Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.10.2018- PS 86/18 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad - Kommunevedtak

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/8208 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.2018 86/18
Formannskap 22.10.2018  
Kommunestyre 29.10.2018  

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av Brokskitbekken og kvikkleireområde ved Stiklestad i samsvar med planer utarbeid av NVE. Distriktsandelen utgjør kr 1.600.000,- eks mva av totalbeløpet som er anslått til kr 8.000.000,- eks mva. NVE dekker resterende 80 %.
 2. Utgiften på kr.1.600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
   

Vedlegg:  

 1. Høringsbrev vedrørende sikringstiltak ved Stiklestad
 2. Kommunevedtak for sikringsanlegg ved Stiklestad
 3. Kartutsnitt og prinsippskisse
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Komplett plan for sikringstiltak i Brokskitbekken ved Stiklestad datert 26.04.2018 (37 sider).

Saksopplysninger: 
Brokskitbekken renner gjennom kvikkleiresone 559 Stiklestad.
Kvikkleiresonen har i dag faregrad lav og risikoklasse 2. Nye vurderinger fra NVE tilsier faregrad middels og risikoklasse 3-4.

I vedlagte dokument «kommunevedtak» vil NVE at kommunen forplikter seg til

 • Å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Andelen utgjør 20 % av faktisk medgåtte utgifter (NVE dekker 80 %).
 • Å drifte anlegget med nødvendig ettersyn, eventuelt skjøtsel.
 • Å føre tilsyn med anlegget.
 • Å være tiltakshaver for anlegget.
 • Å bistå med opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av anlegget
 • Å gi NVE nødvendige fullmakter til å gjennomføre anlegget.
   

For å forebygge mot videre erosjon foreslås å steinsette bunn og sider i Brokskitbekken. Steinfyllingene vil i tillegg ha stabiliserende effekt på områdene. Dette vil redusere risikoen for videre erosjon og lokale utglidninger, samt kvikkleireskred. Djupålen vil heves med fra ca 0,7 meter til ca 1,2 meter.

Brokskitbekken har potensial som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret, selv om det i dag ikke går fisk i bekken. Enkle miljøtiltak vil kunne tilrettelegge for fiskens vandring og gyting, slik at Brokskitbekken igjen kan bli habitat for fisk.

Planen foreslår å erosjonssikre tre parseller på til sammen ca. 1400 m i Brokskitbekken. Massebehovet vil være omtrent 42.000 lm3 samfengt sprengt stein, inkludert stein til adkomstveg. I tillegg vil to eksisterende kulverter bli fjernet og erstattet med to nye og delvis vesentlig kortere kulverter. Det skal gi bedre gjennomstrømning og muliggjøre fiskens vandring i bekken. Bruk av kulverter er en mer kostnadseffektiv løsning enn å bygge broer. Adkomst over bekken er nødvendig for å komme til landbruksjorda.

Hensikten med tiltaket er å hindre større utglidninger og kvikkleireskred i området, ved å forebygge mot videre erosjon i bekkens tilstøtende skråninger. Et kvikkleireskred vil kunne sette menneskeliv og nærliggende boliger, kulturminner, jordbruksareal og infrastruktur i fare. I tillegg ønsker man å tilrettelegge for fiskens vandring og gyting i bekken.
NVE har gjennomført en kost-nytte-analyse av sikringstiltaket i sin helhet. Resultatet tilsier at det er samfunnsøkonomisk å gjennomføre dette sikringsarbeidet.

Som vanlig i denne typen sikringstiltak foreslår NVE en kostnadsfordeling med 80% på NVE og 20 % distriktstilskudd som kommunene må garantere for. Med ett kostnadsoverslag på kr.8.000.000,- utgjør distriktsandelen kr.1.600.000,-.

Vurdering:
Kvikkleiresonen er i dag klassifisert med faregrad lav og risikoklasse 2, men NVE vurderer dette som for beskjedent. NVE sine observasjoner tilsier at faregrad middels er riktigere. I tillegg bør man ta hensyn til verdier i utløpssonen når man beregner risikoklasse. Gjør man dette vil risikoklassen øke til 3 eller 4.

Flere befaringer i tiltaksområdet avdekket leirskråninger med tydelig erosjon og utglidninger som følge av vannets graving. Får vannet grave videre vil det trolig medføre lokal ustabilitet og ytterligere utglidninger. Dette kan føre til at kvikkleirelommer blir blottet og kvikkleireskred utløses. Et kvikkleireskred kan utgjøre en stor fare for alle som bor og oppholder seg i området, samt føre til skade på bebyggelse og infrastruktur.

Deler av tiltakene som er beskrevet ligger i umiddelbar nærhet til Stiklestad skole. Dette setter store krav til sikkerheten med hensyn på planlegging og gjennomføring. Det bør blant annet ikke utføres gravearbeider i perioder med mye nedbør og flom. Det er derfor viktig at sikringstiltakene gjennomføres så snart som mulig.

Av hensyn til hekkende fugler, bør felling av trær og annen skogrydding ikke gjennomføres i hekkesesongen (april til midten av august). Det bør heller ikke ryddes mer vegetasjon enn det som er nødvendig, særlig i ravinelandskapet i sidebekken.

Brokskitbekken har potensial som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret. Tidligere har det gått fisk i bekken, men det gjør det ikke i dag. Det er ønskelig at tiltakene som blir gjennomført muliggjør fiskens oppgang i tiltaksområdet. Dette inkluderer både arbeid direkte knyttet til erosjonssikring og mindre miljøtiltak. NVE vil i samarbeid med den lokale jeger og fiskeforeningen og Stiklestad skole prøve å legge til rette for at det blir laget gyte- og oppvekstområder i området nedenfor skolen slik at dette området kan brukes i undervisningssammenheng. Hvis det viser seg at bekkeløpet nedenfor gangbrua ved skolen er i bratteste laget kan NVE se på muligheten for å utbedre oppvandringsmulighetene i dette partiet. Hvis fisken kommer seg opp dette partiet, vil sjøørreten kunne gå et godt stykke lengre oppover bekken slik at samla anadrom strekning igjen blir minst 2,6 km.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS