Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.09.2018- PS 81/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker, Verdal kommune

Saksbehandler : Trine Bjørnerås

Arkivref : 2018/8721 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.09.2018 81/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune, Trøndelag, legges ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Vedlegg:  

  1. Forskrift om nedgravde oljetanker, Verdal kommune, Trøndelag
  2. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 1. Forurenset grunn og sedimenter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av boliger, vedtatt 28.6.2018. 

Saksopplysninger:
Saken omhandler utarbeiding av lokal forskrift slik at forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i Verdal kommune, uansett størrelse.

Forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, krever at oljetanker på mer enn 3 200 liter, som permanent tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp. Det er gitt adgang for kommuner til å lage egen forskrift slike at miljø og sikkerhet ivaretas også for oljetanker under 3200 liter.

Nedgravde oljetanker representerer en økende kilde til forurensning i grunnen. En oljetank har begrenset levetid og nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jorda utenfor tanken. Dette vil over tid kunne føre til rust. En nedgravd glassfibertank er sårbar for endringer i trykk og kan revne. Selv om ikke tanken ruster, så gjør oljetankens rør og ledninger det. Lekkasjer fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.

Verdal kommune har ikke noe fullstendig register over oljetanker i grunnen. Brann og redning har oversikt over en del eiendommer med oljetanker, men kommunens samlede oversikt er mangelfull. De fleste tanker på mindre enn 3200 liter ble nedgravd på 1960- og 70-tallet og ligger i private hager. Svært mange av boligene som hadde oljefyringsanlegg har gått over til annen varmekilde, men oljetanken har gjerne blitt liggende i grunnen uten at den har blitt tømt, rengjort eller fjernet. Mange tror at tanken er tom, men det ligger alltid en rest på bunnen. Når tanken ruster, lekker restinnholdet ut til grunnen.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming, samtidig som fyringssikkerhet ivaretas. Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020. Dersom man ikke endrer til annen type olje, vil anlegg måtte tas ut av permanent bruk og dermed må det gjøres tiltak i forhold til dette.

Vurdering:  
Lokal forskrift om nedgravde oljetanker skal først og fremst hindre forurensning til grunnen ved at mineraloljetanker kreves gravd opp etter at de tas ut av permanent bruk, senest i 2020. Denne forskriften vil sikre en lik håndhevelse innen hele kommunen, uansett tankstørrelse.

Gjennom oppgraving av tanken vil det vises om tanken har lekket olje til grunnen og eventuelle forurensede masser kan fjernes før det får konsekvenser for nærmiljøet. Dersom det skal gis dispensasjon fra fjerning av tanken, må det likevel tas forhåndsregler om at tanken må være tett, tanken må være tømt og rengjort og påfyllingsanordninger må fjernes slik at ikke tanken uforvarende kan bli fylt igjen. Deretter skal tanken fylles med godkjent fyllmasse.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune, Trøndelag, legges ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 15.02.2021 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS