Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.06.2018- PS 60/18 Klimaregnskap og klimabudsjett i Verdal kommune

Saksbehandler : Trine Bjørnerås

Arkivref : 2018/7575 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.06.2018 60/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken om klimaregnskap og klimabudsjett tas til orientering.

Klimabudsjettet følges opp som en del av den ordinære budsjett og virksomhetsstyringen med virkning fra budsjettåret 2019.

Vedlegg:  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
 
Bakgrunn for saken.
Kommunestyret gjorde i forbindelse med behandling av Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021 slikt vedtak:
«Klimabudsjett/klimaregnskap
Det vises til norsk underskriving av Parisavtalen i desember 2015 og Stortingets vedtak samme år om å redusere klimautslippene med 40% innen 2030, relatert til 1990-nivå.
Rådmannen bes om å starte et arbeid med å integrere klimabudsjett/klimaregnskap i kommunens budsjettprosess. I den sammenheng ønskes foreslått realistiske klimamålsettinger knyttet til kommunens virksomhet, en oversikt over aktuelle tiltak for å nå målene, avklare ansvar for god oppfølging og gjennomføring, og legge til rette for at innholdet under betegnelsen klimabudsjett/-regnskap følges opp som en del av den ordinære budsjett og virksomhetsstyringen med virkning fra budsjettåret 2019. Det forventes at Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette i god tid før budsjett- behandling i 2019.
Vi ser gjerne at Rådmannen orienterer seg om det arbeidet som nå foregår på denne fronten i Fylkeskommunen og bl.a. i kommunene Stjørdal og Overhalla.»

Samkommunestyret behandlet i møte 6. oktober egen sak om klima og miljøstrategi og gjorde slikt vedtak:
«Samkommunestyret foreslår at disse strategiene for klima og miljø blir tatt inn i neste revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

  • Minske transportbehovet i og rundt våre tettsteder
  • Overgang til klimanøytrale transportmidler, det vil si el, hydrogen og biodrivstoff som energibærere.
  • Minske energibehovet i bygningsmassen og bruke fornybar energi til oppvarming.
     

Samkommunestyret forventer at disse strategiene viser seg i konkrete tiltak i kommunedelplaner og ved kommende års budsjett og økonomiplan.

KS har gjennomført et FoU-prosjekt (nr. 154025) ved navn «Kortreist kvalitet -hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?». KS-rapporten viser til at det er spesielt sentralt å drøfte hvordan kommunen skal bidra til å utvikle forebyggende løsninger som reduserer behovet for ressursbruk som medfører klimagassutslipp. Indirekte klimagassutslipp bør inkluderes i kommunenes utslippsregnskap, i tillegg til direkte utslipp, og løsninger bør vurderes i et livsløpsperspektiv. Hvis ikke kan resultatet bli en utslippsreduksjon i eget land, kommune eller virksomhet, men en økning i det globale utslippsbidraget.

Direkte utslipp omfatter utslipp fra kilder som kommunen eier eller disponerer, f.eks. drivstoff til egne biler, fyringsolje. Indirekte utslipp er f.eks. strøm til oppvarming, lys og teknisk drift. Indirekte utslipp som kommunene ikke har kontroll over kan være jobbreiser og utslipp fra leverandører.

Det anbefales videre i rapporten at kommunen tar utgangpunkt i temaene bygg, transport og mat, siden disse temaene står for en stor andel av utslippene som kommunens virksomhet, innbyggerne og næringslivaktører forårsaker. Den enkelte kommune, dens egne virksomheter, innbyggere og næringslivaktører har samtidig et nært forhold til temaene, og temaene er enkle å formidle.

Verdal kommune deltar i tre ulike nettverk knyttet til klima, nettverk lavutslipp, klimatilpasningsnettverket og nettverk for byanalyse og byvekst. Disse utgjør i dag Verdal kommunes klimagruppe.

I nettverk lavutslipp blir kommunene inndelt i ulike arbeidsgrupper som skal jobbe sammen om ulike tema som er spilt inn. Verdal kommune har kommet med følgende innspill til ønskede tema å jobbe med: transport, bygg og hvordan får man på en systematisk måte integrert klima og miljø i eksisterende planverk?

KS-rapporten viser til viktigheten av samarbeidsdrevet innovasjon, og gjennom det sikre bred deltagelse og engasjement som trekker på kompetanse hos alle grupper i lokalsamfunnet. Samtidig er det viktig å sikre politiske prosesser som adresserer grunnleggende utfordringer, som igjen legger et politisk grunnlag for lokal og regional «klimainnovasjon».

I første omgang anbefales det at kommunen legger opp en prosess rettet mot å etablere en politisk forankret «strategisk plattform», som klargjør ambisjonsnivå og prinsipper for omstillingsarbeidet. En strategisk plattform må være godt forankret, gi mening og danne grunnlaget for en bred ansvarliggjøring. Dette gir en nær sammenheng mellom kvaliteten på de prosesser som gjennomføres, og muligheten for å realisere en nødvendig omstilling. Det er neppe tilstrekkelig å utvikle nye «lavutslippsplaner» etter modell av f.eks. dagens energi- og klimaplaner.

Rapporten er tydelig på at samfunnet/ kommunesektoren må bevege seg fra effektivisering til omstilling, samtidig å arbeide parallelt med 3 ulike nivå: I. Effektivisering, II. Utvikling og III. Omstilling. Under nivå I er det snakk om å bruke kjente løsninger og teknologiske muligheter. Nivå II innebærer behov for at bolig, transport, næringslokaler dekkes på andre måter enn i dag, for eksempel at privatbil erstattes av sykkel eller tog. Nivå III omstilling innebærer å redusere behov for transport, eiendom, infrastruktur etc.

KS-rapporten finnes på denne linken:
http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-miljo/klimakutt/ks-lavutslippssamfunn-rapport-med-vedlegg.pdf

Oppbygging av klimaregnskap og erfaringer fra andre kommuner.

Klimaarbeid i Grimstad kommune.
Grimstad kommune er medlem av Miljøfyrtårn og har sertifisert hele kommunen (hovedkontormodellen). Dette vil si at Grimstad kommune har sertifisert alle skoler, barnehager, kommunale bygg osv. Hver enhet rapporterer hvert år et klimaregnskap for sin enhet til Miljøfyrtårn.

De samler alt i et klimaregnskap som omhandler hele kommunene og driften til kommunen. Dette rapporteres inn til Klimapartnere, der kommunen er medlem. Miljøfyrtårn har økt sorteringsgraden veldig med enkle tiltak som sorteringsfraksjoner i enhetene. Restavfall er redusert med 1/3 og dette gjør også at kommunen sparer penger. En kommunal fotballbane ble i flere år oppvarmet med propan, denne sto for 10-15 % av utslippet til den kommunale driften. Den er nå erstattet med flisfyringsanlegg.

Hvordan datainnhenting foregår i Grimstad.
Grimstad kommune har en ansvarlig som jobber med elektrisitet og ser på forbruk på alle enheter. Tall på forbruk av strøm i hele kommunen hentes inn fra han. Bygg og Eiendomstjenesten har mye informasjon om de kommunale byggene, hva bygget/enheten bruker av olje, strøm osv. samt forbruk.

Avfallsmengder innhentes fra renovasjonsfirmaet som Grimstad kommune bruker.
Ansvarlige for lønn eller virksomhetsstyring har kontroll på reiseregning.

Enhetsleder for teknisk avdeling sitter på tallmaterialet for store maskiner. Dette tallet varier etter snømengden. Den vanlige driften må gjennomføres. Vintre med mye snø kan det bli en stor økning i bruk av disse maskinen og utslippet går dermed opp.

Kommunens egne biler er i hovedsak helsetjeneste og hjemmesykepleie. I tillegg finnes noen kommunale biler i forbindelse med Rådhus og vaktmestere.

Link til klimaregnskapet for Grimstad kommune:
https://www.grimstad.kommune.no/_f/p1/i03d8dc59-c467-4f08-9169-6ee435e98300/klimaregnskap-2015.pdf 

Klimaarbeid i Overhalla kommune.
I Overhalla har klima- og miljøarbeid vært et sentralt tema i kommunen de siste 10 årene. De har vært miljøsertifisert siden november 2007 (ISO 14001)
https://overhalla.custompublish.com/0-hva-innebaerer-miljoesertifisering-etter-iso-14001.4564189-124684.html.

Første klima- og energiplan fra 2008-9, en prosess med stor vekt på involvering både politisk og samarbeidspartnere inkl. næringsliv, fylke, mv. Politisk eierskap til planen avgjørende for oppfølging av tiltakene.
Klimaregnskapm i Overhalla

Det er utført Miljøfyrtårn-sertifisering av alle kommunale enheter og private bedrifter.
Tre tema de er opptatt av i Overhalla som henger godt sammen er:
KLIMA/MILJØ – FOLKEHELSE – KVALITET OG NYSKAPING

Overhalla kommunes klima- og miljøplan 2014-2019:
https://overhalla.custompublish.com/getfile.php/1677103.1111.etxpbpaqas/Handlingsprogram%20for%20milj%C3%B8arbeidet[1][2][2].doc.as.pdf

Det som er målbart av kommunens egen virksomhet er kjøretøy, energiforbruk, papirforbruk, avfall. Overhalla har målinger på dette. Landbruk har mange unøyaktige tall på kommunenivå. Det samme gjelder trafikk-transport. Indirekte utslipp er krevende, som f.eks. innkjøp.
Det er viktig å ha på plass et ambisjonsnivå, og dette må forankres, sier Overhalla. De bruker bærekraftmålene til FN som utgangspunkt når samfunnsdelen skal revideres, og vurderer hvilke som er viktigst for Overhalla. De ønsker å spille på skolene og involvere dem.
Kommunene har flere roller -byggeier, drifter, samfunnsutvikler, omstillingsaktør-katalysator.
Suksessoppskriften for Overhalla: Godt forankret klimaarbeid i kommunen!

Videre arbeid med klimaregnskap og klimabudsjett.
KS-rapporten anbefaler å ta utgangspunkt i temaene transport, bygg og mat, da disse temaene står for en stor andel av utslippene både fra kommunens virksomhet, innbyggerne og nærlingslivsaktørene. Forslaget om å integrere klimabudsjett/klimaregnskap i kommunens budsjettprosess gjelder i denne omgang kommunens egen virksomhet. Det som inngår i kommunens egen virksomhet er i hovedsak transport og bygg, samt avfall.

Med bakgrunn i KS-rapporten og de politiske vedtak gjort i Innherred Samkommune og Verdal kommune, lages et forslag til framdriftsplan for det videre arbeidet. I første omgang bør ambisjonen for klimaarbeidet i kommunen settes. Videre vil utslippstallene for 2017 danne grunnlaget for et klimaregnskap, som gjør det mulig å vedta kommunens klimamålsetting. Når utslippstall er satt sammen til et klimaregnskap, og målsettinger for Verdal kommunes klimaarbeid er forankret, kan man jobbe fram et klimabudsjett som kan implementeres i budsjett- og virksomhetsstyringen for budsjettåret 2019
 

 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.06.2018 11:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS