Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.09.2018- PS 78/18 Behandling av klage - Mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter

Saksbehandler : Mari Høvik

Arkivref : 2018/7253- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.09.2018 78/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage datert 12.04.2018 fra Arne Gunnar Karlgård på mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:  
Klage fra Kathrine S. Lundgren og Arne Gunnar Karlgård 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakspapirer med vedlegg av Komite plan og samfunn sak 28/18 (planvedtak)
 
Saksopplysninger:
Kathrine S. Lundgren og Arne Gunnar Karlgård har fremmet en klage på vedtaket av mindre endring av detaljregulering for Verdal motorsenter. Den mindre endringen ble vedtatt av Komite plan og samfunn den 20.03.18, sak 28/18.

Kommunen mener innkomne klage kun vil gjelde utvidelsen av planområdet og ikke planen i sin helhet, da det kun er vedtak om endring som kan påklages på dette tidspunktet.

Vedtaket ble kunngjort 24/03, og frist for klage var tre uker fra kunngjøringen eller mottakelse av brev om vedtaket. Klagen vurderes som mottatt innen klagefristen.

På grunn av ferietid, møter mellom kommunen og klager, samt at det ble forsøkt med dialog mellom klager og Verdal motorsenter for å løse saken uten klage har det tatt noe tid å behandle klagen. På grunn av nevnte dialog med Verdal motorsenter, er klagen senere trukket på Kathrine S. Lundgrens vegne, da hun mener Verdal motorsenter har løst saken og satt opp et tilfredsstillende gjerde. Arne Gunnar Karlgård valgte å gå videre med klagen.

Klager mener at det bør stilles som betingelse for godkjenning av omsøkt detaljregulering at det i utvidelsen av området blir satt opp egnet sperregjerde mot senteret som skal holde beitedyr ute. I tillegg ønsker klager at tidligere oppsatte sperregjerde blir rustet opp slik at beitedyrene ikke kan ta seg inn på området.

Se vedlagte klage for utfyllende informasjon.

Vurdering:  
I planen er det både for landbruksområde; skogbruk, spesialområde; område for motorsport og spesialområde; privat avkjørsel og parkering, tatt inn bestemmelser som skal sikre at området i nødvendig grad skal inngjerdes.

Rådmannen mener bestemmelsene er tilfredsstillende, og kan vanskelig se hvordan omformulering av bestemmelsene i plan bedre kan sikre gjennomføring av nevnte bestemmelser, som er det klagen går ut på. En eventuell rekkefølgebestemmelse i forbindelse med mindre endring av planen hadde kun sikret inngjerding av den mindre utvidelsen av området i nord, og ville ikke ha sikret gjennomføring av inngjerding på det resterende området. Dette ville ikke ha svart på klagen på endringen av reguleringsplanen.

Rådmannen tilrår at klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS