Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.03.2018- PS 29/18 Utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata

Saksbehandler : Håvard Kvernmo

Arkivref : 2018/5488 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.03.2018 29/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Ny utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata inngås, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Opprinnelig utbyggingsavtale for Møllegata 17, datert 23.02.2015 erstattes i sin helhet av ny utbyggingsavtale for området. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg: 

  1. Utbygginsgavtale
  2. vedlegg til utbygginsgavtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsbrev.
 
Saksopplysninger:
Forslag til utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata har vært lagt frem til høring og offentlig ettersyn.

Avtalen det er forhandlet om gjelder mellom Verdal kommune, Sebo boliger AS og Møllegata 2 AS. Det er allerede vedtatt en utbyggingsavtale for Møllegata 17 tilbake i 2015 og det er samtidig meldt oppstart på ny avtale for Kroken samme år. Utbyggingsavtalen for Kroken ble imidlertid aldri ferdig. Det er nå sett nærmere på en samordna avtale for begge områdene, hvilket betyr at gjeldende avtale for Møllegata 17 skal erstattes i sin helhet med avtalen som nå er lagt frem til høring og offentlig ettersyn.

Innholdet i nytt forslag til utbyggingsavtale dekker kostnads- og ansvarsfordelingen ved utarbeidelse av kommunaltekniske anlegg i forbindelse med vedtatte reguleringsplaner for områdene.

Utbyggingsavtaler:
§ 17-3 i Plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
Ǥ 17-3. Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak»

Bestemmelser til kommunedelplan for Verdal by sier følgende:
1.3 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.3.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele planområdet. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.3.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.
 
1.3.3 Utbyggingsavtale kan også benyttes der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.

1.3.4 Utbyggingsavtale kan også inngås for boligutbygging der det ikke kan skaffes tilstrekkelig uteoppholdsareal innenfor eget område eller fellesområde. Det kan i stedet avtales bidrag til opparbeidelse og utstyr på offentlige friområder og lignende anlegg med god kapasitet innenfor 250 meter fra aktuell boligutbygging. Småbarnslekeplass skal imidlertid ligge maks 100 meter fra boligbebyggelsen. Krav til uteopphold skal sikres i reguleringsbestemmelse.

Prosess:
Utbyggingsavtaler omfattes av de samme prosessuelle kravene som private reguleringsplaner – jf. plan- og bygningsloven kapittel 17. Dette innebærer at det skal meldes oppstart og utarbeides et forslag som skal legges frem til førstegangs behandling, sendes ut på høring og offentlig ettersyn med påfølgende sluttbehandling.

Melding om oppstart ble annonsert i brev datert 15.12.2017 og i avisa Innherred 16.12.2017, samtidig med at det ble lagt ut på kommunens på hjemmesider. Frist for uttalelse i saken ble satt til 15. januar 2018. Det kom ikke inn uttalelser eller merknader til melding om oppstart.

Forslag til utbyggingsavtale ble vedtatt lagt frem til høring og offentlig ettersyn iht. plan- og byggesakssjefens vedtak den 26.01.2018.

Høringsperioden var i perioden 06. februar – 08. mars. Dette ble kunngjort i avisa Innherred 06.02.2018 og i brev datert 05.02.2018, samt på kommunens hjemmesider. Det har ikke kommet inn uttalelser eller merknader til foreslått utbyggingsavtale innen fristen.

Forslag til utbyggingsavtale legges nå frem til sluttbehandling.

Vurdering: 
Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i forslag til detaljregulering for Kroken og Møllegata, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur. Avtalen omfatter bl.a. sikring av opparbeidelse av off. veg og gangforbindelse i området, nødvendig offentlig ledningsnett og lekeutstyr til fellesområder.

I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og ble derfor lagt frem til høring og offentlig ettersyn.

Det er ikke kommet inn merknader til utbyggingsavtalen og kommunen ser derfor heller ingen grunn til at avtalen ikke skal godkjennes.

Det bør imidlertid gå frem av vedtaket at avtalen erstatter gjeldende utbyggingsavtale for Møllegata 17 i sin helhet.

Konklusjon:
Forslag til utbyggingsavtale kan vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.08.2021 15:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS