Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.09.2018- PS 82/18 Orientering om SMIL-midler

Saksbehandler : Mariann Hovin

Arkivref : 2018/4681 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.09.2018 82/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite plan og samfunn tar orienteringen til etterretning.

Vedlegg:  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Kommunene utarbeider overordna retningslinjer for prioritering av søknadene (lokale tiltaksstrategier). Denne strategien vil komme til politisk behandling i løpet av høsten 2018. Etter at administrasjonen har hatt et dialogmøte med landbruksnæringa.

Tilskutt kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendom, og som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløser tilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Landbrukseiendommen sin eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskrifta.

Søker må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

Det skal søkes på eget søknadsskjema. Verdal kommune har søknadsfrist 1. juni.

  1. Tilskudd til planlegging og tilretteleggingsprosjekt
    Formålet med slike tiltak er å få en mer helhetlig og samordna innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer god involvering og forankring i miljøarbeidet. Igangsetning av prosesser som leier fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak, der forholda blir lagt til rette for helhetlige prosjekt over større område, er ønskelig.
     
  2. Tilskudd til kulturlandskaps og forurensende tiltak
    Formålet med slike tiltak er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, og redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket.
     

Eksempel på tiltak innen kulturlandskap kan være ivaretaking av biologisk mangfold, gammal kulturmark, kulturminne og kulturmiljø (inkludert verneverdige bygninger). Videre kan aktuelle tiltak være tilrettelegging for lettere adkomst og opplevelser i landskapet.

Eksempel på tiltak som reduserer forurensing kan være utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, miljøplantinger, økologiske rensetiltak, omlegging til mer miljøvennlig og ekstensiv drift på spesielt erosjonsutsatte areal og særskilte bygningsmessige miljøtiltak.

De siste års prioriteringer
Verdal kommune har i de tre siste år prioritert å bruke den tildelte rammen til hydrotekniske tiltak, sammen med tilskudd til grøfting. Årsaken er at det er mange anlegg som har som hensikt i å lede vann bort fra dyrka jord, som er ødelagt eller fungerer dårlig. Og det har vært et ønske fra landbruksnæringen å bevare jordsmonnet på åkeren i stedet for å sende det ut på fjorden, samtidig som det forurenser bekker og elv. I tillegg vil denne prioriteringen kunne bidra til å redusere faren for masseutglidninger og ras i kommunen. Før den tid var hovedprioriteringen i kommune å yte tilskudd til å rydde beiter og åpne landskapet. Fjorårets vinnere av kulturlandskapsprisen har fått SMIL-midler ved flere anledninger.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS