Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.08.2018- PS 68/18 Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen?

Saksbehandler : Mari Høvik

Arkivref : 2018/6465 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.08.2018 68/18
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Rådmannen slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030.

Vedlegg: 

 1. Høringsbrev
 2. Vedlegg 1 - Bolyst og livskvalitet
 3. Vedlegg 2 - Regionale tyngdepunkt og kommunikasjon
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Trøndelagsplanen er en overordnet plan som skal gi strategisk retning for utvikling i hele fylket, og bidra til å knytte fylket sammen. Den nye Trøndelagsplanen er en viktig arena for gjennomføring av en helhetlig regionalpolitikk i Trøndelag, og Trøndelagsplanen skal være et godt styringsverktøy for hele fylket. Trøndelagsplanen er det overordnede leddet i en sammenhengende planstruktur, og på flere områder er det utviklet/eller er under utvikling egne temaplaner, strategier og handlingsprogram. Disse vil gå nærmere inn på hvilke tiltak som skal iverksettes for å realisere målene.

Trøndelagsplanen uttrykker hvilken retning det er ønskelig at Trøndelag skal utvikles, og hvor det er ønske om at Trøndelag skal være i 2030. Visjonen for Trøndelag er «Vi skaper historie», som viser at ambisjonene er store. Det som skapes og utvikles i tida framover skal gi varige, positive spor.

Fylkesplanen har et langsiktig tidsperspektiv og skal definere regionens felles overordnede mål fram mot 2030. Fylkestinget skal vedta planen i desember 2018, og den skal være førende for alle andre planer og strategier for Trøndelag.

Trøndelagsplanen 2018-2030 har tre temaområder:

 • Bolyst og livskvalitet
 • Senterstruktur og kommunikasjoner
 • Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
   

Det er gitt ni prioriterte retningsmål for utviklingen i Trøndelag.

Retningsmålene er som følger:

 • I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
 • I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag
 • I 2030 er Trøndelag best på regional samhandling
 • I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv
 • I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi
 • I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
 • I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportkultur
 • I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
 • I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem
   

Til hvert mål er det videre gitt nærmere formuleringer for hvordan målet skal forstås. Bærekraft er en overordnet føring.

Figur 

Trøndelagsfylkene har hatt felles fylkesplan i en årrekke, denne gangen er Trøndelagsplanen utarbeidet som én fylkeskommune. Prosessen har involvert en lang rekke aktører, og arbeidet har vært på agendaen i mange møter og fora for å sikre god regional forankring av mål og prioriteringer.

I høringsbrevet er det bedt om tilbakemelding på om det er områder eller tema som vi anser er spesielt aktuelle for oss, og hvor vi ønsker å delta i videre arbeid. Høringsfrist er 31. august 2018.

Vurdering: 
Trøndelagsplanen inneholder som nevnt ni prioriterte retningsmål for hvordan fylkeskommunen ser for seg utviklingen i Trøndelag i tida framover. Nedenfor har vi trukket fram de elementene som vi mener er spesielt viktige for oss i Verdal kommune.

Trøndelag skal sikre god livskvalitet og mangfold i fremtida. Blant annet skal samfunnet legge til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø. Fellesskapet skal være inkluderende, og samfunnet skal være trygt å bo i. Så mange som mulig skal kunne delta i arbeidslivet, og vi ønsker nærmiljø som inviterer til utfoldelse både fysisk og sosialt, og uavhengig av alder og funksjonsevne.

Kunst og kultur skal være en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen i Trøndelag. At samisk språk og kultur skal være synlig er et godt mål for regionen, og henger sammen med målet om inkluderende fellesskap. For Verdal er også målet om et velutviklet kulturbasert næringsliv et viktig mål, for blant annet Tindved, Stiklestad Nasjonale kultursenter og Teaterhuset i Verdal.

Trøndelag skal være best på samhandling. Det skal være en god dialog mellom kompetansemiljø, næringsliv og distrikt. Vi ser blant annet nytte i å bruke kompetansemiljøene i Trondheim i større grad i videre utvikling av Verdal kommune. Styrken Trondheim har som storby, i samarbeid med regionen for øvrig, gir en sterk region både nasjonalt og internasjonalt.

Trøndelag skal videre ha et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv. Fokus på samhandling mellom arbeids- og næringsliv og utdanningssystem, fra barnehage til universitet/høyskole, er et godt mål for å øke kunnskap om muligheter på arbeidsmarkedet, og særlig i distriktene.

Produksjonen av mat i Trøndelag skal være bærekraftig, og vi skal ha god vekst i produksjonen av ren og trygg mat. For Verdal, som er et tradisjonelt landbrukssamfunn og hvor landbruk gir et godt livsgrunnlag for mange av innbyggerne, er det viktig med videre utvikling av jordbruket og lokal matproduksjon. Trøndelag ønsker å styrke posisjonen som viktig matregion i Norge, som er et godt og bærekraftig mål å ha for fremtiden.

Videre er det viktig at Trøndelag har en bærekraftig areal- og transportstruktur. Dette går blant annet ut på funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele fylket. Dette krever god koordinering av areal- og transportplanlegging i kommunen. Samarbeid og samordning rundt transportstrukturen over kommunegrensene er blant annet viktig for å sikre livskraftige distrikter. Både klima og folkehelse er utfordringer man møter i forbindelse med areal- og transportplanlegging, i tillegg til at det er viktig å ta hensyn til viktige verdier som jordvern, kulturminner, samisk kultur og næringsutvikling m.m.

Trøndelag skal ha et balansert utbyggings- og bosettingsmønster. Dette betyr at regionen skal ha attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt, som kan tilby varierte funksjoner og tjenester. Det vektlegges i planen at «et samfunn i god balanse forutsetter at bosetting og aktivitet opprettholdes i hele regionen». Videre at velfungerende regionale og lokale sentra er viktig for lokal identitet, og at det må fokuseres på framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling som skal bidra til bolyst og god utnytting av sentrumsområder og bomiljø. Fokus på distriktene og god utvikling av mindre byer er et godt mål for å hindre fraflytting og sentrumsdød.

Trøndelag skal videre ha et samordnet transport- og samferdselssystem, og ha et klimanøytralt og funksjonelt transporttilbud. Løsninger for kommunikasjon skal være tilpasset lokale og regionale behov, og transportformene skal kombineres i gode knutepunkter. Under dette retningsmålet er særlig jernbanen trukket frem som en viktig ferdsels- og transportåre, både fra nord til sør i regionen, og som forbindelse med resten av landet. En styrking av jernbanens rolle i samferdselssystemet vil både være viktig for klima, og som ledd i å korte ned avstander for større muligheter for å arbeide utenfor egen kommune.

Samlet sett ser utkastet til den nye Trøndelagsplanen ut til å være en framtidsrettet plan med bærekraftige mål. Det legges vekt på betydningen av distriktene, i tillegg til at Trondheim by dras fram som en styrke for hele regionen. Fokus på landbruk, gode og inkluderende samfunn, og et balansert bosettingsmønster i hele regionen, er gode mål for framtidas Trøndelag.

  
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS