Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.02.2019 - PS 11/19 Oppfølging av oversendelsesforslag - sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/9325 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.02.2019 011/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen bes om å arbeide videre med komiteens innspill.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet i møte 29.10.2018 interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) angående sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.

Kommunestyret vedtok slikt oversendelsesforslag til formannskapet:
"Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling der Verdal kommunes ambisjoner på vegne av sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget tydeliggjøres og synliggjøres. Rådmannen bes samtidig legge fram til politisk behandling en handlingsplan knyttet til hvordan Verdal kommune kan ta en enda mer aktiv rolle både som kommune, og som samspillsaktør overfor interessegruppene, i tilretteleggingsarbeidet for sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget."

Saken ble lagt fram for formannskapet i møte 6. desember 2018 som sluttet seg til at nedenstående blir videre behandling av saken.

Rådmannen vil legge til rette for at Komite plan og samfunn kan bygge kunnskap og foreta drøftinger rundt dette temaet.

Det foreligger studentoppgaver utført av mastergradsstudenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) i 2018, 2017 og 2016.
I tillegg finnes det observasjoner fra bekkebefaringer i perioden 2012-2017, gjennomført av Innherred samkommune som var lokal miljømyndighet i samkommuneperioden.

Administrasjonen legger opp til følgende innhold i ei arbeidsøkt for komiteen i tråd med formannskapets vedtak:

 • Orientering om Vannforvaltning i Verdalsvassdraget – ca 15 min.
 • Eir Hol, Mastergradsstudent NMBU, - presentasjon av funn, konklusjoner og anbefalinger om veien videre knyttet til forvaltning av sjøørret – ca 30 min
 • Gruppearbeid ca 20-25 min.:
  Medlemmene deles inn i tre grupper som får jobbe med hvert sitt spørsmål:
  - Hvordan forvalte Verdalsvassdraget inkl. sjøørretbekkene på en enhetlig måte? (Stikkord: økonomisk, økologisk, trivsel, bolyst)
  - Hvilke ringvirkninger kan gode sjøørretbekker og et godt forvaltet vassdrag skape for Verdal kommune?
  - Hvordan kan vi øke bevisstheten og engasjere lokalbefolkningen i Verdal når det gjelder sjøørretbekkene? Og hvilke ressurser ser gruppen for seg å sette inn i dette arbeidet?
 • Gjennomgang av gruppearbeid og oppsummering: ca 20-25 min.
  - Oppsummerer svarene med diskusjon om videre fremdrift
  - Hva er politikernes bestilling til administrasjonen?
  - Vi tar notater under gjennomgangen og oppsummerer med hovedpoengene
   

Totalt tidsbruk ca 1 ½ time. 
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2019 12:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS