Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.06.2018- PS 58/18 Utbyggingsavtale Brygga II

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/7567 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.06.2018 58/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Utbyggingsavtale for Brygga II, mottatt 1. juni 2018, legges frem for høring og offentlig ettersyn i 30 dager. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg: 
Utbyggingsavtale Brygga II revidert 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

  • Varsel om oppstart av planprosess og forhandlinger om utbyggingsavtale, 2017
  • Forslag til detaljregulering for Brygga II, siste rev. 1. juni 2018.
     

Saksopplysninger:
Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Verdal kommune og Stiklestad Eiendom AS, som avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til detaljregulering for Brygga II.

Oppstart av forhandlinger ble kunngjort i 2017, og frist for uttalelser var satt til 15.08.2017.
Mottatte innspill gjaldt i hovedsak varslet detaljregulering.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.3 i bestemmelser til kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, sak 45/17, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger vedlagt 

Vurdering: 
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
Ǥ 17-3.Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.»

Bestemmelser til kommunedelplan for Verdal by sier følgende:
«1.3 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
1.3.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele planområdet. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.3.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

1.3.3 Utbyggingsavtale kan også benyttes der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.

1.3.4 Utbyggingsavtale kan også inngås for boligutbygging der det ikke kan skaffes tilstrekkelig uteoppholdsareal innenfor eget område eller fellesområde. Det kan i stedet avtales bidrag til opparbeidelse og utstyr på offentlige friområder og lignende anlegg med god kapasitet innenfor 250 meter fra aktuell boligutbygging. Småbarnslekeplass skal imidlertid ligge maks 100 meter fra boligbebyggelsen. Krav til uteopphold skal sikres i reguleringsbestemmelse.»

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i forslag til detaljregulering for Brygga II, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Avtalen omfatter bl.a. oppgradering og delvis omlegging av offentlig veg (Brygga og Jektvegen) opparbeidelse av sti langs elva, etablering av nødvendig ledningsnett inkl. sikring av eksisterende overvannsledning, innkjøp av lekeplassutstyr til fellesareal samt tilskudd til utvikling av Moparken ifb. tidligere boligprosjekt.

Punkt 8 i avtalen er en oppfølging av Komité plan og samfunn i Verdal sitt generelle oversendelsesforslag til administrasjonen i sak 8/12. Dette lød slik:
«I stedet for krav med «sandkasse, huske, sittebenk» i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.»

Avtalen omhandler ikke allmennhetens mulighet for ferdsel på sti langs elva, men stien ligger nå innenfor areal foreslått til offentlig grønnstruktur, som er forutsatt overtatt av kommunen i avtalens punkt 12. Tilsvarende er foreløpig ikke nevnt for planens felt o_GN2.

I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
 

     Til toppen av siden





Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 28.02.2020 13:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS