Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.09.2018- PS 79/18 Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av punktfeste og bruksendring hytte - 5038/292/1/17 Helmohytta

Saksbehandler : Pål Anders Martinussen

Arkivref : 2018/6026 - /5038/292/1/17

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.09.2018 79/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak fattet i sak 56/18 i møte 12.06.2018 i Komité Plan og Samfunn opprettholdes.

Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Vedlegg: 

  1. Vedlegg 1 - Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag
  2. Vedlegg 2 - Tilsvar til klage fra Statskog
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Se forrige behandling av saken, saksnummer 2018/6026.

Saksopplysninger:
Verdal kommune mottok 07.03.2018 en søknad fra Statskog om oppretting av punktfeste på eiendommen Kverndal statsalmenning. Det søkes om å opprette et punktfeste over 10 år til fritidsformål for eksisterende jakthytte, Helmohytta, og bruksendring av denne til fjellstyrehytte. Punktfestet og den omsøkte hytta omfattes av kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, plan-id 5038-2008008, og ligger i et område for Landbruks-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsformål (LNFR). Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanen.

Helmohytta ble oppført som jakthytte, med et åpent rom for folk i nød, i 1930 av Johs. Overneset. Festekontrakt ble tegnet i 1940, til han sa opp festeforholdet i 1962. Hytta har siden ligget eierløs. Verdal fjellstyre overtok hytta i 2014. Statskog søkte Innherred samkommune om oppretting av punktfestet allerede i 2014, men på grunn av manglende søknad om dispensasjon ble søknaden returnert.

Fylkesmannen i Trøndelag sin reindriftsavdeling sa i sin uttalelse til saken at de fraråder at det gis dispensasjon i saken og at de ville vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak. Avdeling for Klima og miljø frarådet også at det ble gitt dispensasjon.

Komité Plan og Samfunn behandlet søknaden i sak 56/18 i møte den 12.06.2018. Det ble fattet følgende vedtak:
«Fordeler og ulemper er vurdert for en tomt som har vært bebygd i snart 100 år og formålet er aktverdig. Dispensasjon vil i dette tilfellet ikke utløse presedensvirkning. Fordelene ved dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene.
Slike hytter som i generasjoner har virket som åpne jakthytter og som krypinn for allmennheten er en del av vår kulturarv og historie.

Søker gis dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel til oppretting av punktfeste for hytte til fritidsformål og jakt-/kvilehytte åpen for allmennheten.»

Vedtaket ble oversendt søker og Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 15.06.2018.

Fylkesmannen i Trøndelag påklager vedtaket i brev datert 29.06.2018.

Klagen:
Fylkesmannen i Trøndelag sier i sin klage at:
«Fylkesmannen viser til vår uttalelse av 9.4.18, hvor vi varslet klage i saken dersom dispensasjon ble innvilget. Ny hytte i et relativt uberørt område tilrettelegger for økt aktivitet i et viktig høstvinter- og vinterbeite for Gaasken Laante sijte (Feren reinbeitedistrikt). Gaasken Laante sijtes beiteområder ligger nærme befolkningstette områder og er derfor et av distriktene i sør-samisk område med størst arealpress på sine beiteområder. Gjenværende områder med lite inngrep er derfor meget viktig å bevare.

For øvrig viser vi til vår uttalelse av 9.4.18.

Vi kan ikke se at det gjennom vedtaket er kommet inn nye opplysninger som endrer på våre vurderinger i saken.

Fylkesmannen påklager derfor vedtaket.»

Tilsvar på klagen:
Klagen ble oversendt Statskog for eventuelle kommentarer.

I brev datert 28.08.2018 gir de følgende tilsvar til klagen:
«Vi vil gjerne presisere at dette ikke dreier seg om noen ny hytte. Det dreier seg om ei jakt og fiskebu som har stått på dette stedet i snart 100 år. Vi har overdratt denne bua til Verdal fjellstyre. Verdal fjellstyre ønsker å videreføre dette som en åpen bu for allmenheten. Det vil si et enkelt krypinn for folk som går forbi under utøvelse av det enkle friluftslivet. Her kan de varme seg og eventuelt overnatte ved behov.

Alt med at dette ikke betyr endret bruk av bua i forhold til den bruken som har vært de siste 100 år, kan vi vanskelig se at dette skal medføre større ulempe for reindrifta.

Vi ber om at Verdal kommune opprettholder sitt vedtak av 12.06.2018.»

Rådmannens kommentar til tilsvaret:
Plan- og bygningsloven skiller ikke mellom jakt og fiskebu og annen fritidsbebyggelse, og søknaden må behandles som en oppretting av punktfeste for fritidsbolig etter plan- og bygningsloven.

Vurdering: 
Vurdering om klagen er rettidig:
I henhold til Forvaltningsloven (fvl) § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans) kan enkeltvedtak påklages. En innvilgelse av en dispensasjonssøknad anses som et enkeltvedtak i henhold til fvl. § 2b. Klageinstansen er Fylkesmannen i Trøndelag.

I følge fvl. § 29 (klagefrist) er fristen for å klage på 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. I dette tilfellet ble underretning om vedtak sendt i brev datert 15.06.2018, og mottatt hos Fylkesmannen 20.06.2018. Klagen er datert 29.06.2018 og mottatt hos Verdal kommune 02.07.2018.

Med bakgrunn i ovennevnte vurderes klagen som rettidig fremsatt.

Konklusjon:
Rådmannen har vurdert klagen fra Fylkesmannen i Trøndelag. Etter vår vurdering er det ikke kommet til nye momenter som tilsier at vedtak fattet av Komité Plan og Samfunn i sak 56/18 i møte 12.06.2018 bør endres. Rådmannen anbefaler derfor at Komité Plan og Samfunn opprettholder vedtaket, og at saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

  
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS