Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.08.2018 - PS 65/18 Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finansiering

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2018/8302 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.08.2018 65/18
Formannskap 16.08.2018 70/18
Kommunestyre 27.08.2018  

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune godkjenner en kostnadsramme på 6,3 mill.kr eksl. mva for bygging av Vuku nærmiljøanlegg.
 2. 2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert ved framlegging av økonomiplanen/budsjett for 2019-22.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bakgrunn for prosjektet:

Det er på investeringsbudsjettet for 2018 oppført 3,0 mill.kr til oppgradering av uteanlegget for Vuku oppvekstsenter.
Oppgraderingen av uteområdet skal gjøres i samsvar med strategier i Temaplan for leik, idrett og aktivitet.

«Strategier 2015‐2018

 • lokalt og regionalt samarbeid for utfyllende anlegg med rasjonell drift.
 • Økt bruk og utvikling av dagens anlegg og friluftsområder.
 • Utvikle anlegg som inviterer til aktivitet for begge kjønn, alle aldre og funksjonsnivå.
 • Øke satsing på tettstedsnært friluftsliv.
 • utvikle anlegg på eller ved skolene for både organisert og egenorganisert aktivitet.»
   

Ut fra disse strategiske forutsetningene mener rådmannen at det må være et anlegg som flest mulig skal kunne bruke. Det er viktig å utvikle framtidens anlegg slik at de inviterer til allsidig aktivitet, og kan benyttes både til egenorganisert og organisert aktivitet slik at alle på best mulig måte kan få utvikle sitt talent. Skal kommunen oppgradere i samsvar med strategier 2015‐2018 må en satse på mangfold og flere aktiviteter ‐ både på barneskolen og ungdomsskolen.

Det er utarbeidet planer for både uteområdet ved b-skolen og u-skolen. Det er u-skolen som blir prioritert i første omgang. Det er lagt inn oppgradering av b-skolens bygninger, og eventuelle oppgradering/bygging vil føre til bruk av uteområdet til b-skolen.
Det er en grusbane nord for u-skolen som er vel egnet for tiltak i nærmiljøet. Grusbanen er ikke mye brukt av skolen, og ble brukt som p-plass for skolen og riggplass for barnehagearbeidet i 2017/18.

Planene gjelder grusbanen og nærmeste delen av skoleområdet. Det er også lagt inn plass til forlengelse av g/s-vei som må utføres i samarbeid med veieier Statens Vegvesen.

Konsulent har utarbeidet prosjektet for å få bedre kontroll over oppfølging av prosjektet, både kostnadsmessig og for å få flere faglige innspill for utnyttelse og bruk av uteområdet.

Kostnadsoverslag for uteområdet:

 • Sum delområde 1: 3,3 mill kr
 • Sum delområde 2: 3,0 mill kr
   

Sum begge delområdene: 6,3 mill. kr. I tillegg kommer moms pålydende 1,6 mill kr.

Det er ønskelig å legge ut prosjektet på anbud i august. Delområde 1 som rådmannen ønsker å begynne med allerede i høst, og delområde 2 under forutsetning at prosjektet fullfinansieres i 2019.

Arbeidet med delområde 1 planlegges oppstartet i høst innenfor bevilget ramme på 3,0 mill.kr avsatt i investeringsbudsjettet for 2018.

Tabell

Det skal søkes om nærmiljømidler/tippemidler for 2,0 mill. kr. for anlegget i Vuku.

Vurdering: 
Planlagt uteområde ved Vuku oppvekstsenter vil bli et meget flott nærmiljøanlegget for Verdals andre sentrum. Det kan brukes av skolen i skoletiden, og av beboere og andre som er i Vuku på ettermiddagstid.

Det blir et tilbud i Vuku som ikke er der i dag, og som mange kan benytte.

Tippemidler vil medføre at totalt lånebehov for prosjektet vil bli ca. 4,3 mill.kr.

  
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.08.2018 07:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS