Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.2018- PS 97/18 Dam Leklemsvatnet - Utbedring

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/9806 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.2018 97/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Dam Leklemsvatnet utbedres i 2019 innenfor en kostnadsramme på 3,1 mill.kr eks.mva.
 2. Investeringen finansieres ved bruk av investeringsmidler vannforsyning.
 3. Rådmannen innarbeider dette i investeringsprogrammet for vannforsyning for 2019.
   

Vedlegg:  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I 2017 fikk kommunen melding fra publikum om unormal lav vannstand i Leklemsvatnet. Grunnen til dette skyldtes en større lekkasje under dammen med påfølgende fall i vannstanden. Av den grunn ble Norconsult hyret inn til å foreta befaring på dammen, registrere omfanget av skadene samt vurdering av dammens tilstand med forslag til utbedringer/tiltak.

Dammen ved Leklemsvatnet er en slank, massiv dam av mur og betong. Dammen er opprinnelig bygget i 1933, og senere fornyet/påbygd i 1947 og 1954. Dammens formål var å sikre nødvendig vannmagasin for det kommunale vannverket. Dammens høyde er ca 5 m. Leklemsvatnet var hovedvannkilde for Verdal kommune fram til at Leksdalsvatnet ble tatt i bruk som ny hovedvannkilde i 1982.

I dag er Leklemsvatnet en nødvannskilde for Verdal kommunale vannverk. Kilden ble sist benyttet en kort periode for ett par år siden for å forsyne en del husstander i Bjørga på grunn av ledningsbrudd i dette området.

Dam Leklemsvatnet har store skader og bærer preg av elde og slitasje. Det er registrert store sprekker og sår og dammen er kraftig begrodd med vegetasjon/mose. Skadene er gjennomgående over hele dammen, men spesielt overløpet er i svært dårlig befatning med store hulrom, dype sprekker og synlig armering.

Videre er det registrert en større lekkasje under dammen. Lekkasjen er så stor at vannstanden i Leklemsvatnet ikke opprettholdes ved moderat nedbør.

Det er alvorlig at høyre pilar (Sett nedstrøms) virker å være i så dårlig stand at den ganske snart vil anses å ikke overføre kreftene fra ytre vann- og islast ned til fjell. Når pilarenes funksjon gradvis er blitt svekket øker risikoen for dambrudd tilsvarende.

Vurdering:
Dam Leklemsvatnet har store skader som krever utbedring dersom den skal opprettholdes. I rapport anbefales følgende tiltak utført.

 • Støpe frontplate på hele dammen.
 • Utbedre overløpet
 • Utbedring av pilarer slik at deres funksjoner gjenopprettes.
 • Fjerning av mose og all annen begroing/vegetasjon på alle dammens overflater.
 • Tetting av sprekker, sår og hulrom ved bruk av injeksjon.
 • Utbedring av flomkanal nedstrøms dam.
 • Etablering av nytt tappearrangement.
   

Estimerte kostnader for utbedring av dammen er beregnet til 3,1 mill.kr.

Pr. dato kan vi ta reservevann fra Levanger. Mengden vann vi kan ta fra Levanger er nok til å forsyne Ørin industriområde samt deler av sentrum. Det er derfor viktig å opprettholde Leklemsvatnet som nødvannskilde i beredskapshensyn.

Rådmannen anbefaler derfor at dam Leklemsvatnet utbedres i 2019. Det er derfor innlagt midler til dette i forslag til økonomiplan 2019 – 2022. Midlene belastes vannforsyning og vil derfor bli dekket over vanngebyrene. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 15.11.2018 09:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS