Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.03.2019 - PS 19/19 Tilsyn avløpsanlegg - Rapport fra resipientundersøkelse ved utslipp Ørin og rapport vedrørende bunndyr og fisk i Skjørdalsbekken

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/5011 - /M41

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.03.2019 019/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg: 

  1. Rapport fra resipientundersøkelse ved Ørin renseanlegg juni 2018, rapportdato 21.12.18.
  2. Bunndyrsundersøkelse Skjørdalsbekken oktober 2018, rapportdato 18.01.19
  3. Prøvefiske med el apparat Skjørdalsbekken september 2018, rapportdato 30.01.19.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak KPS 10/18 Vedtak om krav om vannovervåkning ved Ørin renseanlegg i Verdal kommune.
 
Saksopplysninger:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varslet i brev av 18.09.17 krav om overvåkning av utslippet fra Ørin renseanlegg med utslipp i Trondheimsfjorden. I tillegg varslet Fylkesmannen i samme brev krav om overvåkning av Skjørdalsbekken i Ness.

Aqua-kompetanse ble etter forutgående anbudskonkurranse valgt til å utføre de forespurte resipientvurderinger. 

Vurdering:  
Utslipp Ørin:
Undersøkelsen viser moderat til gode forhold i det marine miljøet rundt utslippet. Den kjemiske undesøkelsen viste lett forhøyet nivå av TOC ved prøvepunktet 20 m fra utslippsstedet mens nivået var lavt ved de andre prøvestasjonene. pH var normal ved alle stasjoner. Økologisk tilstandsvurdering av faunasamfunn var moderat prøvepunktet nærmest utslippsstedet og god for de andre prøvestedene. Artssammensetningen ved stasjonene besto av arter tilhørende alle økologiske grupper, unntatt forurensingsindikatorer.

Oppsummert tyder undersøkelsen på at det marine bunnmiljøet nært utslippet er moderat påvirket, men påvirkningen på bunnmiljøet lenger ute i resipienten er liten, og forholdene kan kalles som gode.

Skjørdalsbekken
Økologisk tilstand i bunndyrssamfunnet er ved undersøkelsen titulert som god ved samtlige prøvestasjoner. Sammenligner en med historiske bunndysundersøkelser i Skjørdalsbekken indikerer funnene i denne undesøkelsen at det har vært en generell forbedring av økologisk tilstand.

På basis av undersøkelsen som er gjennomført nå ser Skjørdalsbekken ut til å ha en levedyktig ørretbestand, men de mest egnede leveområdene ovenfor FV72. Sammenholdt med god økologisk tilstand i bunndyrssamfunnene og ikke påviselig eutrofisering tyder disse undersøkelsene på at utslipp av avløp i bekken ikke har hatt stor negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet i Skjørdalsbekken i den senere tid.

Den største faren for fisken vil være fortetting av avløpsledning fra Ecopro/Avfallsdeponi med den følge at avløpsvatnet går i overløp og direkte i bekken. Dette skjedde i september 2011 med fiskedød som følge.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.03.2019 13:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS