i tilfelle foretas nye vurderinger i henhold til dagens regelverk om tomta skulle tillates utbygd. Når det nå planlegges motorsportsanlegg i området, vil denne tomta bli så støyutsatt at forutsatt utbygging ikke kan tillates. Det tilrås derfor at tomta innløses i forbindelse med planlagt utbygging av motorsportsanlegget.»

Før det blir gått videre med detaljreguleringen og videre utvikling av motorsportanlegget mener vi det rimelig å forvente at det ryddes opp i naboforhold slik det ble tilrådd den gang anlegget ble etablert (kommunestyret sak 2/06), og at Verdal motorsenter dermed innløser vår eiendom.
Det er gjort utallige henvendelser til Verdal motorsenter og Verdal kommune for å få saken løst. Ingen ting er blitt gjort. Vi har tatt den politiske behandlingen av reguleringssaken til etterretning og forventet at utbygger også gjorde det. Men har innsett at vår argumentasjon både i forhold affeksjonsverdi og miljøhensyn har blitt trenert med begrunnelse at de ikke har økonomiske midler til å utløse vår eiendom. I saksutredningen vurderes det at tomta pga støy ikke kan utbygges, og at den således er, slik den var tiltenkt for vårt formål, fullstendig verdiløs. Dette har vi også fått bekreftet i konsultasjon med eiendomsmegler Stein Aksnes i Aktiv Innherred AS.

Men vi nekter å godta at vi skal bli økonomisk skadelidende. Vi føler oss fullstendig oversett og er ikke imponert over måten vi som privatpersoner er blitt behandlet på av Verdal motorsenter. Utviklingen av motorsportsenteret var dessuten i sin tid en politisk prestisjesak med stort fokus og hadde således håpet at kommunen kunne bidra til ryddighet rundt formalitetene, noe vi ikke opplever at har blitt gjort.

Slik vi oppfatter Verdal kommune er det Verdal motorsenter sitt ansvar å sørge for at vår eiendom blir innløst slik det står å lese i saksutredningen, og forventer en avklaring snarest og innen 1.mars 2018.

Dersom ingen reaksjon vil vi forfølge saken videre med ekstern bistand.

Kommunens kommentar: Tas til orientering. Det er riktig som uttalelsen antyder i forhold til oppfølging av eiendomsspørsmålet. Kommunen anser imidlertid dette for å være er et privatrettslig forhold som må avklares mellom tiltakshaver og grunneier.

Sametinget datert 16.02.2018
Viser til den generelle aktsomhetsplikten knyttet til automatisk freda samiske kulturminner. Ingen øvrige merknader til tiltaket.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Kommentar: Tas til orientering.

Norges vassdrag og energidirektorat
NVE har ingen kommentar eller innvendinger til endringsforslaget.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Kommentar: Tas til orientering.

Andre merknader
Værdalsbruket AS:
Værdalsbruket AS har som grunneier uttalt ved melding om oppstart at de har ingen merknader til tiltaket, men viser til uttalelse fra Skogfrøverket som har tinglyste interesser i området som nå blir berørt på Værdalsbrukets eiendom. Dette er som tidligere nevnt drøftet nærmere under eget tema for skogbruk.

Forenklet høring – Fylkesmannen i Trøndelag:
Saken er sendt på begrenset høring til Fylkesmannens landbruksavdeling for å avklare forholdet til skogbruk nærmere. Fylkesmannen har kommet med følgende uttalelse:

«Vi viser til deres e-post av 6.3.18 og vår merknad til mindre endring av reguleringsplan for Verdal motorsenter, jf. brev av 27.2.2018. Der har vi bl.a. lagt til grunn at interessene og verdiene knyttet til skogområdet i nord må avklares med Skogfrøverket. Det ser ut til at kommunen har hatt tett dialog med Skogfrøverket, noe som er positivt. Vi støtter opp om deres innspill, og vurderer at de stiller fornuftige vilkår for å hindre at utbyggingen ikke tar mer areal enn Skogfrøverket aksepteres og at det ikke oppstår skader på tilliggende skog. Generelt er det mulighet for at slike anlegg vokser i omfang. Det er derfor viktig å unngå en tilfeldig bit for bit-utvikling, uten en langsiktig plan som sikrer alle interesser i området.

Fylkesmannen bemerker at dette ikke er et tradisjonelt plantefelt hvor skader, både ved utbygging og senere bruk, ikke kan repareres med å plante nye granplanter. Årsaken er at det er brukt «spesialplanter» som er produsert etter et utvalg av mortrær og at det i framtiden skal produsere en ny generasjon med frø til Trøndelag.

Vi deler Skogfrøverkets oppfatning av at utbyggingen bør skje etter en detaljert merking i terrenget slik at det ikke ved uhell tas større areal enn det som blir godkjent. Det samme gjelder forslaget om at utbygger blir pålagt «gjerdeplikt» slik at publikum ikke tar i bruk tilgrensende areal. Ut fra dette synes de foreslåtte endringene å være fornuftige. En hensynssone «plantefelt» signaliserer hvilke interesser som skal ivaretas, noe som bør begrense framtidige utvidelsesmuligheter i denne delen av planområdet. Krav om gjerde er viktig for å hindre ferdsel inn i området.

Vi har ut fra dette ingen avgjørende merknader til foreslåtte endringer.»

Vurdering: 
Skogbruk/landbruk/LNFR:
Planmessig ligger det størst interessekonflikt i hensynet mellom ønsket om større motorsportsanlegg og skogbruksinteressen nord for motorsportsanlegget. Skogarealet internt i planområdet vurderes som uproblematisk, tatt i betraktning skogfrøverkets uttalelse og at man har to tilsvarende større områder i nærheten – deriblant området i nord og et utenfor umiddelbar nærhet.

Området i nord blir sammen med området internt også berørt i forslag til mindre endring, selv om dette i utgangspunktet ikke er ønskelig. Kommunen var ved førstegangs behandling usikker på hvor skogarealet i nord var beliggende. Det fulgte ikke med kart til Skogfrøverkets uttalelse. Av hensyn til fremdrift ble forslaget likevel sendt på høring, men med mål om å avklare arealets beliggenhet nærmere og innen saken ble fremmet til politisk sluttbehandling. Beliggenheten er nå avklart og man ser at det er en betydelig del av området i nord som nå berøres, men at det fortsatt er en stor andel igjen – jf.- bilde 1 i saksframlegget.

Felles for alle tre planteområdene er den langsiktige verdien på typen skogplanter som er plantet. Det er ikke «vanlige» skogfrøplanter som enkelt lar seg erstatte ved ødeleggelse og det er i tillegg en begrenset ressurs som er vurdert som viktig for skogbruket i Trøndelag på sikt. Dette bekreftes gjennom Fylkesmannens uttalelse til begrenset høring. Derfor er det signalisert fra Skogfrøverket at utvidelsen i dette området er uheldig, men at man likevel har gått med på å imøtekomme motorsenterets ønske om utvidelse også i nord, under visse forutsetninger. Fylkesmannen har sluttet seg til Skogfrøverkets vurdering i saken og støtter de vilkårene som stilles og understreket betydningen av at man unngår en gradvis utvidelse/forringelse av området videre.

Administrasjonen på sin side stiller seg forholdsvis åpen til problemstillingen. Kommunen har anledning, dersom det er ønskelig, å beslutte at området i nord tas ut av planen, men at arealet internt omreguleres til ønsket formål. Dette forutsetter imidlertid at planen sendes tilbake for videre bearbeiding. Utvidelsesforslaget som er presentert i denne saken er det som er vurdert til å være mest ideelt. Det er da en usikkerhet knyttet til hvor ønskelig det er med realisering av en annen utforming for motorsportsenteret.

Administrasjonen har i sitt forslag til vedtak ivaretatt skogfrøverkets vilkår, men med innstilling om at endringen godkjennes. Primærhensyn som forebygging av skader under anlegg og driftsfase er forsøkt ivaretatt og man har forsøkt å begrense beslaget av skogfrøplanter.

Planforslaget vurderes med det å kunne godkjennes med de endringene som går frem av vedtaket.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 15.02.2021 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS